RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief juni 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Counseling

- Counselor krijgt meer regie over bijscholing
- Deelname TrainTool
- Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast
- Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Combinatietest

- Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

NIPT

- Interpretatie NIPT uitslag

Echoscopie

- Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag
- Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code!

Peridos

- Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens

Overig

- Vacature bij RCPSNH: nieuwe collega gezocht!
- Webinar 9 november 2020: FAQ over NIPT beschikbaar
- Presentaties casuïstiekbespreking 17 mei 2021 beschikbaar
- Nieuwe datum bijeenkomst contractantenraad

Agenda

Counseling

Counselor krijgt meer regie over bijscholing

Op 1 januari 2022 start voor 2.700 counselors de nieuwe bijscholingscyclus counseling prenatale screening. En ‘nieuw’ is dit keer echt anders. De counselor krijgt meer autonomie en keuzevrijheid in scholingsinstrumenten vanuit vertrouwen in professionaliteit en vakmanschap. Het nieuwe leren gebeurt in verbinding met andere counselors: leren met en van elkaar. De regie voor het leerproces ligt bij de counselor zelf.
Het komend half jaar verkennen het RIVM-CvB, Regionale Centra en de beroepsverenigingen samen met scholingsaanbieders hoe het scholingsaanbod de komende jaren er uit kan zien. De basis is het onderwijskundig advies voor het scholingsplan counseling prenatale screening. Het doel is te komen tot een gevarieerd scholingsaanbod, waar de counselor uit kan kiezen. Voor meer informatie zie pns.nl.

Deelname TrainTool

Na 1 september 2021 stopt TrainTool definitief. Na deze datum is het niet meer mogelijk om deel te nemen. De accreditatie komt dan ook te vervallen, waardoor er geen punten meer kunnen worden toegekend. Counselors die tot nu toe niet hebben deelgenomen en deze nascholing toch nog willen volgen of verplicht zijn deel te nemen kunnen alleen nog op de volgende data worden uitgenodigd:
Ronde 15 juli; om deel te kunnen nemen aan deze ronde ontvangen wij graag uiterlijk 9 juli bericht.
Ronde 1 augustus; om aan deze ronde deel te kunnen nemen, ontvangen wij graag uiterlijk 23 juli bericht.

Norm counselingsgesprekken prenatale screening aangepast

De Programmacommissie heeft besloten om in 2022 en 2023, 35 counselingsgesprekken als norm te hanteren. Dit betreft een tijdelijke situatie. In deze periode dient te worden onderzocht of er een onderbouwing te vinden is voor het normaantal en op welke manier de kwaliteit van de counseling door de Regionale Centra geborgd c.q. getoetst kan worden. Vanwege dit besluit zal ook voor 2021 de norm van 35 counselingsgesprekken (ongeacht de gevolgde bijscholing) worden aangehouden.

Herhaling: Nieuwe kwaliteitsovereenkomst counselors

Er is een nieuwe versie van de kwaliteitsovereenkomst voor counselors. Deze nieuwe overeenkomst zal de oude kwaliteitsovereenkomst vervangen en is per 1 augustus 2021 beschikbaar voor alle counselors die voldoen aan de verplichte bijscholing voor het eerste trimester SEO. U zult bij de eerste keer inloggen in Peridos op of na 1 augustus een melding krijgen dat er een kwaliteits-overeenkomst beschikbaar is. U dient deze te accorderen voordat u kunt counselen.

Combinatietest

Combinatietest stopt vanaf 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM.
Na de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest. Doordat er weinig wordt getest, is het moeilijk om de kwaliteit van de screening te verzekeren. Het is dan ook niet wenselijk om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. De combinatietest, onderdeel van het landelijke programma van de prenatale screening, stopt daarom vanaf 1 oktober 2021. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM past de informatiematerialen aan. Ook wordt gekeken naar een alternatief voor zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT.

NIPT

Interpretatie NIPT uitslag

Op verzoek van gynaecologen van het AmsterdamUMC (locatie VUmc), is RCPSNH gevraagd om verloskundig zorgverleners nogmaals te attenderen op het juist informeren van zwangeren omtrent de interpretatie van de NIPT uitslag.

In 2019 zijn de resultaten van het 1e jaar van de Trident-2 studie gepubliceerd. Naar aanleiding van deze publicatie zijn de cijfers met betrekking tot de testeigenschappen van de NIPT aangepast op de website van het RIVM en in de landelijke folders over prenatale screening.
  • De sensitiviteit en specificiteit van de NIPT bleek namelijk beter dan in eerste instantie werd verwacht. NIPT ontdekt ongeveer 97 van de 100 foetus met downsyndroom, 90 van de 100 foetus met edwardssyndroom en 90 van de 100 foetus met patausyndroom.
  • Ook de positief voorspellende waarde van een afwijkende NIPT uitslag bleek beter te zijn. Gemiddeld 90 van de 100 zwangeren met een afwijkende uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.
Wij verzoeken u deze informatie te gebruiken bij het bespreken van een afwijkende NIPT uitslag, zodat uw cliënt goed voorbereid het gesprek in kan gaan bij het centrum voor prenatale diagnostiek.

Echoscopie

Kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag

De kwaliteitseisen echoapparatuur en beeldopslag zijn enigszins gewijzigd. De vereiste frequenties aan de vaginale probe waren gesteld op minimaal 7-9 MHz. Echter, een vaginale probe voor een echo rond 13 weken zwangerschap (eerste trimester SEO) dient ook te beschikken over lagere frequenties. Daarom is dit aangepast naar 5-7 MHz. Als het goed is, heeft dit geen consequenties voor echopraktijken die onlangs nieuwe apparatuur hebben aangeschaft. Alle verkochte probes hebben het benodigde frequentiebereik.
De vereiste frequenties aan de vaginale probe zijn dus naar beneden bijgesteld. De tekst in de kwaliteitseis is als volgt aangepast:
Abdominale en vaginale probe(s) dienen aanwezig te zijn:
  • Abdominale probe met minimaal een frequentie tussen 3 en 7 MHz. Dit kunnen twee afzonderlijke probes zijn, of een breedbandtransducer.
  • Vaginale probe met minimaal een frequentie tussen 5 en 7 MHz.
3D-probes zijn niet verplicht. Ze mogen wel voor de 2D-beeldvorming worden gebruikt, mits ze voldoen aan de eisen van de 2D-probe.
Zie ook de volledige kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag op pns.nl.


Problemen met uitbetaling tweede trimester SEO? Check uw registratie AGB-code!

Voor het uitvoeren van bepaalde verrichtingen heeft u als zorgverlener een AGB-code nodig. Sinds 2014 werkt Vektis (beheerder AGB-register) met specifieke erkenningen. Het doen van een SEO vereist bij de AGB-code een kwalificatie echoscopie met een specifieke erkenning.
Bij een aantal Regionale Centra zijn afgelopen maanden meldingen binnengekomen over geweigerde uitbetaling van SEO's vanwege problemen met aanvraag c.q. registratie AGB-code bij Vektis.

Uit recent overleg tussen Vektis, BEN, KNOV, Regionale Centra en een aantal verzekeraars/ Zorg-verzekeraar Nederland, blijkt dat een aantal zorgverzekeraars hun controle op de AGB-code registratie met juiste erkenningen voor betreffende verrichtingen bij Vektis heeft geautomatiseerd. Wanneer een AGB-code niet met de juiste erkenning geregistreerd staat, kunnen declaraties van SEO’s worden afgewezen en vindt geen uitbetaling plaats.

Wat kunt u hier tegen doen?
1. Controleer uw AGB-code registratie op www.agbcode.nl.
2. Staat er een kwalificatie echoscopie met BEN-erkenning of met SEO-erkenning (vanuit KNOV-registratie) dan is uw registratie in orde.
3. Staat er géén kwalificatie echoscopie en/of geen BEN-erkenning c.q. SEO-erkenning (vanuit de KNOV) en bent u lid van de BEN? Stuur dan een mail naar info@agbcode.nl met uw AGB-code en de PDF die u heeft ontvangen in de brief van de BEN op 12 februari jl. Deze PDF kunt u ook vinden in uw account van de BEN bij het accreditatieoverzicht onder de naam: ‘2e trimester SEO-echoscopist in BEN-kwaliteitsregister’. Mocht u deze PDF niet kunnen vinden, stuur dan een mail naar secretariaat@echoscopisten.nl met het verzoek deze nogmaals te mailen.
Op dit moment werken de BEN en Vektis hard aan een verbetering en automatisering van de registratie van de echoscopie erkenningen. De verwachting is dat dit in het najaar 2021 wordt afgerond.

Peridos

Verzoek IMITAS- studie: maandelijkse aanlevering gegevens counseling en TT SEO

Voor de IMITAS-studie is het essentieel om op tijd diverse vragenlijsten aan zwangeren te kunnen versturen. Daarom vragen wij alle counselingspraktijken en echocentra om vanaf 1 augustus 2021 maandelijks de counselings- én tweede trimester SEO gegevens aan Peridos aan te leveren in plaats van elke drie maanden.
Door middel van vier verschillende vragenlijststudies onderzoeken de IMITAS-onderzoekers op een aantal momenten in de zwangerschap en postpartum de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun (eventuele) partner met het eerste trimester SEO.
Om de vragenlijsten op tijd aan de juiste te groep te kunnen versturen hebben zij een aantal gegevens nodig, waaronder de conclusie van het eerste en tweede trimester SEO. Afhankelijk van deze conclusies wordt namelijk een passende vragenlijst aan de zwangere gestuurd die zij ontvangt bij een zwangerschapsduur van 24 weken. Om de juiste vragenlijst bij deze zwangerschapsduur te kunnen versturen is het belangrijk dat de data maandelijks wordt aangeleverd aan Peridos.
De rest van de gegevens die zij nodig hebben, zoals e-mailadres, á terme datum, counseling en data van het eerste trimester SEO ontvangen zij automatisch vanuit Peridos met de gegevens van de eerste trimester SEO. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn essentieel om de mening en behoeften van de zwangeren t.o.v. het eerste trimester SEO in kaart te brengen.

Namens het IMITAS-onderzoeksteam hartelijk dank!
Imitas

Overig

Vacature bij RCPSNH: nieuwe collega gezocht!

Vind jij het leuk om in een klein gedreven team een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsborging van Prenatale Screening in een groot deel van Noord-Holland? Dan maken wij graag kennis met je. Lees onze vacature voor meer info.

Webinar 9 november 2020: FAQ over NIPT beschikbaar

De antwoorden op veelgestelde vragen tijdens het webinar van 9 november 2020 van de presentatie “resultaten NIPT en nevenbevindingen” door Robert-Jan Galjaard zijn beschikbaar.
Klik hier om naar de vragen en antwoorden te gaan of zie het bericht op onze website in het archief.

Presentaties casuïstiekbespreking 17 mei 2021 beschikbaar

De presentaties van de casuïstiekbespreking op 17 mei 2021 zijn beschikbaar en na te lezen via onze website.

Nieuwe datum bijeenkomst contractantenraad

De bijeenkomst van de contractantenraad op 1 juni 2021 is verzet naar 13 juli 2021. Mocht u onderwerpen hebben die u graag in de raad besproken wilt zien, laat het een van uw collega’s in de contractantenraad weten. Klik hier voor de contactgegevens van de leden.

Agenda

• Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
• 29 juni 2021,19:30-21:00 uur gezamenlijke online regio counseling casuïstiekbespreking SPSAO en RCPSNH
• 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
• 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
• September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep

Volg ons ook op Instagram!
instagram