RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief

juli 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief

Algemeen

 • Einde combinatietest

Counseling

 • CORRECTIE counselingspraktijken: accorderen nieuw contract in Peridos
 • E-mailadres workflow eerste trimester SEO
 • Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op peridos.nl
 • Echoscopie
 • OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021
 • Vrijwillige vaardigheidstraining
 • Capaciteit echocentra

Regionaal nieuws

 • Beleid GUO1 of ET SEO bij zwangeren met een 2e trimester GUO1 indicatie
 • Insturen casus voor online regio-casuïstiekbespreking in najaar

Algemeen

Einde combinatietest

Per 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningsaanbod op down-, edwards- en patausyndroom. Bloedafnames en nekplooimetingen als onderdeel van de combinatietest kunnen uiterlijk op 30 september worden uitgevoerd.
Zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT kunnen nu nog kiezen voor de combinatietest. Vanaf 1 oktober blijft voor deze groep zwangeren deelname aan de screening toch mogelijk via een alternatief zorgproces.

Zwangeren met een contra-indicatie voor de NIPT
In de volgende situaties is er sprake van een (medische) contra-indicatie voor de NIPT:
 • Er is sprake van een moederlijke maligniteit op het moment van de aanvraag.
 • De zwangere heeft in de afgelopen drie maanden een bloedtransfusie, stamcel- of orgaantransplantatie of immunotherapie voor kanker gehad.
 • De zwangere is jonger dan 16 jaar.
 • De zwangere is - naar het oordeel van de counselor - niet in staat om, eventueel met hulp van een tolk, het doel van het onderzoek te begrijpen en toestemming te geven.
In deze gevallen verwijst de verloskundig zorgverlener de zwangere vanaf 1 oktober direct naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Daar geeft een PND-specialist uitleg over de mogelijkheden voor onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom. Als de zwangere dit wenst, volgt diagnostiek conform intramurale protocollen. Naar verwachting hebben in Nederland slechts enkele zwangeren per jaar een medische contra-indicatie voor de NIPT.

Zwangeren zonder BSN
Zwangeren zonder BSN komen tot op heden niet in aanmerking voor de NIPT. Nu de combinatietest per 1 oktober vervalt, is voor deze groep zwangeren een oplossing gevonden om toch te kunnen deelnemen aan de NIPT. Informatie over de aanvraag is te vinden op www.peridos.nl.

Counseling

CORRECTIE counselingspraktijken: accorderen nieuw contract in Peridos

Anders dan in de laatste nieuwsbrief te lezen was, zal het aangepaste counselingscontract niet per 1 augustus, maar 1 oktober beschikbaar gesteld worden in Peridos. De reden hiervoor ligt in het feit dat een geaccordeerd contract counseling samen met een geaccordeerde kwaliteitsovereenkomst counseling een voorwaarde is voor het aanvragen van een eerste trimester SEO. Het accorderen van het contract in de vakantieperiode door de rechtsgeldig vertegenwoordiger of gemachtigde contracten kan problematisch zijn, waardoor er knelpunten kunnen ontstaan ten aanzien van deze aanvragen. Om deze problemen te voorkomen, is het beschikbaar stellen van het vernieuwde contract counseling voor de zorginstelling uitgesteld naar 1 oktober.

E-mailadres workflow eerste trimester SEO

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat het in het kader van de ETSEO aanvragen noodzakelijk is dat u, als uw zorginstelling een counselingcontract heeft, in Peridos een e-mailadres registreert waarop de ontvanger notificaties ontvangt over aanvragen die niet verwerkt kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld onvolledig zijn. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan herinneren wij u er bij dezen graag aan dat u dit e-mailadres uiterlijk 31 juli a.s. vastgelegd dient te hebben in Peridos. Zonder een correcte aanvraag in Peridos kan een eerste trimester SEO niet worden uitgevoerd.

Vanaf 27 juli: toestemmingsformulier (met informatiebrief) beschikbaar op peridos.nl

Vanaf 27 juli is het toestemmingsformulier voor deelname aan de IMITAS studie beschikbaar op www.peridos.nl/eerste-trimester-seo. Er is ook een Engelse versie. In veel bronsystemen vindt u een link naar het toestemmingsformulier, als u de aanvraag voor het eerste trimester SEO doet. Als u (vanaf 1 augustus) de aanvraag voor het eerste trimester SEO in Peridos doet, dan kunt u het formulier ook daar downloaden.
Bij dit toestemmingsformulier zit ook een korte informatiebrief, waarin de belangrijkste informatie over de 13 wekenecho en de wetenschappelijke studie nogmaals kort is samengevat. Zoals eerder gecommuniceerd, kunnen zwangeren alleen meedoen aan het eerste trimester SEO als ze meedoen aan de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie (minimale leeftijd 16 jaar bij tekenen). Daarvoor tekenen ze bij de verloskundig zorgverlener een toestemmingsformulier. Zo geven ze de IMITAS onderzoekers toestemming voor het gebruik van hun gegevens voor de wetenschappelijke studie. Ook gaan ze ermee akkoord dat de IMITAS onderzoekers contact met ze kunnen opnemen voor aanvullend onderzoek (zoals via een vragenlijst).

Echoscopie

OPROEP voor echoscopisten: extra opleiding ETSEO in september 2021

Bent u nog niet opgeleid tot eerste trimester SEO-echoscopist, maar wilt u dat wel graag?
Indien u in aanmerking komt (u heeft een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO met een Regionaal Centrum en heeft minimaal 500 tweede trimester SEO’s verricht), meld u dan bij uw Regionaal Centrum. In september wordt nog een extra volledige opleiding georganiseerd.
Deze opleiding ziet er als volgt uit:

Webinars
 • zelfstudie
  U kunt zich bij uw Regionaal Centrum aanmelden voor de verschillende webinars. Na inschrijving ontvangt een link om het desbetreffende webinar te bekijken. Na het volgen van de webinars
  algemeen en verdieping ontvangt u van het Regionaal Centrum een Bewijs van Deelname. Hiermee kunt u zich aanmelden bij Fontys voor de toets. Informatie hierover krijgt u per mail van het Regionaal Centrum tegelijk met het Bewijs van Deelname. Tijdens de webinars worden al veel vragen van kijkers beantwoord. Ook staan op PNS.nl veelgestelde vragen over het eerste trimester SEO. Het kan zijn dat u na het kijken van de webinars toch nog vragen heeft.
 • In een Vragenuur op dinsdag 7 september van 19.30 tot 20.30 uur is het mogelijk om uw eigen vragen nog te stellen. Houdt dit moment dus vrij in uw agenda. Aanmelden kan via het Regionaal Centrum. U ontvangt dan een link voor een Teams meeting.
Toets
 • maandag 13 september van 20.00 tot 21.00 uur Herkansing: maandag 20 september van 20.00 tot 21.00 uur
Vaardigheidstraining op een van deze data:

U kunt zich aanmelden voor een vaardigheidstraining via de websites van de opleidingen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen locatie en instituut nog wijzigen.

Vrijwillige vaardigheidstraining

Bent u niet verplicht om de vaardigheidstraining te volgen, maar wilt u dit wel graag? Dat kan uiteraard ook nog steeds.

Capaciteit echocentra

Maakt u als echocentrum of ziekenhuis de inschatting dat u vanaf 1 september een capaciteitsprobleem heeft in de uitvoering van de eerste trimester SEO’s (of tweede trimester SEO’s) door uw eigen echoscopisten? Probeer dan afspraken te maken tussen de 1e en 2e lijn of met andere echocentra in de buurt. Het kan zijn dat een praktijk in de buurt capaciteit over heeft.
Meld het verwachte capaciteitsprobleem ook bij het Regionaal Centrum. Het is belangrijk dat zij op de hoogte zijn en zij kunnen met u meedenken.
Mocht u als echoscopist juist meer willen werken en daarmee eventuele capaciteitsproblemen bij andere echopraktijken kunnen verkleinen, maak dit ook kenbaar bij het Regionaal Centrum.

Regionaal nieuws

Beleid GUO1 of ET SEO bij zwangeren met een 2e trimester GUO1 indicatie

Namens de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC (locatie AMC en VUmc) willen wij u graag informeren over de regionale afspraken ten aanzien van de indicatiestelling eerste trimester GUO1 of SEO bij zwangeren met indicatie tweede trimester GUO1. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijgevoegde bijlage in deze mailing. Dit document zal binnenkort ook op de website van RCPSNH te vinden zijn.

Insturen casus voor online regio-casuïstiekbespreking in najaar

Om in het najaar weer een online regio-casuïstiekbespreking te kunnen organiseren doen wij bij deze vast een oproep om casus hiervoor aan te leveren. Dus als u een interessante casus heeft, stuur deze dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Let er op, casus kunnen alleen worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren.
Tevens zien wij graag weer een casus tegemoet voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” uit de regio. Deze kunt u via hetzelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. “casus voor Ingeborg Linskens” aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg, gynaecoloog van de afdeling prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u voor te bespreken.
Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG).

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en een voorspoedige start met de eerste trimester SEO!

Team RCPSNH