RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief oktober 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

- Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens
- Landelijke webinars prenatale screening:
- Vragen over ETSEO?

Regionaal

- Bericht uit Amsterdam UMC over verhuizing verloskunde naar locatie AMC
- Verstuur geen patiëntgegevens per onbeveiligde mail en voorkom een datalek
- Online regio echocasuïstiek bespreking

Counseling

- Aanvraag ETSEO indienen
- Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO

Echoscopie

- Controleer op tijd de aanwezigheid van een aanvraag ETSEO
- Registratie gegevens bij geen hartactie foetus tijdens ETSEO
- Informatie over de eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO
- Geslachtsbepaling
- Verrichten vaginale echo of NT-meting
- Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten

Agenda

Algemeen

Herhaling: Maandelijkse aanlevering counselings- en SEO-gegevens

Vanaf 1 augustus 2021 dienen counselings- en SEO-gegevens maandelijks te worden aangeleverd in Peridos. Dit is onder meer nodig voor de wetenschappelijke IMITAS studie naar de voor- en nadelen van het eerste trimester SEO.
upload van gegevens

Landelijke webinars prenatale screening

De Regionale Centra organiseren in het najaar 2021 opnieuw twee landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.

Datum
Onderwerp
Doelgroep
Aanmelden
Maandag 1 november
19.00 - 21.00 uur
Landelijke bijscholing met o.a. vragen over het ETSEO
Alle counselors, echoscopisten en andere belangstellenden
link
Dinsdag 30 november 15.00 - 17.00 uur
Casuïstiekbespreking
Alle echoscopisten en andere belangstellenden
link
Op 1 november worden de volgende thema’s besproken: start ETSEO en vragen, resultaten onderzoek #jouwkeuzeonzezorg, uitleg over de nieuwe bijscholingsronde counselors en de bespreking van een publicatie over aangeboren afwijkingen.

Het landelijk webinar casuïstiekbespreking op 30 november staat volledig in het teken van het ETSEO. Casussen worden behandeld en veelgestelde vragen die bij de helpdesk zijn gemeld, worden besproken.

De programma’s kunt u vinden op clbps.nl. Accreditatiepunten worden alleen toegekend indien het gehele webinar is gevolgd.

Vragen over ETSEO?

Bent u verloskundig zorgverlener, counselor of echoscopist en heeft u vragen over het eerste trimester SEO? Dan kunt u daarvoor terecht bij:
vraagteken

Regionaal

Bericht uit Amsterdam UMC over verhuizing verloskunde naar locatie AMC

In 2018 zijn het AMC en het VUmc bestuurlijk gefuseerd. De twee Amsterdamse academische ziekenhuizen werken vanaf dat moment samen onder een gezamenlijke naam Amsterdam UMC. Deze fusie leidt stapsgewijs tot meer concentratie van zorg. Door de zorg voor specifieke groepen patiënten naar één locatie te brengen, wil Amsterdam UMC de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen. Op 29 november 2021 maakt Amsterdam UMC een volgende stap in de concentratie van zorg, die gevolgen kan hebben voor u en uw cliënten. U leest er hier meer over.

Verstuur geen patiëntgegevens per onbeveiligde mail en voorkom een datalek

In deze startfase van de ETSEO uitvoering is het logisch dat er veel zaken zijn waar u als verloskundig zorgverlener, counselor of echoscopist tegen aanloopt. Wanneer u vragen heeft over een aanvraag of uitslag, stel deze aan de Helpdesk en gebruik hiervoor het webformulier om de patiëntgegevens beveiligd naar de Helpdesk van Peridos te sturen. Voorkom te allen tijde het versturen van patiëntgegevens via onbeveiligde mail, ook naar ons RC. U veroorzaakt daarmee namelijk een datalek: enerzijds mogen wij als RC deze gegevens niet ontvangen omdat wij geen zorgrelatie hebben met zwangeren (WGBO), anderzijds mogen deze gegevens niet onbeveiligd verstuurd worden (AVG). Dank voor uw alertheid hierop.

Online regio echocasuïstiek bespreking

Op 25 oktober 2021 van 17.30 tot 19.30 uur organiseert RCPSNH in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc een online regio echocasuïstiek bespreking. Klik hier voor het programma. Wanneer u zich nog niet heeft ingeschreven, kan dat via deze link.

Counseling

Aanvraag ETSEO indienen

Het echocentrum mag een ETSEO pas uitvoeren als er in Peridos een aanvraag ETSEO aanwezig is. Daarom is het belangrijk dat een zwangere zo snel mogelijk beslist of ze een ETSEO wil en dat de counselor de aanvraag voor het ETSEO zo snel mogelijk indient, zodra de definitieve ATD bekend is.
checklist
Voor de uitbetaling van het ETSEO aan het echocentrum moet de aanvraag uiterlijk bij 14+5 dagen ingediend zijn. Omdat dit tot nu toe niet overal goed is gegaan, wordt het binnenkort tijdelijk mogelijk om reeds uitgevoerde ETSEO's waarbij de aanvraag niet op tijd is ingediend alsnog in te dienen. Hierover volgt in de volgende nieuwsbrief meer informatie.

Aanpassen ATD in aanvraag ETSEO

Als de ATD aangepast moet worden, kan de counselor dat zelf doen als de nieuwe datum niet meer dan 30 dagen afwijkt van de eerder ingediende ATD.
Een aanvraag ETSEO kan in Peridos zelf gewijzigd worden, of opnieuw vanuit het bronsysteem opgestuurd worden. Buiten deze termijn van 30 dagen moet een verzoek tot wijziging bij de helpdesk van Peridos ingediend worden.
ATD

Echoscopie

Controleer op tijd de aanwezigheid van een aanvraag ETSEO

Voordat een ETSEO uitgevoerd mag worden, dient een aanvraag hiervoor aanwezig te zijn in Peridos.
oog
De aanwezigheid van een aanvraag ETSEO in Peridos is:
  • verplicht omdat de zwangere toestemmingmoet hebben gegeven voor uitvoering van het ETSEO in het kader van de wetenschappelijke studie. Zonder vooraf gegeven toestemming mag geen ETSEO worden verricht.
  • een voorwaarde voor de uitbetaling van het ETSEO. Peridos keurt de aangeleverde ETSEO-gegevens af als blijkt dat er geen aanvraag is.
We adviseren om een tijdige controle van de aanwezigheid van aanvragen ETSEO in Peridos op te nemen in uw werkproces rondom het eerste trimester SEO. Als bij de controle blijkt dat er geen aanvraag in Peridos staat, is er nog tijd om hierover contact op te nemen met de counselingspraktijk. Deze controle kan ook door een praktijkassistent worden gedaan. Hiervoor kan de rol ondersteunend zorgfunctionaris ETSEO worden aangevraagd bij RCPSNH.

Registratie gegevens bij geen hartactie foetus tijdens ETSEO

Tijdens een ETSEO kan het zijn dat de foetus geen hartactie heeft. Indien dit aan de orde is, is het van belang het volgende te registreren:
  • Vul ‘nee’ in bij het veld ‘hartactie aanwezig’ (dat is een verplicht veld).
  • Het is niet nodig om de gedetailleerde anatomie te registreren in het bronsysteem. Dat geldt ook voor conclusie en advies van het ETSEO.
In geval van een meerling wordt gekeken op foetusniveau:
  • Is tijdens het ETSEO bij een van de foetussen geen hartactie geconstateerd? Registreer dat dan bij die foetus.
  • Is er bij tenminste één foetus van de meerling wel sprake van hartactie, dan dienen de velden conclusie en advies wel ingevuld te worden.
Alleen bij een correcte registratie kan het ETSEO van elke foetus worden uitbetaald.

Informatie over de eerste ronde beeldbeoordeling ETSEO

Vanaf december vragen de Regionale Centra logboeken op bij alle ETSEO-echoscopisten en wordt gestart met de eerste ronde beeldbeoordeling van het ETSEO. Deze ronde loopt door in het eerste kwartaal van 2022.
loep
Wij kunnen ons voorstellen dat het voor u spannend is om een eerste keer beoordeeld te worden op de ETSEO-beelden. Het is wellicht een geruststelling om te weten dat de Regionale Centra deze eerste ronde beeldbeoordeling met name zien als deskundigheidsbevordering en een moment om met elkaar te leren hoe we de uitvoering van het ETSEO kunnen optimaliseren. U ontvangt op basis van uw logboek persoonlijke feedback en tips om uw vaardigheden te verbeteren. Wanneer u een onvoldoende aantal punten haalt, zult u het advies krijgen een hands-on training te volgen. Tevens zal u gevraagd worden om binnen drie tot zes maanden opnieuw een logboek in te leveren. De uitkomsten van de beoordelingen geven het RIVM en de Regionale Centra inzicht in waar behoefte is aan bijscholing of waar bijvoorbeeld extra aandacht aan besteed moet worden bij de opleiding van nieuwe ETSEO-echoscopisten.

Geslachtsbepaling

De Regionale Centra krijgen signalen dat echoscopisten bij het ETSEO naar het geslacht kijken en dit meedelen aan de zwangere (al dan niet benoemd met een onzekerheidsmarge). Landelijk is afgesproken dat er géén geslachtsbepaling plaatsvindt bij het ETSEO, omdat het in Nederland niet is toegestaan te screenen op geslacht.
geslachtsbepaling
Daarom wordt bij de NIPT ook niet gekeken naar de geslachtschromosomen. Wij adviseren u tegen zwangeren te zeggen dat het ETSEO een medische echo is en onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie en daarom niet wordt gekeken naar het geslacht.

Aanvullend attenderen wij u er nog graag op dat een pretecho niet mag worden aangeboden voorafgaand aan, gecombineerd met, en/of aansluitend op een eerste trimester SEO. Zie kwaliteitseis eerste trimester SEO op pns.nl.

Verrichten vaginale echo of NT-meting

In sommige gevallen is het ETSEO beter vaginaal dan abdominaal te verrichten. Zorg ervoor dat u zich bekwaam voelt om dit te doen. Vraag een collega of zoek, indien nodig, bijscholing hiervoor. Hetzelfde geldt voor het doen van de NT-meting.
transducer

Persoonlijke beschermingsmaatregelen voor echoscopisten

Het beleid omtrent het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is gewijzigd naar aanleiding van de versoepelingen van de Rijksoverheid eind september. De wijzigingen worden eind van de week gepubliceerd op de website van het RIVM (SEO en COVID-19 | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl).

Agenda

Agenda RCPSNH-okt21

Volg ons ook op Instagram!
Logo Instagram