RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief december 2018

RIVM onderzoekt implementatie NIPT en 18 wekenecho

De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gevraagd om een uitvoeringstoets voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT ) en een uitvoeringstoets voor het eventueel vervroegen van het SEO van 20 weken naar 18 weken. Dat staat in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 23 november. De brief is een reactie op het advies “Prenatale Screening” van de Gezondheidsraad van eind 2016.
In de uitvoeringstoets over de NIPT wordt gekeken hoe de NIPT onderdeel kan worden van het prenatale screeningsprogramma van het RIVM. Ondertussen blijft de NIPT beschikbaar via de lopende onderzoeken TRIDENT-1 en TRIDENT-2. In de uitvoeringstoets over de 18 wekenecho worden de consequenties die het vervroegen van de 20 wekenecho voor de uitvoering heeft in kaart gebracht. Met het vervroegen is er meer tijd voor vervolgonderzoek, diagnostiek en belangrijke keuzes voor de zwangere en haar partner. Het RIVM zal deze uitvoeringstoetsen oppakken.
Daarnaast wil VWS met het RIVM, ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie en de Gezondheidsraad uitwerken welke vervolgstappen en eventueel verder onderzoek nodig zijn in het kader van de 13 wekenecho. In een kamerbrief van 23 november 2018 heeft VWS gereageerd op het advies van de Gezondheidsraad.
Lees hier de brief van de Minister aan de Tweede Kamer.

Landelijke monitor screening 2017

De landelijke monitor met alle screeningsgegevens van het programma prenatale screening over 2017 is gereed. IQ healthcare heeft deze monitor uitgevoerd in opdracht van het RIVM-CvB. Het doel van de monitor is het bewaken van de voortgang van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld. Berekende kerncijfers en indicatoren worden op zowel landelijk als regionaal niveau gepresenteerd De landelijke monitor met alle screeningsgegevens van het programma prenatale screening over 2017 wordt in januari 2019 gepubliceerd.

NIPT

Wijziging melding nevenbevindingen in de uitslagbrief

Een zwangere die kiest voor nevenbevindingen, kreeg vanaf de start van TRIDENT-2 alleen een uitslag over nevenbevindingen als het laboratorium aanwijzingen vond voor nevenbevindingen. Geen melding in de uitslagbrief betekende: geen aanwijzingen voor nevenbevindingen.
Vanaf maandag 17 december wijzigt de uitslagbrief van zwangeren die kozen voor de NIPT met nevenbevindingen. Het laboratorium geeft voortaan ook door dat er geen nevenbevindingen (andere chromosoomafwijkingen) zijn te melden.
Aan de uitslagbrief is een nieuwe disclaimer (voor de aanvrager) en ‘Let op’ (voor de cliënt) toegevoegd. Er wordt verwezen naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen voor meer informatie. De betreffende pagina is aangepast.

SEO

Wijzigingen kwaliteitseis

De Programmacommissie Prenatale Screening heeft op 6 december 2018 geadviseerd de periode waarin het SEO wordt uitgevoerd aan te passen. Dit betekent dat het SEO één week eerder afgerond moet zijn dan voorheen en bij voorkeur vroeger in de zwangerschap plaatsvindt. Deze wijzigingen in de periode zijn belangrijk in verband met eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslagtermijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De nieuwe eis luidt als volgt: ‘Het SEO kan worden uitgevoerd tussen week 18+0 en week 21+0 van de zwangerschap, en bij voorkeur tussen week 19+0 en 20+0 van de zwangerschap.’
Ook bij een incompleet SEO vanwege onvoldoende beeldvorming geldt dat de herhaling van het SEO vóór 21+0 afgerond is. De nieuwe SEO kwaliteitseis gaat in per 1 januari 2019. Alle zwangeren die zich bij een verloskundige melden ná 1 januari 2019 en een SEO willen, zullen gezien moeten worden voor een SEO volgens de nieuwe kwaliteitseis.
De nieuwe eis wordt binnenkort gepubliceerd op www.rivm.nl/down-edwards-patau-seo. De veranderingen zullen op korte termijn ook doorgevoerd worden in de folder en in de andere materialen.

Counseling

Aankondiging toets counselingsvaardigheden in 2019

Met de introductie van de NIPT als eerste screeningstest in 2017, heeft de minister aangegeven dat daarmee de counseling aan zwangeren complexer is geworden. Het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling werd om die reden verplicht gesteld in de WBO vergunning. In een projectgroep met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen, het RIVM en de regionale centra is gewerkt aan een toetsingskader en daarbij is gekozen voor de methode van Traintool.
Vanaf 2019 wordt er getoetst op counselingsvaardigheden prenatale screening. Met deze nieuwe interactieve toets laat de counselor zien welke vaardigheden zij beheerst in verschillende situaties. Dat gebeurt door te reageren op korte videofragmenten, waarop uitgebreide terugkoppeling volgt. Counselors kunnen hun vaardigheden toetsen op elk gewenst moment van de dag én op elk gewenste locatie. Om bij de praktijk aan te sluiten is de toets in een projectgroep, met onder andere verloskundigen, ontwikkeld én is de toets eerst in een pilot onder 50 counselors uitgeprobeerd.
Alle regionale centra starten begin 2019 met het afnemen van de toets counselingsvaardigheden. Counselors zullen gedurende 2019 en 2020 worden uitgenodigd om de toets te maken. Aan deze toets wordt deze eerste keer geen norm verbonden, u krijgt dus geen voldoende of onvoldoende. Het volgen van de toets is wel een verplichting. De coördinatie van het procesligt op landelijk niveau, bij de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). U krijgt dus een eerste aankondiging van de CLBPS. De uitnodiging voor de toets komt van Traintool. Meer informatie rondom de toets en hoe u de toets moet maken, krijgt u op het moment dat u de uitnodiging ontvangt. Let dus op de aankondiging en uitnodiging die per e-mail worden verstuurd vanaf 2019.

Op de website van het RIVM zijn FAQs over de bijscholing/toets counselingsvaardigheden opgenomen: https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo/veelgestelde-vragen/veelgestelde-vragen-eisen-aan-bijscholing-voor-counselors

Vaardigheidstrainingen counselors

Het merendeel van de counselors heeft inmiddels de vaardigheidstraining gevolgd. Voor de counselors die de training nog niet hebben gevolgd, is landelijk afgesproken dat zij nog eenmalig de kans krijgen vóór 1 april 2019 de vaardigheidstraining middels een ‘bezemklas’ te volgen. De opleidingscentra zullen binnenkort de data voor begin 2019 bekend maken. Na 1 april 2019 kunt u de training niet meer volgen en wordt uw kwaliteitsovereenkomst met het regionaal centrum ontbonden.

Bijscholingsronde counselors 2017/2018

De verplichte bijscholing voor counselors in 2017/2018 bestaat uit de volgende onderdelen:

Reguliere bijscholing dagdeel theorie (NIPT) 3 punten
Reguliere bijscholing dagdeel counselingsvaardigheden 4 punten
DIN 2.1 3 punten
Scholing op het gebied van counseling 2 punten

De regionale centra zullen in 2019 toetsen of de counselors aan de verplichte bijscholing hebben voldaan. Landelijk is op 6 december jl. door alle regionale centra afgesproken dat, mochten de 2 punten voor ‘scholing op het gebied van counseling’ nog niet zijn gevolgd, deze punten ingehaald kunnen worden in 2019 door bijvoorbeeld een regiobijeenkomst te volgen bij het eigen regionaal centrum of bij een ander regionaal centrum.

Informatiebeveiliging

Voorkom beveiligingsincident AVG

Tot november 2017 werden zowel serumbepaling als kansberekeningen voor de combinatietest in onze regio uitgevoerd in VUmc. Voor de kwaliteitsborging van de combinatietest in de regio werden gegevens over de uitkomst van deze zwangerschappen verzameld door de polikliniek prenatale diagnostiek en screening van VUmc. Sinds november 2017 heeft VUmc echter geen rol meer bij de combinatietesten die door u in de regio worden aangevraagd.
Voor communicatie van de uitslag naar de zwangere heeft VUmc destijds briefsjablonen ter beschikking gesteld, met daarbij een follow-up verzoek + retourenvelop geadresseerd aan VUmc. Onlangs is gebleken dat enkele zorginstellingen in de regio deze briefsjablonen nog steeds gebruiken, met als gevolg dat VUmc gegevens ontvangt van zwangeren die niet in VUmc bekend zijn. Wij verzoeken u dringend de briefsjablonen voor de combinatietest die ooit zijn aangeleverd door VUmc niet meer te gebruiken.

Wij verzoeken u tevens alle privacygevoelige correspondentie die u per post verstuurt te voorzien van een afzender. N.a.v. bovenstaande is gebleken dat onbestelbare post zonder afzender door PostNL soms geopend wordt om de afzender te kunnen opsporen.

Bovenstaande voorbeelden worden in het kader van de AVG gezien als een dataveiligheidsincident, dat gemeld dient te worden aan het regionaal centrum en de landelijk functionaris gegevensbescherming.

Delen van privacygevoelige documenten

Documenten betreffende de kwaliteitstoets echoscopie werden tot nu toe door RCPSNH per e-mail uitgewisseld met zorgverleners. Vanaf nu zullen wij privacygevoelige informatie delen in een beveiligde online omgeving (Sharepoint) waarin u zelf de ingevulde formulieren ook weer kunt uploaden. Voorafgaand ontvangt u per e-mail bericht met een instructie voor het gebruik.

Gebruik inloggegevens Peridos alleen persoonlijk

Ten overvloede wijzen wij er nog eens op dat inloggen in Peridos uitsluitend is toegestaan met een eigen Peridos account. (Nieuwe) medewerkers die nog geen Peridos account hebben zijn niet bevoegd voor Peridos en dienen zich aan te melden bij het regionaal centrum. Het komt nog regelmatig voor dat bijvoorbeeld waarnemers of ondersteunende zorgfunctionarissen niet worden aangemeld. Hiermee overtreedt u de AVG. Dit is eveneens een dataveiligheidsincidicent.

Persoonlijk e-mailadres in Peridos

Regelmatig krijgen wij de vraag om geen werkgerelateerde e-mail te versturen aan een privé e-mailadres. Dit adres staat dan echter in Peridos vermeld als uw persoonlijk e-mailadres. U kunt het zelf aanpassen bij uw persoonlijke gegevens. Het e-mailadres moet uniek zijn, dus geen algemeen praktijkadres. Geeft u de wijziging a.u.b. ook aan ons door.

Verwijder PDF downloads op eigen computer

NIPT-aanvragen en -uitslagen worden in Peridos als PDF weergegeven; dit om een juiste en uniforme weergave te garanderen. Nadeel hiervan is dat de PDF bij het openen altijd wordt gedownload op de computer. De downloads worden lokaal opgeslagen in de map die daarvoor in uw browser is ingesteld; meestal is dat de map ‘downloads’ of ‘my documents’.
Wij verzoeken u gedownloade NIPT-aanvragen en uitslagen op uw computer na verwerking direct te verwijderen. Verder adviseren wij u het downloaden van NIPT-aanvragen en uitslagen op een privé-computer, privé laptop, telefoon of tablet zoveel mogelijk te vermijden. Het is niet mogelijk downloads automatisch te verwijderen.

Meldingen in Peridos verwijderen

Vanuit de gebruikers is de vraag gekomen om in Peridos de meldingen in het meldingenscherm te kunnen verwijderen. Om een bekeken melding te kunnen verwijderen wordt in de melding (aan de rechterkant) een prullenbakje getoond. Dit prullenbakje is alleen zichtbaar voor zorgverleners die ook bevoegd zijn om meldingen te kunnen verwijderen.

Agenda 2019

Planning casuistiekbesprekingen en regiobijeenkomsten


Dinsdag 12 maart 2019: Casuistiekbespreking voor SEO echoscopisten die een contract hebben met het RCPSNH.
Onderwerp: hartafwijkingen.
Locatie: VUmc, vergaderzaal ‘De Waver’. De zaal is open vanaf 16:30 uur.
U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier casuistiekbespreking
Accreditatie bij de BEN en de KNOV wordt aangevraagd (2 punten). Voor broodjes wordt gezorgd.
Maandag 20 mei 2019: Regionale bijeenkomst SPSAO/RCPSNH, Amsterdam UMC, locatie AMC. Informatie over programma en aanmelding volgt.
Maandag 24 september 2019: Casuistiekbespreking voor SEO echoscopisten die een contract hebben met het RCPSNH. Amsterdam UMC locatie VUmc, vergaderzaal ‘De Waver’. Informatie over programma en aanmelding volgt.
Dinsdag 19 november 2019: Regionale bijeenkomst RCPSNH/SPSAO; Amsterdam UMC, locatie VUmc. Informatie over programma en aanmelding volgt.
kerstgroet