RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief februari 2022

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Landelijk nieuws

- Naamswijziging CLBPS
- E-learning counseling prenatale screening nu inclusief eerste trimester SEO
- Informatie over nieuwe bijscholingsronde voor counselors
- Data landelijke webinars 2022
- Checklist voorlichtingsmaterialen
- Aanlevering counselings- en tweede trimester SEO gegevens
- Kwaliteitssysteem voor echoapparatuur
- Informatie over de websites van CLBPS en Peridos: welke info is waar te vinden
- Publieks- en professionalsmonitor 2020 staan online

Regionaal nieuws

- Gezamenlijke regiobijeenkomsten SPSAO en RCPSNH
- Oproep: nieuw lid contractantenraad RCPSNH

Agenda


Landelijk nieuws

Naamswijziging CLBPS

Per 1 januari 2022 staat CLBPS voor ‘Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale Screening’ in plaats van ‘Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening’. Deze naamswijziging is gekozen omdat de CLBPS niet alleen het landelijk beheer voor Peridos doet, maar ook de Regionale Centra ondersteunt bij de uitvoering van het landelijk beleid.


E-learning counseling prenatale screening nu inclusief eerste trimester SEO

De nieuwe e-learning counseling prenatale screening staat online. Deze e-learning is een samenvoeging van:
• De e-learning prenatale screening (3 accreditatiepunten)
• De e-learning eerste trimester SEO (1 accreditatiepunt).

Hierdoor is er nu één complete e-learning over counseling prenatale screening. De e-learning bestaat nog steeds uit negen modules. Het eerste en tweede trimester SEO zijn samengevoegd in één module.

Ook de toets is uitgebreid met vragen uit de e-learning eerste trimester SEO. Het doorlopen van de nieuwe e-learning (inclusief toets) duurt ongeveer vier uur. Accreditatie is daarom aangevraagd voor 4 punten. Deze e-learning maakt deel uit van de nieuwe scholingsronde die is gestart per 1-1-2022.


Informatie over nieuwe bijscholingsronde voor counselors

De nieuwe bijscholingsronde voor counselors is in januari van start gegaan.
De KNOV heeft hiervoor een deelregister ingesteld waar verloskundigen zich voor kunnen aanmelden. Voor instructies verwijzen wij u naar berichten die de KNOV hierover heeft verstrekt. Registraties van uw gevolgde bijscholingen in PE-online, worden in de loop van het jaar automatisch opgenomen in Peridos.

Counselors die geen verloskundige zijn, kunnen de gevolgde bijscholing handmatig laten bijschrijven in Peridos door informatie en deelnamebewijs te sturen naar het eigen regionaal centrum. RCPSNH controleert jaarlijks de voortgang van de bijscholing via Peridos.

Vanaf 2022 dient de counselor 20 accreditatiepunten te behalen in vijf jaar tijd.
De punten zijn als volgt onderverdeeld:
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van kennis
• 4 accreditatiepunten voor de verplichte e-learning
• 8 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van vaardigheden
• 4 accreditatiepunten voor bijscholing op het gebied van reflectie.
Voor verloskundigen en gynaecologen zijn de 20 punten onderdeel van het totaal aantal van 200 punten die verplicht zijn te behalen in 5 jaar.

U bepaalt zelf wat uw leerbehoeftes zijn en kiest bijscholing die hierbij past. Inmiddels zijn er, naast de verplichte e-learning prenatale screening, 4 bijscholingen geaccrediteerd door de KNOV en de NVOG. Kijk op PE-online of de scholing die wordt aangeboden, past bij uw leerwensen.

Heeft u een scholingswens die (nog) niet bij het scholingsaanbod staat? Wilt u zelf bijscholing organiseren? Kijk dan voor meer informatie op PNS.nl.


Data landelijke webinars 2022

Ook in 2022 bieden de Regionale Centra landelijke webinars aan. De landelijke webinars zijn gepland op:
1. Casuïstiekbespreking op maandag 3 oktober 2022, 15.00 - 17.00 uur
2. Algemeen webinar op dinsdag 22 november 2022, 15.00 - 17.00 uur
Het algemeen webinar is on-demand terug te kijken. De casuïstiekbespreking is alleen terug te kijken op dinsdag 11 oktober van 19.00 - 21.00 uur. Er is dan geen gelegenheid tot het stellen van vragen.
Zet de data alvast in uw agenda!


Checklist voorlichtingsmaterialen

Als counselor bent u verantwoordelijk voor de juiste informatievoorziening aan zwangeren en hun partner. Er zijn diverse voorlichtingsmaterialen beschikbaar om te verspreiden. De informatie op pns.nl en in folders wordt regelmatig geactualiseerd. Het is dan ook belangrijk dat de informatie die u verstrekt over prenatale screening correct en actueel is.

Wellicht staat er ook informatie over prenatale screening op uw website. Op pns.nl vindt u een handige checklist om uw voorlichtingsmaterialen te controleren op correctheid en actualiteit.

Ook echoscopisten kunnen deze informatie gebruiken bij het vermelden van de 13 wekenecho en 20 wekenecho op de website van hun echocentrum.

Wilt u advies of vindt u het prettig dat er even iemand met u meekijkt naar uw website? Neem dan contact op met RCPSNH via contact@rcpsnh.nl, wij adviseren u graag.


Aanlevering counselings- en tweede trimester SEO gegevens

In vorige berichten, onder andere via deze nieuwsbrief, heeft u al vaker kunnen lezen dat we de aanleveringen van counselings- en tweede trimester SEO gegevens via Excel-bestanden willen uitfaseren. Dit is nodig om aan beveiligingsregels te voldoen. We zijn heel blij dat dit voor heel veel praktijken en bronsystemen goed lukt. Het is in uw en ons belang in verband met de volledigheid van de gegevens in Peridos dat alle gegevens van 2021 nog eenmalig via Excel-bestanden geüpload worden. Alle gegevens van 2022 dienen via XML-berichten te worden aangeleverd. Als dit bij u niet mogelijk is of als u niet weet hoe dit te doen: informeer bij uw bronleverancier wat het knelpunt kan zijn, en/of informeer uw Regionaal Centrum via contact@rcpsnh.nl.


Kwaliteitssysteem voor echoapparatuur

Voor de kwaliteitsborging van de echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale screening, heeft het RIVM opdracht gegeven aan het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) om het kwaliteitssysteem dat zij in 2021 hebben voorgesteld, te implementeren. Dat systeem kent een cyclus aan testen die periodiek en op locatie worden uitgevoerd. Het LRCB ontwikkelt daartoe in 2022 protocollen voor het testen van de apparatuur. Vanaf 2023 start het daadwerkelijk toetsen van de specificaties en eisen. Het zal een aantal jaren duren voordat het gehele systeem is ingevoerd. Het LRCB benadert de komende periode alle echocentra om gegevens over de apparatuur en de locatie te verzamelen. Verdere informatie over de uitvoering van het kwaliteitssysteem volgt later in het jaar.


Informatie over de websites van CLBPS en Peridos: welke info is waar te vinden

Uit vragen van zorgverleners begrijpen wij dat het niet altijd duidelijk is voor welke informatie ze de website van CLBPS.nl moeten raadplegen en voor welke Peridos.nl.

CLBPS.nl wordt gebruikt om algemene landelijke informatie te verstrekken die te maken heeft met deskundigheidsbevordering en beleidsuitvoering, zoals de webinars en kwaliteitsbeoordeling SEO-beelden.

Peridos.nl bevat informatie voor verschillende groepen gebruikers:
• Zwangeren en zorgverleners kunnen opzoeken welke praktijken in de buurt zitten (Zoek zorgverlener).
• Leveranciers van bronsystemen vinden er beschrijvingen van de datasets en definities, voorbeelden en beschrijvingen van berichten voor gegevensuitwisseling met Peridos (Gegevens).
• Zorgverleners vinden er de toestemmingsformulieren voor ETSEO en NIPT, beschrijvingen voor het aanvragen van ETSEO en NIPT en hoe NIPT-uitslagen in Peridos ingezien kunnen worden en informatie over uitbetalingen ETSEO via Peridos.
• De website geeft ook informatie over het omgaan met gegevens (Privacy) en over Zorgportaal, de website die gebruikt wordt om in te loggen in Peridos.


Publieks- en professionalsmonitor 2020 staan online

De monitor en professionalsmonitor screeningsprogramma down-, edwards- en patausyndroom en het SEO 2020 staan online. De monitors zijn gemaakt door IQHealthcare. Ze zijn gebaseerd op de landelijke database Peridos. Algemene informatie met trends in de tijd vindt u in de publieksmonitor. Meer specifieke (regionale) informatie staat in de professionalsmonitor.

Regionaal nieuws

Gezamenlijke regiobijeenkomsten SPSAO en RCPSNH 2022

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd organiseren SPSAO en RCPSNH in 2022 een aantal regiobijeenkomsten (zowel algemeen als echocasuïstiek). Noteer vast in de agenda:

- Dinsdagavond 29 maart 2022, 19.00-21.00 uur, online gezamenlijke echocasuïstiekbespreking
Zoomlink en programma volgen t.z.t.
- Vrijdagmiddag 17 juni 2022, 13.00-17.00 uur, live gezamenlijke algemene regiobijeenkomst.
Locatie en programma volgen t.z.t.

Voor deze regiobijeenkomsten wordt samengewerkt met de afdeling Prenatale Geneeskunde van Amsterdam UMC.

Voor de regio casuïstiekbespreking van 29 maart a.s. willen wij u vragen om interessante casus aan te leveren. Stuur deze met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, poli.pre@amsterdamumc.nl o.v.v. regio casuïstiekbespreking SPSAO en RCPSNH en t.a.v. dr. E. van Leeuwen en dr. I. Linksens, gynaecologen van de afdeling Prenatale Geneeskunde. Casus kunnen worden besproken als vervolgonderzoek bekend is bij Amsterdam UMC én het kind reeds is geboren.

Tevens zien wij graag casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” uit de regio.
Deze kunt u ook via hetzelfde mailadres poli.pre@amsterdamumc.nl aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg of Liesbeth als gynaecologen, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u voor te bespreken.

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar SPSAO en RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG). De Regionale Centra mogen geen persoonsgegevens van zwangeren ontvangen.


Oproep: nieuw lid contractantenraad RCPSNH

Begin 2021 heeft RCPSNH een contractantenraad samengesteld, die als klankbord fungeert tussen RCPSNH en haar contractanten. RCPSNH vindt contact met en feedback vanuit het veld belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit hiervan waar nodig te verbeteren.

Wegens het vertrek van een van de leden van deze contractenraad, zijn wij op zoek naar een nieuw lid. Ten behoeve van de diversiteit zijn wij op zoek naar een gynaecoloog, betrokken bij de uitvoering van Prenatale Screening, die graag zijn/haar inbreng kan en wil leveren in de contractantenraad.

Klik hier voor meer informatie.
Heeft u interesse, stuur ons dan een mail via contact@rcpsnh.nl.

Agenda

- 29 maart 2022: online gezamenlijke echocasuïstiekbespreking (RCPSNH en SPSAO) (19.00-21.00 uur)
- 17 juni 2022: live gezamenlijke algemene regiobijeenkomst georganiseerd door RCPSNH en SPSAO (13.00-17.00 uur)
- 3 oktober 2022: landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (15.00-17.00 uur)
- 11 oktober 2022: terugkijkmogelijkheid landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (19.00-21.00 uur)
- 22 november 2022: landelijke webinar “algemeen webinar” (15.00-17.00 uur)

Volg ons ook op Instagram!
Logo Instagram
Email Marketing Powered by MailPoet