RCPSNH-Logo-cmyk

Extra Nieuwsbrief 1e trimester SEO maart 2021

2 maart 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke onderwerpen op het gebied van de eerste trimester SEO. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief

- Informatiematerialen voor de scholing: bestel ze op tijd
- Info webinars
- Informatie scholing voor echoscopisten
- Informatie bijscholing voor counselors
- Organisatie
- Kwaliteitseisen
- Meer informatie?
- Checklist
- Agenda

Informatiematerialen voor de scholing: bestel ze op tijd

Het versturen van de informatiemappen voor de scholing van counselors en echoscopisten is in volle gang. Bijna 3.000 bestellingen zijn al verwerkt.

De mappen bevatten factsheets over het eerste trimester SEO en de (nieuwe) informatiekaart. Deze materialen vormen voor de zorgverleners een belangrijke basis voor de theoretische scholing. De map is ontwikkeld door het RIVM-CvB samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen.

Heeft uw praktijk nog geen mappen besteld? Doe dit dan snel. Het is belangrijk dat counselors en echoscopisten de materialen vóór het eerste webinar op 15 maart hebben. Uw praktijk kan de informatiematerialen kosteloos bestellen in de webshop van het RIVM en na ontvangst verspreiden onder de zorgverleners.

Info webinars

Algemene webinar (counselors en echoscopisten)

maandag 15 maart 2021 van 14.30 tot 17.00:
- Aanmelden via: https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210315_1
- Indien u niet in de gelegenheid bent om het webinar te volgen op 15 maart, dan kunt u deze (óók) gebruiken om na 15 maart het webinar on demand te volgen.

Verdiepende webinar (echoscopisten)

maandag 22 maart van 15.00 tot 17.00 uur
- Aanmelden via: https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210322_1
- niet on demand te volgen
OF
Maandag 29 maart van 19.00 tot 21.00 uur
Aanmelden via: https://channel.royalcast.com/eerstetrimesterseo/#!/eerstetrimesterseo/20210329_1
- niet on demand te volgen

Informatie scholing voor echoscopisten

1. Webinars

U dient het algemene webinar (15 maart) te volgen vóór het verdiepende webinar op 22 of 29 maart. Anders ontvangt u geen Bewijs van Deelname en heeft u daardoor geen toegang tot de theorietoets.

2. Geen accreditatie voor verplichte scholing eerste trimester SEO

De scholing eerste trimester SEO, waaronder het verdiepende webinar, is voor de echoscopisten een verplichte scholing waar geen accreditatiepunten voor beschikbaar zijn. Wel worden punten aangevraagd voor echoscopisten die vrijwillig de vaardigheidstraining volgen.

3. Let op: info over toetsdata!

De toetsmomenten voor de echoscopisten worden gekoppeld aan de datum van het verdiepende webinar. Eerder hebben we gemeld dat echoscopisten worden ingedeeld voor deze toets. Door de toets te koppelen aan de datum waarop u het verdiepende webinar volgt, heeft u als echoscopist zekerheid over de datum van de toets. Dat betekent dat:
  • Echoscopisten die zich inschrijven voor het webinar van 22 maart, worden ingedeeld voor de toets op 8 april van 20.00 tot 21.30 uur.
  • Echoscopisten die zich inschrijven voor het webinar van 29 maart, worden ingedeeld voor de toets op 12 april van 20.00 tot 21.30 uur.
Heeft u zich al ingeschreven voor een webinar en bent u vanwege een uiterst bijzondere omstandigheid niet in de gelegenheid het toetsmoment te volgen? Schrijf u dan in voor het andere webinar. In bijzondere gevallen kunt u contact opnemen met Fontys Hogeschool: FontysProSEO@fontys.nl

Let op: ook al is voor u nu de datum van de toets bekend, u moet zich actief inschrijven voor de toets. U ontvangt een paar dagen na het volgen van het verdiepende webinar een Bewijs van Deelname. Dat is dus na 22 maart of na 29 maart. Hiermee dient u zich zo snel mogelijk in te schrijven.
Informatie over het inschrijven ontvangt u in een persoonlijke mail bij de uitgifte van het Bewijs van Deelname door uw Regionaal Centrum. Dit deelnamebewijs dient u bij inschrijving voor de kennistoets te uploaden.

4. Studiehandleiding opleiding

De opleidingen brengen op 10 maart een studiehandleiding uit voor de echoscopisten. Deze bevat informatie over de gehele opleiding. Ook leest u hierin hoe u zich voorbereidt op de theorietoets. Houd hiervoor de website www.pns.nl/professionals in de gaten.

5. Afstemming praktijk

Aan de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist zijn jaarlijkse normaantallen verbonden. Stem dit tijdig af met de praktijk waar u werkzaam bent. Vraag of er voldoende aanbod beschikbaar is om aan het jaarlijkse normaantal te kunnen voldoen. Als dit niet zo is, kunt u overwegen in afstemming met uw praktijk om tijdelijk samenwerking te zoeken met een andere praktijk om zo de aantallen te halen.

6. Vaardigheidstraining

De vaardigheidstraining is niet voor iedereen verplicht. Zie www.pns.nl voor de toelatingsvoorwaarden. In mei en juni worden in Haarlem, Eindhoven en Utrecht vaardigheidstrainingen georganiseerd. In kleine groepjes wordt uitleg gegeven over en geoefend met het uitvoeren van een eerste trimester SEO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zwangere modellen. U hoort binnenkort meer over wanneer en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. De kosten voor deze vaardigheidstraining bedragen €650,-.
Tijdens de vaardigheidstrainingen wordt gewerkt volgens COVID-19 richtlijnen die gelden in het (vaardigheids)onderwijs. Mochten de ontwikkelingen rondom COVID-19 aanleiding geven tot wijzigingen in de vaardigheidstrainingen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht.

Informatie bijscholing voor counselors

Voor counselors bestaat de verplichte scholing over het eerste trimester SEO uit twee onderdelen:

1. Het algemene webinar op 15 maart (on demand terug te kijken)
Voor counselors is dit webinar geaccrediteerd met 2 punten.

2. Een e-learning met een toets
De e-learning is een aanvulling op de al bestaande e-learning over prenatale screening. In deze nieuwe, aparte e-learning wordt specifiek ingegaan op het counselen van het eerste trimester SEO. U sluit de e-learning af met een toets van 10 meerkeuzevragen. Als u 8 vragen goed beantwoordt, bent u geslaagd voor de toets. De e-learning en de toets zijn vanaf 15 maart beschikbaar op https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/bijscholing/e-learning.
U moet de toets gehaald hebben op uiterlijk 31 mei. Het volgen van de e-learning en het maken van de toets kost ongeveer 1 uur en levert 1 accreditatiepunt op. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Organisatie

1. Betaling eerste trimester SEO

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, zullen de Regionale Centra de betalingen van het eerste trimester SEO aan de echocentra uitvoeren. Het proces voor de declaratie en betaling is inmiddels uitgewerkt. Binnenkort worden alle echocentra hier via een aparte nieuwsbrief/mailing nader over geïnformeerd. We vertellen dan meer over hoe het betalingsproces eruit ziet en wat er van de echocentra wordt verwacht. Ook is er dan meer bekend over de gegevensaanlevering.

2. Vaardigheidstrainingen zijn WBO-plichtig

Vaardigheidstrainingen voor het eerste trimester SEO mogen alleen worden aangeboden door de instituten die deze vaardigheidstrainingen in opdracht van de Regionale Centra uitvoeren. De vaardigheidstrainingen voor het eerste trimester SEO zijn tot de start van het eerste trimester SEO, WBO vergunningsplichtig. Omdat de zwangeren die model staan voor deze training als onderdeel daarvan een eerste trimester SEO krijgen, die zij nog niet eerder hebben gehad, is de Wet op het Bevolkingsonderzoek van toepassing en is een vergunning nodig. De Regionale Centra hebben van VWS voor de opleiding, inclusief de vaardigheidstraining, een WBO-vergunning verkregen.
Zodra het eerste trimester SEO aan alle zwangeren wordt aangeboden, krijgen de modellen voor de vaardigheidstraining hun eerste trimester SEO op de gewone manier, dus niet meer als onderdeel van de vaardigheidstraining. De trainingen zijn dan niet meer vergunningsplichtig. Wel geldt dat opleidingsinstituten die de training aan willen bieden moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die daarvoor gelden.

3. Onkosten aanpassingen ICT in tarief

In de voorbereiding op de start van het eerste trimester SEO, wordt er hard gewerkt om alle ICT systemen gereed te hebben voor 1 september 2021. In de bronsystemen en in Peridos worden noodzakelijke aanpassingen doorgevoerd, zowel voor het vastleggen van gegevens in het bronsysteem, voor de zorgverleners zelf, als voor de uitwisseling van gegevens. Deze gegevensuitwisseling is nodig voor ondersteuning van het primaire proces (i.e. communicatie van counselor naar echoscopist), voor kwaliteitsborging en monitoring (i.e. aanlevering van gegevens aan Peridos) en voor de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek naar het eerste trimester SEO.
Naast investeringen van het RIVM en bronleveranciers in deze ICT-innovaties, investeren ook zorginstellingen en zorgverleners in het eerste trimester SEO. Eind 2019 voerde KPMG in opdracht van het RIVM-CvB een kostenonderzoek uit naar het eerste trimester SEO. Op basis daarvan is een tarief berekend voor het eerste trimester SEO. Dat tarief bedraagt €110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten. In dit tarief is niet alleen de uitvoering van het eerste trimester SEO opgenomen, maar ook bijbehorende onkosten die een zorginstelling heeft, zoals een bijdrage voor extra ICT-licenties en invoeren van resultaten voor aanlevering aan Peridos. Zie www.pns.nl/professionals voor meer informatie over de opbouw van het tarief.

Kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen eerste trimester SEO

Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO heeft het RIVM, in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit, kwaliteitseisen opgesteld. Het gaat om eisen aan het eerste trimester SEO, aan de echoscopist die het eerste trimester SEO uitvoert, aan de opleiding en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. Deze worden begin maart gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Meer informatie?

Meer informatie op www.pns.nl

Alle informatie voor counselors en echoscopisten over het eerste trimester SEO is terug te vinden op https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals. De informatie wordt doorlopend aangepast en aangevuld: u vindt er dus de meest actuele gegevens over het eerste trimester SEO (zoals de opbouw van het tarief) en de belangrijkste details over de (bij)scholing. Begin maart staan ook de nieuwe kwaliteitseisen en factsheets online.
Bewerk dit om tekst in te voegen.

Checklist

  • Vergeet niet u aan te melden voor de webinar(s) > zie agenda.
  • Vergeet niet om de informatiemap te bestellen (is gebundeld per praktijk). Deze is nodig voor de (bij)scholing.
  • Neem contact op met uw Regionaal Centrum als u van hen nog geen bericht heeft gehad over de door u te volgen (bij)scholing.
  • Controleer of uw AGB-code in Peridos staat vermeld. Indien u geen AGB-code heeft, vraag deze dan aan via www.agbcode.nl.
  • Voor echocentra: vraag vanaf half april een samenwerkingsovereenkomst aan voor de uitvoering van het eerste trimester SEO. Echoscopisten kunnen alleen een kwaliteitsovereenkomst voor het eerste trimester SEO krijgen als zij gekoppeld kunnen worden aan een zorginstelling met een overeenkomst voor deze verrichting.
Agenda ETS