RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief maart 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Algemeen

- Website CLBPS
- Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting)
- Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO
- Andere gewijzigde kwaliteitseisen

Counseling

- Rectificatie: Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?
- Aantal counseling gesprekken in 2021
- Nieuwe data basiscursus counselen PNS

NIPT

- NIPT aanvraag: als de keuze met/zonder nevenbevindingen nog wijzigt
- Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de feestdagen in het voorjaar van 2021
- Publicatie NIPT

Echoscopie

- Actueel overzicht NT-echocentra
- Online regionale casuïstiekbespreking RCPSNH: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Peridos

- Dataset Counseling

Overig

- Eerste bijeenkomst Contractantenraad RCPSNH

Agenda

Algemeen

Website CLBPS

Sinds korte tijd is de website van de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS) in de lucht. De CLBPS ondersteunt de Regionale Centra prenatale screening (RC) bij de uitvoering van hun taken. De website wordt nu vooral gebruikt om informatie te plaatsen over de implementatie van het eerste trimester SEO en de (bij)scholing die counselors en echoscopisten moet volgen. Tevens zal hier ook informatie over diverse lopende wetenschappelijke studies worden geplaatst waarvoor in deze nieuwsbrieven uw aandacht wordt gevraagd. Zoekt u informatie over deze onderwerpen, kijk dan op www.clbps.nl.

Kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO (in onderzoeksetting)

Naar verwachting start vanaf 1 september 2021 de landelijke wetenschappelijke studie naar het eerste trimester SEO: de IMITAS studie. IMITAS staat voor IMplementation of fIrst Trimester Anomaly Scan. Voor het uitvoeren en beoordelen van het eerste trimester SEO zijn, in samenwerking met de Werkgroep Kwaliteit en zorguitvoering, verschillende kwaliteitseisen opgesteld. Deze zijn door de Programma-commissie begin 2021 vastgesteld. De kwaliteitseisen betreffen de uitvoering van het eerste trimester SEO, de opleiding tot eerste trimester SEO echoscopist en de kwaliteitsbeoordeling van het eerste trimester SEO. De kwaliteitseisen zijn gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Gewijzigde kwaliteitseisen tweede trimester SEO

De kwaliteitseisen voor het tweede trimester SEO zijn geactualiseerd en de opbouw van de documenten is gewijzigd. Belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreffen aanscherping van het beleid rondom pretecho’s en bij onvoldoende beeldvorming. Zie www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Andere gewijzigde kwaliteitseisen

Naar aanleiding van de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoeksetting zijn kleine wijzigingen doorgevoerd in een aantal andere kwaliteitseisen. Dit gaat dan met name om de toevoeging van het eerste trimester SEO in de kwaliteitseisen counseling prenatale screening, informed consent en privacy en de kwaliteitseisen vaginale echo. De kwaliteitseisen zijn begin 2021 door de Programma-commissie vastgesteld en staan gepubliceerd op www.pns.nl/kwaliteitseisen.

Counseling

Rectificatie: Bent u afgestudeerd in 2019, 2020 of 2021?

In de nieuwsbrief van afgelopen februari hebben wij u geïnformeerd over het volgen van voldoende bijscholing voor counselors. Helaas was deze informatie niet volledig. Daarom informeren wij u graag opnieuw:

Counselors die in 2019 of 2020 zijn afgestudeerd als verloskundige en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd, dienen één optionele bijscholing te volgen: TrainTool of een andere scholing op het gebied van prenatale screening. Counselors die in 2021 zijn afgestudeerd hebben hier vrijstelling voor. Alle counselors dienen de verplichte bijscholing in het kader van het eerste trimester SEO te volgen.

Aantal counselinggesprekken in 2021

Let erop dat u in 2021 voldoende gesprekken voert. Net als in voorgaande jaren geldt de norm van 50 counselinggesprekken in 2021. Omdat in 2022 Traintool niet meer wordt ingezet, vervalt de uitzonderingscategorie 35-49 gesprekken. In het voorjaar van 2022 zullen de Regionale Centra toetsen of u voldoende counselinggesprekken heeft gevoerd in 2021.

Nieuwe data basiscursus counselen PNS

Op 4 en 18 juni 2021 wordt de basiscursus counselen over prenatale screening gehouden.
Aanvang: 09:00 uur – 17:00 uur.
Locatie: omgeving Amsterdam
Er zal uiteraard rekening worden gehouden met de 1,5 m. regelgeving. Hierdoor is het maximum aantal deelnemers beperkt tot 15 deelnemers.

Amsterdam UMC heeft in samenwerking met de Verloskunde Academie Amsterdam een basiscursus ‘Counselen over Prenatale Screening’ opgezet. In deze cursus zullen allerlei aspecten van counselen aan de orde komen. U kunt zich hier aanmelden.

NIPT

NIPT aanvraag: als de keuze met/zonder nevenbevindingen nog wijzigt

Bij de NIPT-aanvraag komt het voor dat een zwangere op het laatste moment haar keuze voor het wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen bij de NIPT wil veranderen of dat zij nog wat bedenktijd nodig heeft.

De keuze voor wel of niet laten bepalen van nevenbevindingen is in Peridos nog aan te passen tot het moment dat de informatie door het laboratorium is opgehaald (de datum van het ophalen is te controleren in Peridos). Is de keuze na het printen van het bloedafnameformulier nog gewijzigd, dan wordt de laatst bekende informatie uit Peridos overgenomen. De ingevulde keuze op het geprinte formulier vervalt hiermee. De informatie in Peridos is dus leidend ten opzichte van de informatie op het bloedafnameformulier.

Wanneer een zwangere na het printen van het bloedafnameformulier haar keuze voor nevenbevindingen wijzigt, is er echter een discrepantie tussen de informatie op het formulier en de gegevens uit Peridos. De NIPT kan dan vertraging oplopen, doordat het NIPT-laboratorium deze gegevens eerst controleert bij de aanvrager.

De NIPT-laboratoria raden daarom aan om het labformulier pas te printen wanneer een zwangere een keuze heeft gemaakt tussen wel of geen nevenbevindingen. Een alternatief kan zijn om bij de definitieve keuze het formulier per beveiligde e-mail naar de zwangere te sturen en haar deze zelf uit te laten printen.

Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de feestdagen in het voorjaar van 2021

De NIPT laboratoria in de twee regio's Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten op de volgende dagen:
  • 2de Paasdag - maandag 5 april
  • Koningsdag - dinsdag 27 april
  • Hemelvaartsdag - donderdag 13 mei
  • 2de Pinksterdag - maandag 24 mei
Alléén voor de regio Maastricht geldt dat het NIPT laboratorium open is tijdens de feestdagen in het voorjaar.

Let op: Tussen afname en verwerking van het bloed mag maximaal 4 dagen zitten.
Let u rond bovengenoemde dagen dus op de duur van het transport van de bloedbuizen, want bloed dat te laat binnenkomt wordt afgekeurd!
De laboratoria hebben tijd nodig om het ontvangen materiaal direct te verwerken, d.w.z. dat bloed, daar waar in het schema aangegeven, ná 12.00 uur NIET meer in ontvangst genomen wordt.
Voor uitgebreidere informatie zie: https://www.clbps.nl/nieuws/sluitingsdagen-van-de-nipt-laboratoria-rondom-de-feestdagen-in-het-voorjaar-van-2021/

Publicatie NIPT

Effect van de introductie van NIPT op deelname aan de screening op down-, edwards- en patau syndroom.
Recent verscheen in samenwerking met medewerkers van het RIVM een publicatie met titel: Uptake of fetal aneuploidy screening after the introduction of the non‐invasive prenatal test: a national population‐based register study.

Het doel was om te bekijken wat het effect was van de introductie van NIPT als vervolgtest en als eerste screeningstest op de deelname aan prenatale screening op down-, edwards- en Patau syndroom in Nederland. Gebruikmakend van nationale registratiesystemen werden de data van alle zwangere vrouwen die kozen voor prenatale screening middels de combinatietest of NIPT tussen januari 2007 en maart 2019 retrospectief verzameld.

Na de introductie van NIPT als vervolgtest in april 2014 (TRIDENT-1) steeg de deelname aan de combinatietest van 29.5% in 2013 naar 34.2% in 2015. Na de introductie van NIPT als eerste test in april 2017 (TRIDENT-2) daalde de deelname aan de combinatietest van 35.8% in 2016 naar 2.6% in 2018. De totale deelname (NIPT en combinatietest) stabiliseerde binnen twee jaar na introductie van de NIPT als eerste test op 46%. Regionale verschillen in NIPT deelname waren ook zichtbaar: de deelname varieerde van 31.8% tot 67.9%.

Referentie:
Van der Meij, K.R., de Groot‐van Mooren, M., Carbo, E.W., Pieters, M.J., Rodenburg, W., Sistermans, E.A., Cornel, M.C., Henneman, L. the Dutch NIPT Consortium (2021). Uptake of fetal aneuploidy screening after the introduction of the non‐invasive prenatal test: a national population‐based register study. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. https://doi.org/10.1111/aogs.14091

Echoscopie

Actueel overzicht NT-echocentra

Vanaf heden kan in de regio van RCPSNH de NT-meting voor de combinatietest worden uitgevoerd in 6 NT-echocentra waarvoor nog 8 NT echoscopisten een kwaliteitsovereenkomst hebben.
Klik hier voor het actuele overzicht en de bereikbaarheid van de NT-echoscopisten in onze regio.
Door de beperktere beschikbaarheid aan echoscopisten, willen we u erop attenderen de NT-meting tijdig te organiseren, zodat er genoeg ruimte is om deze in te plannen.

Online regio-casuïstiekbespreking RCPSNH:17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Zoals in onze vorige nieuwsbrief reeds aangekondigd, organiseren wij op 17 mei 2021 voor alle echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, een online casuïstiekbespreking.
Deelname is kosteloos en accreditatie wordt aangevraagd bij de BEN, KNOV en NVOG.
Locatie: online via Zoom, meer informatie volgt.
U kunt zich hier online inschrijven.

Peridos

Dataset counseling

De dataset counseling wordt per 1 april 2021 aangepast. Concreet betekent dit dat er een aantal velden worden verwijderd. Voor de zorgverleners die de gegevens in Peridos kunnen bekijken, betekent dit dat er bij de counseling dan ook minder gegevens zichtbaar zijn. Ga voor meer informatie naar www.peridos.nl/dataset.

Overig

Eerste bijeenkomst Contractantenraad RCPSNH

Op 2 maart jl. heeft een eerste (online) ontmoeting plaatsgevonden met de contractantenraad RCPSNH. Deze bijeenkomst stond voornamelijk in het teken van kennismaking.
Er zijn twee nieuwe bijeenkomsten gepland, op 20 april 2021 (online) en op 1 juni 2021 waarbij we hopen dat een fysieke bijeenkomst tegen die tijd mogelijk is.
Onderwerpen die dan aan bod zullen komen zijn:
• 1e trimester SEO
• Ontwikkeling nieuw scholingsplan voor counselors
Mocht u punten hebben die u graag besproken wilt zien, mail deze dan uiterlijk een week voordat de bijeenkomst plaatsvindt naar een van de leden van de Contractantenraad.

Agenda

• 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) (niet on demand)
• 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) (niet on demand)
• Maart/april/mei 2021 e-learning counselors
• 8 april of 12 april 2021 theorietoets echoscopisten
• 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur online casuïstiekbespreking RCPSNH voor echoscopisten
• Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
• 4 juni 2021 basiscursus counselen over PNS
• 18 juni 2021 basiscursus counselen over PNS
• 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
• 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
• September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep