RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief

april 2019

Counseling

Deelname toets counselingsvaardigheden counselors die in 2017 afstudeerden

Eerder werd in deze nieuwsbrief vermeld dat iedereen die in 2017-2018 is afgestudeerd, deze ronde niet mee hoeft te doen aan de counselingstoets vanuit Traintool. Dit is niet correct geformuleerd. Wat wordt bedoeld is dat de afgestudeerden uit 2017 en 2018 in kalenderjaar 2019 niet mee hoeven te doen aan de toets. Dat is niet hetzelfde als helemaal niet deelnemen. Voor counselors die in 2017 zijn afgestudeerd, geldt dat zij wél aan deze ronde mee moeten doen, maar uitstel voor deelname krijgen tot in 2020. Zij worden dus vanaf 1-1-2020 meegenomen in de selectie en dienen dan de toets counselingsvaardigheden via Traintool af te ronden. Voor afgestudeerden in 2018 geldt wél dat zij helemaal zijn vrijgesteld van de toets in deze ronde. Zij zullen pas in een volgende ronde de counselingstoets hoeven maken.

Procesevaluatie counseling prenatale screening

Zoals in een nieuwsbericht van de KNOV (29 januari 2019) is aangegeven, hebben de KNOV, het RIVM-CvB en de regionale centra meerdere bezwaarbrieven ontvangen over de kwaliteitseisen voor het counselen prenatale screening. Deze bezwaren en klachten worden serieus genomen. In de eerste helft van 2019 is er een evaluatie om na te gaan hoe de nieuwe en aangescherpte eisen in praktijk zijn gebracht en waar men tegenaan loopt. Het eerste deel van het onderzoek, diepte-interviews met counselors, is inmiddels afgerond.

Binnenkort volgt een grootschalig online vragenlijstonderzoek onder alle counselors. Zo krijgen we een beeld van de uitvoering en succes- en verbeterfactoren. Deze input wordt gebruikt om het pakket aan kwaliteitseisen gaandeweg bij te sturen, om de kwaliteit van de counseling én de uitvoering ervan te optimaliseren. Begin mei ontvangen alle counselors via het Regionaal Centrum een uitnodiging voor deelname aan de vragenlijst. De resultaten worden na de zomer verwacht. Wij roepen iedereen op deze vragenlijst in te vullen.

TrainTool en privacy

Vanaf nu worden alle counselors in Nederland uitgenodigd deel te nemen aan de toets counselingsvaardigheden van TrainTool. De regionale centra ontvangen met regelmaat vragen over de privacy van de counselor. De filmpjes die u als counselor opneemt, worden in de beveiligde omgeving van TrainTool in Nederland opgeslagen. Alleen de coach bekijkt deze filmpjes om de toets te kunnen beoordelen. De coaches geven aan wanneer zij de counselor kennen en daarom niet de aangewezen persoon zijn om de toets te beoordelen. De opgenomen filmpjes blijven volgens de wettelijke bewaartermijn zes weken bewaard nadat de licentie van twee maanden is afgelopen. Dit geeft de counselor de ruimte om eventueel bezwaar te maken op de uitslag van de toets. Daarna worden de filmpjes en persoonsgegevens vernietigd. De Regionale Centra hebben geen toegang tot de opgenomen filmpjes, het verslag en andere gegevens die in het systeem van TrainTool worden opgeslagen. De TrainTool software voldoet aan de strengste eisen omtrent informatiebeveiliging, is hiervoor gecertificeerd (ISO27001) en voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG, die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Heeft u nog andere vragen over de privacy, neem dan contact op met het regionaal centrum.

Inhalen punten bijscholingsronde 2017-2018

Eén van de kwaliteitseisen die gesteld zijn aan de counselors t.a.v. de bijscholingsronde 2017-2018 is dat er tenminste 12 accreditatiepunten behaald dienden te worden, waaronder de verplichte reguliere bijscholing prenatale screening: NIPT bijscholing (3 punten), DIN 2.1 (3 punten) en vaardigheidstraining (4 punten).
Zoals gemeld in onze nieuwsbrief van december 2018 is landelijk afgesproken dat, mochten de overige 2 punten voor ‘scholing op het gebied van counseling’ in 2017-2018 nog niet zijn gevolgd, deze punten ingehaald kunnen worden in 2019 door bijvoorbeeld een regiobijeenkomst te volgen bij het eigen regionaal centrum of bij een ander regionaal centrum.
Het RCPSNH organiseert samen met de SPSAO in 2019 tweemaal een regiobijeenkomst, op 20 mei en op 19 november. De data voor regiobijeenkomsten in andere regio’s vindt u op de website van het RIVM.
De accreditatiepunten voor het bijwonen van de regiobijeenkomst zullen automatisch bijgeschreven worden in uw Peridos account.
Ga naar de website van het RIVM voor de kwaliteitseisen die gesteld zijn aan de counselors t.a.v. de bijscholingsronde 2019-2020.

Echoscopie

Rectificatie peildatum NT aantallen 2018-2019

In tegenstelling tot de eerder in onze nieuwsbrief vermelde peildatum van 1 december 2019, verzoeken wij aan de NT echocentra de uploads van NT-metingen tot 1 september 2019 vóór uiterlijk 1 november 2019 te uploaden.

Zwangeren zonder BSN

Houdt u er rekening mee dat onderzoeken en/of gesprekken zonder valide BSN niet opgenomen worden in de landelijke database Peridos. Deze onderzoeken worden dus niet meegeteld. Indien u wilt dat deze onderzoeken meetellen om aan de norm van 50 NT's te voldoen, dient u deze op een aparte lijst aan te leveren aan het RCPSNH. De lijst moet de volgende gegevens van de zwangere bevatten: initialen, geboortedatum, land van herkomst en datum onderzoek.

Peridos

Gegevenslevering 2018 vóór 1 mei 2019

Wij vragen u alle counseling- en echoscopiegegevens van het jaar 2018 inclusief correcties naar Peridos op te laden vóór uiterlijk 1 mei 2019. De datum 1 mei is de peildatum voor de individuele toetsing van counselors en echoscopisten van de onderstaande zaken in het voorafgaande kalenderjaar. Bent u een gedeelte van het jaar niet actief geweest én heeft u dit met reden gemeld bij RCPSNH, dan wordt daar rekening mee gehouden.
De toetsing/controle heeft betrekking op:
1. normaantallen
2. gevolgde (na)scholing
3. in Peridos geregistreerde persoonsgegevens van de zorgverlener
4. correcte en volledige gegevensregistratie counseling en/of SEO en/of NT*.
*Aangezien per 1 september 2018 het nieuwe normaantal van 50 NT metingen per jaar is ingegaan, zal dit jaar eenmalig de toetsing van de NT-aantallen in de periode van 1-9-2018 tot 1-9-2019 plaatsvinden.

Agenda

Maandag 20 mei 2019

Gezamenlijke regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH.
Amsterdam UMC, locatie AMC, collegezaal 4.
Tijd: 13:00-17:00 uur.
Accreditatie KNOV, NVOG en BEN wordt aangevraagd.
Het programma verschijnt binnenkort, houdt u daarvoor onze website in de gaten.
U kunt zich online Inschrijven


Vrijdag 21 juni 2019

Basiscursus Counselen over prenatale screening.
Amsterdam UMC, locatie AMC. Online Informatie en inschrijven

Deze en voorgaande nieuwsbrieven kunt u teruglezen op onze website.