RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief april 2022

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Landelijk nieuws

Algemeen

- Prenatale screening voor zwangeren uit Oekraïne

Peridos

- Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO
- Registratie vanishing twins in Peridos
- Gebruik niet-valide BSN’s

Echoscopie

- Nieuw: Kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO
- Rapportage financiële gegevens eerste trimester SEO

Agenda

- Uitnodiging CAHAL symposium

Regionaal nieuws

- Eerste trimester SEO aanvraag, uitslag en uitbetaling
- Start nieuwe counseling auditronde 2e helft 2022: website up to date?
- Gezamenlijke regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH 2022
- Aanleveren onderwerpen bijeenkomst contractantenraad

Agenda

Landelijk deel

Algemeen

Prenatale screening voor zwangeren uit Oekraïne

Op dit moment komt een grote groep vluchtelingen vanuit Oekraïne naar Nederland. Deze groep komt in aanmerking voor de prenatale screeningsprogramma’s volgens de in Nederland geldende afspraken.
Dit betekent dat een zwangere uit de Oekraïne kan kiezen voor de NIPT, het eerste trimester SEO en het tweede trimester SEO als zij onder controle is bij een verloskundig zorgverlener in Nederland. De bestaande exclusiecriteria voor de NIPT en eerste trimester SEO gelden ook hier. Ook geldt de eigen bijdrage voor de NIPT van €175.

Relevante websites
- De zorgverzekeringslijn. Een initiatief van het ministerie van VWS met informatie over zorg aan Oekraïners in Nederland.
- Opvang van Oekraïners in Nederland. Meer algemene informatie vanuit de Rijksoverheid.
- Vergoeding van zorg aan onverzekerde Oekraïense vluchtelingen. Informatie over de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Het ministerie van VWS en het CAK hebben per 4 maart deze regeling opengesteld voor onverzekerde mensen uit Oekraïne. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de reguliere werkwijze. Verstrekte medisch noodzakelijke zorg wordt dan volledig vergoed.

Peridos

Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO

Per 2022 is de wijze van aanleveren van counselings- en tweede trimester SEO-gegevens naar Peridos veranderd. De gegevens worden nu via XML-berichten aan Peridos aangeleverd. Dit gaat sneller, veiliger en eenvoudiger dan via de Excel-uploads. Een correcte gegevensafdracht is belangrijk, zowel voor de monitoring van de prenatale screening, als voor uzelf als zorgverlener voor inzicht in het aantal verrichtingen. Het verzoek is dan ook om minimaal maandelijks counselings- en tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren.

XML-bericht via Zorgmail/E-zorg
U kunt via ZorgMail/E-zorg een XML-bericht versturen naar Peridos. We merken dat verschillende zorgverleners niet goed weten hoe zij dit zelf vanuit het eigen bronsysteem kunnen doen.

Weet u niet hoe u dit in uw bronsysteem werkt? Voor een aantal bronsystemen staan binnenkort handleidingen op www.peridos.nl die u hierbij kunnen helpen.

Als aanlevering via een XML-bericht vanuit uw bronsysteem technisch (nog) niet mogelijk is, of als u niet weet hoe u dit moet doen, informeer bij uw bronleverancier wat het knelpunt kan zijn, en/of informeer ons via contact@rcpsnh.nl.

HL7-berichten niet meer nodig
Verder zien wij dat veel counselingspraktijken nog gegevens afdragen via HL7v3 berichten. Nu er afgedragen kan worden met XML-berichten, is het niet meer nodig om HL7v3 berichten te versturen.

Registratie vanishing twins in Peridos

In juni 2020 is de NIPT meerlingenstudie van start gegaan. Hierin wordt onderzocht hoe betrouwbaar de NIPT is bij meerlingzwangerschappen en vanishing twins. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat de tweelingen, en met name de vanishing twins, goed geregistreerd worden in Peridos.

Hoe moet u een vanishing twin registreren?
Wanneer op de echo een vanishing twin is gezien, moet bij de NIPT-aanvraag aangegeven worden dat het om een meerlingzwangerschap gaat. Alleen dan kunt u kiezen voor een vanishing twin zwangerschap. Zie de schermafbeelding hieronder.

Ook voor de NIPT zelf is een juiste registratie in Peridos van belang. Bij een vanishing twin moet de lab-analyse namelijk in een zogenaamde tweeling-modus gedaan worden.
Dit is een andere analyse-setting dan bij een eenling, en zorgt voor een betrouwbaardere uitslag.
Registratie Vanishing twin
Wilt u meer informatie over de meerlingenstudie, neem dan contact op met Jacintha van Eekhout via niptmeerlingenstudie@erasmusmc.nl

Gebruik niet-valide BSN’s

In het verleden werd door Regionale Centra geadviseerd om voor zwangeren zonder BSN een niet-valide BSN als 999999999 of 00000000 in te vullen. Peridos markeerde deze regels dan met een speciale foutmelding. De gegevens werden niet verwerkt in Peridos.

Vanaf vorig jaar is het mogelijk voor zwangeren zonder BSN om deel te nemen aan het eerste trimester SEO en de NIPT. Aanvragen voor zwangeren zonder BSN vinden altijd plaats in Peridos. Peridos genereert voor deze zwangeren een Peridoscode waarmee de aanvraag en uitslag uniek geïdentificeerd kunnen worden. In deze situatie is het niet meer nodig en ook niet handig om ook nog een niet-valide BSN in te voeren. Als zowel een Peridoscode als een BSN is vastgelegd dan kunnen deze beide in een bericht voor Peridos worden opgenomen. Peridos zal het bericht dan afkeuren omdat maar één van beide identificerende items aanwezig mag zijn.

Kortom, wanneer een eerste trimester SEO of NIPT aanvraag wordt gedaan voor een zwangere zonder BSN in Peridos, dan wordt automatisch een Peridoscode gegenereerd. Er dient dan geen niet-valide BSN vastgelegd te worden.

Echoscopie

Nieuw: Kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO

De kwaliteitseisen aan de opleiding eerste trimester SEO zijn vastgesteld en gepubliceerd op pns.nl. Deze gelden vanaf de implementatie van het eerste trimester SEO in onderzoekssetting, gedurende de looptijd van de landelijke wetenschappelijke studie IMITAS. De eisen geven de eindtermen weer waaraan de echo-scopist moet voldoen en hoe de toetsing daarvan is georganiseerd.
transducer

Rapportage financiële gegevens eerste trimester SEO

Op Peridos.nl is een handleiding geplaatst met informatie hoe u financiële gegevens voor de jaarrekening van uw echocentrum uit Peridos kunt halen:
> Hoeveel eerste trimester SEO’s zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en uitbetaald in 2021.
> Hoeveel eerste trimester SEO’s zijn door uw echocentrum in 2021 verricht en zijn/worden naar verwachting in 2022 uitbetaald.

Agenda

Uitnodiging CAHAL symposium

Het centrum voor aangeboren hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) organiseert op vrijdag 9 september 2022 een symposium. Klik hier voor de uitnodiging.

Regionaal nieuws

Eerste trimester SEO aanvraag, uitslag en uitbetaling

1. Eerste trimester SEO aanvraag:
Het komt nog voor dat de aanvraag voor het eerste trimester SEO (ETSEO) niet correct en/of compleet aanwezig is in Peridos. De vervelende consequentie daarvan is dat het ETSEO dan niet uitbetaald wordt. Hieronder vindt u een beschrijving hoe dit te controleren; verwijzer (counselingspraktijk) en echocentrum zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor.

Counselingspraktijk:
Als een zwangere het ETSEO wil, maakt de counselor een aanvraag aan.
Als deze aanvraag niet correct is, krijgt de counselor een melding in Peridos. Deze dient er dan voor te zorgen dat de aanvraag zo snel mogelijk compleet en correct is ingevuld en in Peridos aanwezig is.

Echocentrum:
Het echocentrum dient te controleren of de aanvraag aanwezig is in Peridos. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de zwangere belt voor een afspraak, maar moet in ieder geval gedaan worden vóórdat het ETSEO plaatsvindt. Het ‘groene vinkje’ bij ‘Aanvraag Eerste trimester SEO’ betekent dat de aanvraag aanwezig is.
ETSEO aanvraag
Is de aanvraag niet aanwezig dan neemt het echocentrum contact op met de betreffende counselingspraktijk en vraagt deze de aanvraag te corrigeren. De aanvraag dient aanwezig te zijn in Peridos vóórdat het ETSEO wordt uitgevoerd.

2. Eerste trimester SEO uitslag en uitbetaling:
Het komt voor dat een zwangere al eerder een ETSEO heeft laten verrichten bij een andere zorginstelling. Het is van belang dit te controleren, omdat alleen de declaratie van een ETSEO met de eerst aangeleverde en goedgekeurde ETSEO uitslag in Peridos wordt uitbetaald.

Echocentrum:
Voorafgaand aan de uitvoering van het ETSEO controleert het echocentrum in Peridos of er niet eerder een ETSEO bij de zwangere is uitgevoerd. Het ‘groene vinkje’ bij ‘Eerste trimester SEO’ betekent dat er al een ETSEO uitslag aanwezig is. Is er geen uitslag aanwezig dan verricht de echoscopist het ETSEO en stuurt direct na afloop de uitslaggegevens door naar Peridos. Het ‘groene vinkje’ zal hierna zichtbaar zijn bij goedkeuring van deze uitslag. De uitbetaling kan plaatsvinden.
ETSEO uitslag

Start nieuwe counseling auditronde 2e helft 2022: website up to date?

Bij counselingpraktijken vindt één keer per 2 jaar een audit plaats via een digitale vragenlijst in Peridos. Een nieuwe ronde zal in de 2e helft van 2022 door RCPSNH worden opgestart.

Beoordeling van de website van de zorginstelling is onderdeel van de audit. Tijdens de laatste audit ronde leverde de website regelmatig een verbeterpunt op vanwege verouderde info of het ontbreken van informatie over prenatale screening en de link naar: www.pns.nl.

Zoals bekend is met ingang van 1 september 2021 het ETSEO ingevoerd en per 1 oktober 2021 de combinatietest beëindigd. Is dit al aangepast op de website van uw praktijk? Wij adviseren u om deze nog even goed na te lopen en waar nodig te actualiseren. U kunt hiervoor de leidraad met checklist gebruiken.
checklist

Gezamenlijke regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH 2022

Zoals eerder aangekondigd organiseren SPSAO en RCPSNH in 2022 een aantal regiobijeenkomsten (zowel algemeen als echocasuïstiek).
Na een succesvolle echocasuïstiekbespreking op 29 maart jl., staat de eerstvolgende regiobijeenkomst gepland op:

- Vrijdagmiddag 17 juni 2022, 13-17 uur, live gezamenlijke algemene regiobijeenkomst.
Locatie volgt zsm.

Het programma zal in het teken van 15 jaar Prenatale Screening staan waarvoor wordt samengewerkt met de afdeling Prenatale Geneeskunde van Amsterdam UMC.

Alle counselors en echoscopisten uit de regio SPSAO en RCPSNH zijn van harte uitgenodigd.
Noteer deze datum vast in uw agenda.

Aanleveren onderwerpen bijeenkomst contractantenraad

De volgende bijeenkomst van de contractantenraad staat gepland op 21 april 2022. Mocht u onderwerpen hebben die u graag in de raad besproken wilt zien, laat het een van uw collega’s in de contractantenraad weten. Klik hier voor de contactgegevens van de leden.

Agenda

Agenda 220331
Volg ons ook op Instagram!
Logo Instagram
Email Marketing Powered by MailPoet