RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief mei 2022

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Landelijk nieuws

Algemeen

- Kamerbrief NIPT
- Sluitingsdagen NIPT laboratoria
- Landelijk webinar NIPT
- Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO via XML bericht

Counseling

- Nieuwe kwaliteitsaudit counselingspraktijken

Echoscopie

- Verandering in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO
- Eerste stappen op weg naar kwaliteitssysteem echoapparatuur

Regionaal nieuws

- Gezamenlijke regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH
- Contractantenraad: even voorstellen….

Agenda

Landelijk nieuws

Algemeen

Kamerbrief NIPT

Minister Kuipers van het ministerie van VWS heeft op 14 april 2022 de Tweede Kamer geïnformeerd over de structurele implementatie van NIPT. Hierin staat dat vanaf 1 april 2023 de NIPT definitief onderdeel wordt van de prenatale screening onder regie van het RIVM. De eigen betaling van €175,- voor zwangere vrouwen komt dan te vervallen. De komende periode wordt gewerkt aan het inrichten van de juiste bekostigingsstructuur. Verder zal gekeken worden hoe de NIPT ook voor vrouwen met een medische indicatie kosteloos kan worden aangeboden. Zie Kamerbrief. Tevens is het rapport van de Trident 2-studie aangeboden.

Sluitingsdagen NIPT laboratoria

De NIPT labs in de twee regio's Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten op de volgende dagen:

Hemelvaartsdag - donderdag 26 mei
2de Pinksterdag - maandag 6 juni

Voor alleen de regio Maastricht geldt dat het NIPT lab open is tijdens de feestdagen in het voorjaar.
Tussen afname en verwerking van het bloed mag maximaal 4 dagen zitten. Let rond deze dagen extra op de duur van het transport van de bloedbuizen want bloed dat te laat binnenkomt wordt afgekeurd. De laboratoria moeten nog tijd hebben om het ontvangen materiaal direct te verwerken.
Wij adviseren, indien mogelijk, om gebruik te maken van verzending per koerier in plaats van medische post rondom de feestdagen.
ATD

Landelijk webinar NIPT

De Regionale Centra organiseren samen met het RIVM-CvB op dinsdagmiddag 7 februari 2023 een landelijk webinar over de implementatie van de NIPT in de screening. Per 1 april 2023 wordt de NIPT definitief onderdeel van het landelijk programma prenatale screening. Tijdens het webinar zullen alle wijzigingen in het proces ten opzichte van de huidige werkwijze worden toegelicht. Dit webinar is verplicht voor alle counselors met een kwaliteitsovereenkomst voor de prenatale screening. Ook andere belangstellenden kunnen zich aanmelden.

Gegevensafdracht counseling en tweede trimester SEO via XML bericht

Per 2022 is de wijze veranderd van aanleveren van counselings- en tweede trimester SEO-gegevens naar Peridos. De gegevens moeten nu vanuit het eigen bronsysteem via XML-berichten naar Peridos gestuurd worden. Dit gaat sneller, veiliger en eenvoudiger dan via de Excel-uploads. Een correcte gegevensafdracht is belangrijk voor de monitoring van de prenatale screening, voor het onderzoek naar het eerste trimester SEO en voor uzelf als zorgverlener voor inzicht in het aantal verrichtingen. Het verzoek is dan ook om minimaal maandelijks counselings- en tweede trimester SEO-gegevens aan te leveren. Voor een aantal bronsystemen staan handleidingen op Peridos.nl die u hierbij kunnen helpen.

Vanaf de nieuwe Peridos release die op 16 mei in productie wordt genomen, worden alle XML-berichten automatisch verwerkt en niet meer handmatig door het Regionaal Centrum. De zorginstellingbeheerder wordt per mail op de hoogte gesteld over de veranderingen die het automatisch verwerken met zich meebrengt. Meer informatie is binnenkort te vinden op Peridos.nl, de link zal door het Regionaal Centrum worden gedeeld.
Algemeen

Counseling

Nieuwe kwaliteitsaudit counselingpraktijken

Bij counselingpraktijken vindt één keer per twee jaar een audit plaats met behulp van een digitale vragenlijst in Peridos. Hiermee wordt getoetst of de organisatie en uitvoering van de counseling binnen uw zorginstelling voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen counseling prenatale screening.

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod:

- Gegevens zorginstelling en medewerkers
- Voorlichting prenatale screening website en folders
- Uitvoering van het counselingsgesprek
- De procedures bij aanvraag NIPT, eerste trimester SEO en tweede trimester SEO
- Gegevensaanlevering
- Aantal verrichtingen
- Informatiebeveiliging

De nieuwe ronde start in de tweede helft van 2022.

De vragenlijst wordt door één praktijkvertegenwoordiger ingevuld en brengt in beeld in hoeverre de zorginstelling en zorgverleners voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen. Uit deze audit counseling kunnen aanbevelingen en verbeterpunten volgen voor de zorginstelling. De afhandeling hiervan wordt gemonitord door het Regionaal Centrum. U kunt alvast controleren wie de rol: ‘contactpersoon audit counseling’ in Peridos heeft en of dit de juiste persoon is om de vragenlijst in te vullen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u contact opnemen met het Regionaal Centrum, zodat dit kan worden aangepast.

Bij de vorige audit counseling gaf de website bij veel praktijken aanleiding tot één of meerdere verbeterpunten. Vaak waren er gebreken op de website van de praktijk, zoals verouderde informatie of het ontbreken van informatie over prenatale screening en onjuiste links.
Wij adviseren u om uw eigen website alvast na te lopen en waar nodig te actualiseren. U kunt hiervoor de checklist voorlichtingsmaterialen gebruiken.

Echoscopie

Verandering in tijdstip uitbetaling eerste trimester SEO

In februari 2022 hebben de Regionale Centra bij alle echocentra informatie opgevraagd over de gewenste periode van uitbetaling van het eerste trimester SEO. Dit naar aanleiding van verzoeken om de eerste trimester SEO's per hele maand uit te betalen, aansluitend bij managementoverzichten en het boekjaar. Uit de inventarisatie blijkt dat het merendeel van de echocentra de voorkeur aangeeft om de uitbetaling van het eerste trimester SEO per hele maand te ontvangen.

Halverwege 2022 worden daarom de volgende wijzigingen doorgevoerd:

• Maandelijkse uitbetaling van eerste trimester SEO's die zijn uitgevoerd in Peridos tot de 1e van de maand.
• Op de 8e dag van de maand wordt het betaaloverzicht aangemaakt. Echocentra kunnen dus tot de 8e dag van de maand gegevens aanleveren over de voorgaande maanden.
• De uitbetaling door de Regionale Centra vindt uiterlijk op de 15e van de maand plaats.
De financiële contactpersonen van de echocentra worden via een e-mail op de hoogte gesteld wanneer deze wijziging in periode van uitbetaling precies plaatsvindt.

Eerste stappen op weg naar kwaliteitssysteem echoapparatuur

Het Landelijk Referentiecentrum Bevolkingsonderzoek (LRCB) is - in nauw overleg met het RIVM-CvB en de Regionale Centra - hard bezig om een kwaliteitssysteem op te zetten voor de kwaliteitsborging van de echoapparatuur die gebruikt wordt binnen de prenatale screening. In dit nieuwsbericht informeren wij u over de stand van zaken van dit kwaliteitssysteem en doen we een oproep aan echocentra om mee te werken aan de eerste voorbereidingen voor het nieuwe systeem.
checklist

Waarom een nieuw kwaliteitssysteem voor echoapparatuur?

De invoering van het nieuwe systeem heeft twee doelen:

- Het moet voor echocentra makkelijker worden nieuwe echoapparatuur aan te schaffen die voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Komende jaren gaat het LRCB na welke echoapparatuur voldoende kwaliteit heeft om te worden gebruikt in de prenatale screening (typekeuring). Er komt dus een lijst met goedgekeurde apparatuur die echopraktijken kunnen raadplegen.
- De apparatuur zal tijdens de levensduur (technisch) gemonitord worden (periodieke testen). Voor de echocentra moet dat leiden tot een optimalisering van het gebruik van de apparatuur.

Testen echoapparatuur vanaf 2023

Op dit moment worden protocollen ontwikkeld die straks gebruikt worden om de apparatuur te testen. De planning is dat vanaf 2023 het LRCB bij alle echocentra de echoapparatuur beoordeelt. Alle nieuw geplaatste echoapparatuur wordt dan vóór gebruik getest (acceptatietest). Apparatuur die al in de prenatale screening in gebruik is, wordt getest om een ijkpunt voor ieder apparaat te verkrijgen. Vanaf 1 januari 2023 vindt de implementatie van het kwaliteitssysteem stapsgewijs plaats en de volledige implementatie zal afgerond zijn op 1 januari 2026.

Oproep: om het testen van de apparatuur in 2023 in te kunnen plannen, doet het LRCB dit jaar een inventarisatie van alle aanwezige echoapparaten in de prenatale screening. Let op: vanaf mei 2022 benadert het LRCB daarom (per e-mail) alle echopraktijken die in Peridos staan geregistreerd om de benodigde gegevens in kaart te brengen. Elk echocentrum, inclusief eventuele dependances, wordt verzocht een inventarisatielijst in te vullen.

Ontwikkeling protocollen

Om tot goede testprotocollen te komen, bekijken het LRCB en een aantal beeldbeoordelaars momenteel een groot aantal echobeelden. Zo wordt vastgesteld welke elementen in de beelden aanwijzingen zijn dat een echobeeld technisch gezien goed (of niet goed) is. De kwaliteit van verschillende merken en typen apparatuur wordt beoordeeld. De beoordeelde beelden zijn zowel van het eerste als tweede trimester SEO, transabdominaal en transvaginaal en van zwangeren met een verschillend BMI.

Nieuwe apparatuur aanschaffen?

Wilt u, of uw praktijk, op korte termijn nieuwe apparatuur aanschaffen? Bespreek dan met de leverancier dat de komende jaren een nieuw kwaliteitssysteem wordt opgezet. Vorig jaar heeft het LRCB al contact gehad met de meeste leveranciers om ze te informeren over het nieuwe kwaliteitssysteem.

Tips:
• Wijs bij aanschaf van nieuwe apparatuur de leverancier op de kwaliteitseisen waaraan de apparatuur moet voldoen.
• Geef de leverancier aan dat op termijn een kwaliteitssysteem komt voor echoapparatuur waarin bij aanschaf en vervolgens periodiek wordt getest of de apparatuur (nog steeds) voldoende kwaliteit levert. Na implementatie van dat systeem dient een nieuw apparaat dat gebruikt gaat worden in de prenatale screening een typegoedkeuring te hebben.
• Vraag of de leverancier schriftelijk kan bevestigen dat het echoapparaat aan de nu geldende kwaliteitseisen voldoet.
• Laat daarbij ook schriftelijk vastleggen dat als het apparaat geen typegoedkeuring krijgt op het moment dat dit verplicht wordt gesteld, de leverancier het apparaat aanpast dan wel vervangt voor een type dat wel een typegoedkeuring heeft.

In de volgende nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij uw Regionaal Centrum.

Regionaal nieuws

Gezamenlijke regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH
17 juni 2022 - van 13.00-18.00 uur - Philharmonie Haarlem

Het programma zal in het teken staan van 15 jaar Prenatale Screening, vandaar de feestelijke locatie! Binnenkort maken we het programma bekend. Alle counselors en echoscopisten uit de regio SPSAO en RCPSNH zijn van harte uitgenodigd!

Contractantenraad: even voorstellen…

Wij zijn de leden van de vorig jaar opgerichte contractantenraad van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH). Met onze verschillende expertises proberen wij de belangen te behartigen van alle zorgverleners die prenatale screening uitvoeren in onze regio en een klankbord te zijn voor RCPSNH voor zaken die hierbij belangrijk zijn.

Als je ergens tegenaan loopt bij de uitvoering van de counseling, eerste of tweede trimester SEO’s, bij de organisatie hiervan in je praktijk dan wel bij een visitatie van je praktijk, dan kun je bij ons terecht! Dat geldt ook voor goede ideeën/voorstellen om een en ander te verbeteren.

Wij hebben regelmatig overleg en kunnen de meldingen ‘uit het veld’ collectief of individueel behandelen en bespreken met RCPSNH. Wij zijn dus een aanspreekpunt voor alle zaken waar je tegenaan loopt en waarvoor je een antwoord of oplossing zoekt.

Wij zijn te bereiken door een mail te sturen naar contractantenraad@rcpsnh.nl

Laat wat van je horen zodat je gehoord wordt!

Barbara Laan, Helmi de Smeth, Marieke Apon, Rimkje Heurtin en Irene Thiel.
(van links naar rechts)
Contractantenraad RCPSNH foto

Agenda

Agenda 220510
Volg ons ook op Instagram!
Logo Instagram
Email Marketing Powered by MailPoet