RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief

februari 2019

Peridos

Onderhoud aan Peridos op 5 februari 2019
Om de beschikbaarheid van Peridos te garanderen is het noodzakelijk om regelmatig onderhoud op de servers uit te voeren. Meestal gebeurt dit ’s nachts en in de weekenden zodat gebruikers hier zo weinig mogelijk last van ondervinden. Helaas is er nu een aanpassing nodig die niet past in de normale onderhoudsvensters. Daarom zal Peridos niet beschikbaar zijn op 5 februari, van 18.00 – 22.00 uur. Dat houdt in dat u in deze periode ook geen HL7v3 berichten naar Peridos kunt versturen.
Indien u na deze periode problemen ervaart met de beschikbaarheid wordt u verzocht dit te melden bij de Peridos helpdesk: helpdesk@peridos.nl.

Verzoek frequent gegevens aan te leveren
Het proces van anonimiseren van gegevens van zwangeren, van wie alleen een counselingsgesprek is geupload of die zelf een verzoek tot anonimiseren hebben ingediend wordt, versneld (kort na de à terme datum). De reden hiervoor is dat de privacywetgeving (AVG) dit vereist. Hierdoor wordt het belangrijker dat u gegevens van combinatietest en SEO minimaal eenmaal per kwartaal aanlevert. Als de counseling eenmaal is geanonimiseerd kan het SEO niet meer in Peridos worden geimporteerd.

Indien u nog niet alle gegevens over 2018 heeft aangeleverd aan Peridos verzoeken wij u dit op zeer korte termijn te doen.

Aanleveren uit Onatal
Onatal gebruikers in alle regio’s geven vaak aan dat de aantallen counselingen in Peridos lager zijn dan de werkelijkheid. De oorzaak kan zijn dat het toestemmingsvinkje ontbreekt. Als de toestemming niet is aangevinkt komen de gegevens niet in Peridos. Een screenshot van het scherm waar toestemming moet worden aangevinkt vindt u in de handleiding op Peridos.nl.

Peridos Helpdesk
De nieuwe Peridos helpdesk is nu ruim een half jaar in gebruik, binnenkort wordt de oude Spiceworks helpdesk uitgefaseerd. In het eerste kwartaal worden meldingen nog doorgestuurd naar de nieuwe helpdesk, vanaf 31 maart 2019 zal dit niet meer gebeuren. Gebruikers die nu nog via het oude e-mail adres meldingen doen krijgen het verzoek om dit in de toekomst via het nieuwe e-mail adres te doen.

NIPT

NIPT – Bloedafnameformulier printen
Het blijkt dat zwangeren zonder bloedafnameformulier naar een afnamelaboratorium gaan voor de NIPT. Wilt u als verloskundig zorgverlener dit formulier uitgeprint meegeven aan uw cliënt en benadrukken dat dit mee moet naar de bloedafname? Dit is nodig om bij bloedafname de bloedbuizen te kunnen koppelen aan de gegevens van de cliënt dus digitaal is niet mogelijk. Mogelijk is er verwarring met het betalingsbewijs dat wel digitaal kan. Het bloedafnameformulier zelf moet geprint worden.

Counseling

Informatie voor counselors over de inhoudelijke toets counseling via Traintool
Op 1 maart 2019 starten de Regionale Centra met het uitnodigen van de counselors voor deelname aan de toets counselingsvaardigheden prenatale screening.

Waarom deze toets?
Met de introductie van de NIPT als eerste screeningstest in 2017, heeft de minister aangegeven dat daarmee de counseling aan zwangeren complexer is geworden. Het ontwikkelen en uitvoeren van een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling is door de minister verplicht gesteld in de WBO vergunning.

In een landelijke projectgroep met vertegenwoordigers van alle beroepsgroepen, RIVM-CvB en de regionale centra is lang met elkaar nagedacht hoe we de counselingsvaardigheden kunnen toetsen. Tijdens dit traject zijn veel verschillende methodes besproken. Het uitgangspunt hierbij is een zo min mogelijke belasting voor cliënten en counselors. De gekozen methode is Traintool. Hiermee is het mogelijk om per persoon in simulatievorm, in wisselende combinaties toegepast, te onderzoeken of vaardigheden aanwezig zijn. Dit geeft een gericht en genuanceerd beeld van de individuele vaardigheid, waar individueel en gericht feedback op gegeven kan worden. Rondom de zomer 2018 is een pilot uitgezet onder 50 counselors om de methode te testen. Uit de pilot is duidelijk geworden dat de counselors de individuele verslaglegging zeer waarderen. De test wordt in 2019-2020 formatief (lerend) ingezet. (zie ook de informatie hierover in de nieuwsbrief van RCPSNH in december 2018)

U ontvangt een vooraankondiging
Maandelijks (eerste van de maand, bv 1 maart) ontvangt een groep counselors een vooraankondiging vanuit de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). Hierin staat vermeld dat u over één maand uitgenodigd wordt door TrainTool om de toets te maken. U heeft na de vooraankondiging twee weken de tijd om bij het Regionaal Centrum schriftelijk gemotiveerd (bv vakantie of zwangerschapsverlof) uitstel voor de toets te vragen .
Dit is ook het moment om uw gegevens (persoonlijk e-mailadres, AGBcode en evt. BIGnummer) in Peridos te controleren, zodat de accreditatiepunten na het maken van de toets automatisch bijschreven kunnen worden.

U ontvangt de uitnodiging
Maandelijks (eerste van de volgende maand, bv 1 april) ontvangt een groep counselors de uitnodiging om de toets te maken vanuit Traintool. U heeft dan vier weken de tijd om de toets te maken op een door u gekozen tijdstip en locatie.

U ontvangt uw persoonlijke beoordeling
U ontvangt binnen tien werkdagen na het afronden van de toets per e-mail bericht. Hierin staat vermeld dat uw uitgebreide persoonlijke feedback beschikbaar is. U kunt deze feedback binnen twee weken downloaden en opslaan. De gemaakte toets (inclusief filmpjes) is nog twee weken in te zien. Wanneer u de toets eerder maakt dan de uiterlijke vierweken grens zal de periode waarin het mogelijk is om de feedback te downloaden en de gemaakte toets en filmpjes in te zien langer zijn.
Op de website van het RIVM zijn FAQ’s over de bijscholing/toets counselingsvaardigheden opgenomen.

Nieuwe e-learning prenatale screening in april beschikbaar
Vanaf april 2019 is de e-learning prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEO beschikbaar. De e-learning is ontwikkeld met een projectgroep met daarin onder andere afgevaardigden van de KNOV. De Digitale Individuele Nascholing Prenatale Screening (DIN 2.1) is omgezet in een interactieve e-learning. De e-learning geeft onder andere informatie over counseling, het vervolgonderzoek, juridische kaders en is uitgebreid met extra informatie over nevenbevindingen bij de NIPT. De e-learning wordt afgesloten met een toets. Van alle counselors prenatale screening wordt verwacht dat zij aan deze e-learning deelnemen (zie kwaliteitseisen counselors). De e-learning is voor 2019-2020 geaccrediteerd op 3 punten.
Als u van plan bent om de DIN 2.1 begin 2019 te maken, adviseren wij om nog even te wachten tot de nieuwe e-learning in april online komt. De e-learning komt beschikbaar via de website van het RIVM.

Data vaardigheidstraining ‘bezemklas’
Het merendeel van de counselors heeft inmiddels de vaardigheidstraining gevolgd. Voor de counselors die de training nog niet hebben gevolgd, is landelijk afgesproken dat zij nog eenmalig de kans krijgen vóór 1 april 2019 de vaardigheidstraining middels een ‘bezemklas’ te volgen. Na 1 april 2019 kunt u de training niet meer volgen en wordt uw kwaliteitsovereenkomst met het regionaal centrum ontbonden. U vindt de data voor deze ‘bezemklassen’ op de website van het RIVM.

Procesevaluatie maatregelen kwaliteit counseling
In de WBO-vergunning is opgenomen dat de Regionale Centra voor prenatale screening (RC’s) in samenwerking met het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) verantwoordelijk zijn voor een aanvullend bij- en nascholingsprogramma met als doel de kwaliteit van de counseling te verbeteren. De nadruk moet hierbij liggen op het verbeteren van de counselingsvaardigheden en het begeleiden van de zwangeren in het maken van een geïnformeerde keuze.
Om de kwaliteit van de counseling te verbeteren, zijn na een heel traject van afstemming met betrokken partijen in december 2016 meerdere eisen vastgesteld. Een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau heeft onlangs opdracht gekregen een procesevaluatie uit te voeren door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek om na te gaan of de juiste eisen aan de counseling prenatale screening gesteld zijn en in hoeverre deze haalbaar zijn in de praktijk. Alle counselors zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan het kwantitatieve onderzoek deel door middel van een vragenlijst. Een aantal counselors zal gevraagd worden deel te nemen aan het kwalitatieve onderzoek met een interview. U wordt hier op een later moment verder over geïnformeerd.
Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019 - 2020

Echoscopie

Stand van zaken GUO indicaties
Op dit moment is nog geen definitief besluit genomen door de NVOG wat betreft de aanpassing van de GUO indicaties. Tot nader bericht blijven de bestaande GUO indicaties geldig. De indicatielijst is beschikbaar op de website van het RCPSNH

Ontwikkelingen binnen het screeningsprogramma

NIPT
Het komende jaar zal een uitvoeringstoets plaatsvinden: er wordt getoetst hoe de NIPT kan worden opgenomen binnen het aanbod van de prenatale screening, na afloop van de TRIDENT-studies. Het RIVM zal deze toets in juni 2020 opleveren aan VWS. Hierna volgt een periode van 2 ½ jaar voor voorbereiding implementatie van de NIPT in het screeningsprogramma (vooral de aanbestedingen vergen tijd).

13 wekenecho
Het RIVM stelt een werkgroep in die verkennend onderzoek doet naar de implementatie van de 13 wekenecho. In deze verkenning worden alle belangrijke onderwerpen meegenomen, zoals financiering, protocollering, dataset, opname in Peridos etc. De verkenning moet op 1 mei 2019 afgerond zijn.

Agenda

12 maart 2019 - Regionale Casuistiekbespreking
Doelgroep: echoscopisten die werkzaam zijn bij een echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH. Inbreng vanuit de praktijk is altijd heel welkom. Het onderwerp is: hartafwijkingen.
Locatie: Amsterdam UMC, locatie VUmc, vergaderzaal ‘De Waver’. De zaal is open vanaf 16:30 uur. Voor broodjes wordt gezorgd. Accreditatie bij de BEN en de KNOV wordt aangevraagd (2 punten). U kunt zich aanmelden via het online inschrijfformulier.

20 mei 2019 - Regionale Bijeenkomst SPSAO/RCPSNH
Doelgroep: zorgverleners en andere betrokkenen, werkzaam bij een zorginstelling die een contract heeft met het RCPSNH of de SPSAO
Accreditatie bij de KNOV, NVOG, BEN wordt aangevraagd
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC. Aanvang 13:00 uur. Informatie over programma en inschrijving volgt binnenkort.