RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief juli 2022

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Landelijk nieuws

Algemeen

- Communicatietip: animatievideo’s over de NIPT en de 13 wekenecho en 20 wekenecho

Peridos

- Vertraging aanpassing foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

Echoscopie

- Wijziging betaalperiode en vervaltermijn eerste trimester SEO
- Incomplete eerste trimester SEO’s – abdominaal versus vaginaal
- Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist
- Arbeidsmarktkrapte echocentra - Capaciteit echocentra ETSEO, TTSEO en stageplekken

Counseling

- Aanbod bijscholing counselors 2022

Regionaal nieuws

Trident 2-studie: interessante publicatie

- Nevenbevindingen NIPT kunnen belangrijk zijn voor gezondheid moeder en kind

Peridos

- Peridos: e-mailadres persoonlijk

Counseling

- Basiscursus counselen over prenatale screening d.d.18-11-2022

Overig

- Terugblik en evaluatie gezamenlijke regiobijeenkomst 17 juni 2022
- Spiegelrapportages zorginstellingen

Agenda

Landelijk nieuws

Algemeen

Communicatietip: animatievideo’s over de NIPT en de 13- en 20-wekenecho

Kent u de animatievideo’s over de NIPT en de 13 en 20 wekenecho? Uit een kwalitatief onderzoek onder zwangeren bleek dat de zwangeren die wij spraken de animaties niet kennen. Zwangeren vinden de animaties wel heel interessant en duidelijk als kennismaking met prenatale screening. Niet alle zwangeren hebben dezelfde voorkeur als het gaat om manieren om geïnformeerd te worden over prenatale screening. Sommigen lezen graag een folder of website tekst. Anderen hebben een voorkeur voor beeld en gesproken woord. Vooral voor deze laatste groep kunnen de animatievideo’s behulpzaam zijn.

Tips om deze animatievideo's meer onder de aandacht te brengen:
- Plaats de links naar de animatievideo's op uw website.
- Neem de links op in de bevestigingsmail van de afspraak aan de zwangere.
- Toon de video's op een informatiescherm in de wachtkamer.
animatievideo_NIPT-2
animatievideo_13wkn

Peridos

Vertraging aanpassing foute regels verwijderen door zorginstellingbeheerder

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat naar verwachting met de Peridos-release van juni zorg-instellingbeheerders de bevoegdheid zouden krijgen om foute regels te verwijderen. Helaas heeft dit vertraging. Onze excuses hiervoor. Wij zullen u berichten zodra hier meer duidelijkheid over is.

In de tussentijd kunnen Regionale centra of medewerkers van de helpdesk wel foute regels verwijderen. Neem hiervoor contact op met het Regionaal centrum of met de helpdesk Peridos.

Echoscopie

Wijziging betaalperiode en vervaltermijn eerste trimester SEO

Vanaf 1 juli 2022 verandert de uitbetaalperiode van het ETSEO
De huidige situatie is:
 • Maandelijkse uitbetaling van verrichtingen goedgekeurd t/m 15e van de maand.
 • Op de 16e van de maand staat het betaaloverzicht klaar.
 • Uitbetaling uiterlijk 23e van de maand.
ATD
Vanaf 1 juli:
 • Maandelijkse uitbetaling van verrichtingen uitgevoerd tot 1e van de maand.
 • Op 8e dag van de maand staat het betaaloverzicht klaar (echocentra kunnen dus t/m de 7e dag van de maand gegevens corrigeren en aanleveren over de voorgaande maand).
 • Uitbetaling uiterlijk 15e van de maand.
De eerste uitbetaling volgens de nieuwe werkwijze ontvangt u op uiterlijk 15 juli 2022. Deze betaling is kort na de laatste betaling via de oude werkwijze; die vindt plaats op uiterlijk 23 juni en bevat de betalingen van de verrichtingen die goedgekeurd zijn t/m 15 juni. De eerste uitbetaling via de nieuwe werkwijze is dus de uitbetaling van verrichtingen die goedgekeurd zijn in de periode 16 juni 2022 tot 1 juli 2022.

Vanaf 1 juli 2022 verandert ook de vervaltermijn van ETSEO’s met de status ‘Niet betaalbaar’
Alle ETSEO’s met de status ‘Niet betaalbaar’ krijgen, als er geen correctie plaatsvindt binnen 6 maanden, de status ‘Afgewezen’. Als ETSEO’s eenmaal de status ‘Afgewezen’ hebben, kunnen ze niet meer gecorrigeerd worden en kan er ook geen uitbetaling meer plaatsvinden. Tot 1 juli is deze periode nog 12 maanden (in plaats van 6 maanden).

Al deze wijzigingen zijn verwerkt in een nieuwe versie van het document ‘Tarieven en declaraties’ dat sinds 27 juni jl. gepubliceerd staat op www.pns.nl.

Incomplete eerste trimester SEO’s – abdominaal versus vaginaal

De beeldvorming bij het eerste trimester SEO kan soms onvoldoende zijn vanwege bijvoorbeeld een ongunstige foetale ligging of maternale obesitas. Indien het niet mogelijk is alle orgaansystemen via een abdominaal uitgevoerde echo te beoordelen, dient een vaginale echo te worden aangeboden. Hierdoor kan de beeldvorming verbeteren. Als echoscopist heb je de inspanningsverplichting om te zorgen voor optimale beeldvorming en het compleet afronden van het onderzoek.
transducer
Bij eerste trimester SEO's die als incompleet worden geregistreerd, wordt – volgens de aangeleverde gegevens - in ongeveer de helft van de gevallen ook een transvaginale echo verricht. Dit lijkt te wijzen op terughoudendheid bij het aanbieden van een transvaginale echo. Daarom nogmaals uw aandacht: bied de zwangere een vaginale echo aan als blijkt dat de beeldvorming abdominaal onvoldoende is. De zwangere mag deze uiteraard weigeren. Leg dit dan vast in het dossier. Mocht u zich niet bekwaam genoeg voelen, vraag een collega om u te helpen en/of zoek hier bijscholing voor.

Opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist

In het najaar 2022 is er weer een mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de opleiding zijn:
- een kwaliteitsovereenkomst voor het tweede trimester SEO,
- een voldoende kwaliteitsbeoordeling van de TTSEO-beelden en
- minimaal 500 TTSEO’s verricht vóór de start van de opleiding.
U kunt zich voor de opleiding aanmelden bij uw Regionaal Centrum.
icons8-diploma-96
Heeft u interesse in het volgen van de opleiding, maar voldoet u (nog) niet aan de gevraagde aantallen voor het TTSEO? Neem dan ook contact op met uw Regionaal Centrum.

De opleiding tot ETSEO-echoscopist bestaat uit:

Arbeidsmarktkrapte echocentra - Capaciteit echocentra ETSEO, TTSEO en stageplekken

Begin mei is landelijk met een vragenlijst geïnventariseerd in hoeverre echocentra capaciteitsproblemen ervaren in de uitvoering van het eerste en/of tweede trimester SEO. Ook is gevraagd naar het aanbod van stageplekken vanwege de meldingen over beperkte doorstroom van echoscopisten. In totaal hebben 200 echocentra de vragenlijst ingevuld, waarvoor veel dank.

Uit de resultaten blijkt:
Van alle echocentra die het TTSEO aanbieden:
- ervaart 75% geen problemen met de vraag naar TTSEO’s.
- heeft 36% ruimte over om enkele TTSEO’s voor andere centra uit te voeren.
- kan 25% niet (altijd) of met moeite alle TTSEO’s uitvoeren.

Van alle echocentra die het ETSEO aanbieden:
- ervaart 65% geen problemen met de vraag naar ETSEO’s.
- heeft 35% ruimte over om enkele ETSEO’s voor andere centra uit te voeren.
- kan 35% niet (altijd) of met moeite alle ETSEO’s uitvoeren.

Over stageplekken:
- 17% van de echocentra heeft in 2022 een stageplek voor een TTSEO-echoscopist.
- 31% kan misschien/onder bepaalde voorwaarden nog een stageplek creëren.

Om continuïteit van zorg voor de zwangeren te waarborgen, willen de Regionale Centra vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Zo wordt gewerkt aan een overzicht van echocentra met ‘overcapaciteit’. Echocentra die even geen ruimte hebben, kunnen dit overzicht raadplegen en hun zwangeren verwijzen naar centra die meer mogelijkheden hebben. Echocentra die capaciteit over hebben of juist niet meer over hebben, kunnen dat melden via de helpdesk Peridos. Naar verwachting is dit overzicht voor de zomervakantie periode te vinden op www.clbps.nl. Uw RC informeert u hierover.
Voor de stageplekken hebben we langer de tijd nodig om alle informatie te bundelen en te bekijken hoe de Regionale Centra, het RIVM-CvB, de BEN en de opleidingsinstituten hierin kunnen ondersteunen. Verdere informatie hierover volgt.

Counseling

Aanbod bijscholing counselors 2022

Op 1 januari 2022 is de nieuwe bijscholingsronde counseling prenatale screening 2022-2026 gestart. Als counselor heeft u in de nieuwe opzet van de bijscholing meer keuzevrijheid in de te volgen bijscholing. Er dienen twintig accreditatiepunten in vijf jaar te worden behaald. Wij willen iedereen stimuleren nu al te starten met het volgen van bijscholingen en de te behalen accreditatiepunten te verdelen over deze vijf jaar.
icons8-classroom-100
Hieronder presenteren de opleidingen die op dit moment te volgen zijn zichzelf met een korte omschrijving van de trainingen. Via de link vindt u meer informatie over de bijscholingen en hoe u zich kunt inschrijven.

Aanbod op 1 juli 2022:
In de e-learning komt alle theorie over counseling prenatale screening kort langs. Het is verplicht deze e-learning elke 5 jaar ten minste 1 keer te volgen. Gebruik deze e-learning (ook) om meer inzicht te krijgen in uw leerwensen en een keuze te maken uit het overige scholingsaanbod.
 • MIO counseling PNS bij laaggeletterheid en taalbarrière, Leerpunt KOEL
Als counselor komt u laaggeletterden en/of mensen met een taalbarrière tegen. Tijdens deze MIO helpen we u om de counseling over prenatale screening bij laaggeletterdheid te verbeteren. We gaan dieper in op het herkennen van laaggeletterdheid, het toepassen van gesprekstechnieken en het beoordelen van het voorlichtingsmateriaal. Hoe kunt u uw taalgebruik aanpassen en welke gesprekstechnieken kunt u toepassen?
Samen op reis is een serious game over counseling prenatale screening. Een spel dus, maar wel een spel waar je heel veel van leert. In deze MIO bijscholing gaat u op een verrassende en prikkelende manier op onderzoek uit naar uw eigen en elkaars ervaringen en opvattingen. Wij beloven u de leukste bijscholing die u ooit deed.
 • Nascholing counselen prenatale screening, o.b.v. casuïstiek bespreking, Arjenne Hoeksema
Echoscopist en verloskundige Anita van Oostrom frist jullie kennis over het ETSEO, het TTSEO en de NIPT op, tijdens een afwisselend en informatief ochtendprogramma. Het ITV-middagprogramma (MIO) wordt begeleid door Arjenne Hoeksema, verloskundige en coach. We werken met jullie eigen casuïstiek en de incidentmethode.
 • Vaardigheidstraining Counselen over prenatale screening: dilemma counseling, DOKh
In gesprek gaan over de kans op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking kan confronterend zijn. Deze scholing richt zich op gesprekken met koppels:
- die het nog niet eens kunnen worden over de vraag of ze prenatale screening wensen en
- koppels die worstelen met levensbeschouwelijke vraagstukken.
 • Prenatale screening – training 1 basis, 2 gevorderd, 3 expert – jaar 1, 2 en 3, Leffectief
Met deze training wordt u op een interactieve wijze bekend gemaakt met de ins en outs van de counseling rondom prenatale screening. Door slechts een paar minuten per dag te spelen neemt u de kennis tot u, maar zorgt u ook voor het onderhouden van die kennis.
 • Vaardigheidstraining counseling prenatale screening, LEV-scholing
LEV-scholing heeft, samen met stichting Dialoog, een vaardigheidstraining ontwikkeld, speciaal voor Counseling Prenatale Screening. Een leuke, leerzame en dynamische training. LEV-scholing werkt met de methodiek Dynamische Oordeelsvorming®. U leert nog bewuster de juiste vragen te stellen zodat een zwangere (en partner) tot een keuze kunnen komen die bij haar/hen past.
Door ervaring leert u. Tijdens deze intervisie worden op methodische wijze deze ervaringen gedeeld. Het doel is de deskundigheid te bevorderen en de kwaliteit van de counseling te handhaven of verbeteren. De intervisie wordt begeleid door een ervaren verloskundig coach/trainer.

Dit is het bijscholingsaanbod per 1 juli 2022. Het aanbod is in ontwikkeling. Op PE-online vindt u altijd het meest recente aanbod. Voor verloskundigen: dit overzicht is ook toegankelijk als u niet lid bent van de KNOV.

Regionaal nieuws

Trident 2-studie: interessante publicatie

Nevenbevindingen NIPT kunnen belangrijk zijn voor gezondheid moeder en kind

In de TRIDENT-2-studie is voor het eerst op grote schaal informatie verzameld over zwangerschappen met een nevenbevinding bij de NIPT. De resultaten zijn gepubliceerd in het American Journal of Human Genetics. Meer lezen? Klik hier voor het persbericht.

Peridos

Peridos: e-mailadres persoonlijk

Het veld ‘e-mailadres persoonlijk’ in Peridos is een verplicht veld en wordt gebruikt voor de communicatie met het regionaal centrum.
Wij adviseren u om hier een persoonlijk werkmailadres in te vullen als u dat heeft. Dit heeft de voorkeur boven een persoonlijk privé mailadres. Bij aanpassing van het mailadres is een nieuwe koppeling nodig met Zorgportaal zodat u geen inlogproblemen krijgt. Het is daarom noodzakelijk een melding te doen van de aanpassing van het mailadres bij de helpdesk Peridos: helpdesk@peridos.nl
peridos_contactgegevens

Counseling

Basiscursus counselen over prenatale screening d.d. 18-11-2022

De basiscursus counseling prenatale screening is bedoeld voor zorgverleners/verloskundigen die willen gaan starten met counselen over prenatale screening, met uitzondering van zorgverleners die het afgelopen studiejaar zijn afgestudeerd aan een in Nederland erkende Verloskunde opleiding. Voor zorgverleners die > 1 jaar er tussenuit zijn geweest, kan de basiscursus als opfrisser gezien worden. De ochtendsessie bestaat uit presentaties en in de middag wordt er geoefend met professionele trainings-actrices. Cursisten kunnen desgewenst zelf casuïstiek inbrengen. De kosten bedragen € 280,- per persoon incl. koffie/thee, fris en biologische lunch.
Meer info: Folder Basiscursus counselen over PNS dd 18-11-2022
U kunt zich hier inschrijven. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat waarmee u een kwaliteitsovereenkomst voor counseling kunt aanvragen bij het regionaal centrum.

Overig

Terugblik en evaluatie gezamenlijke regiobijeenkomst 17 juni 2022

Wij kijken terug op een geslaagde en interessante middag die in het teken stond van 15 jaar Prenatale Screening. Het was fijn om elkaar na een lange periode weer live te kunnen ontmoeten op een sfeervolle locatie in Haarlem, de Philharmonie.
In totaal hebben 124 zorgverleners deelgenomen aan de bijeenkomst. Door 41% van de deelnemers is het evaluatieformulier ingevuld, waarvoor dank.
regiobijeenkomst-170622
De bijeenkomst werd in het algemeen goed gewaardeerd met gemiddeld een 4,0 (op een schaal van 1-5). We nemen alle aangeleverde suggesties en tips mee naar de organisatie voor een volgende bijenkomst.
De accreditatiepunten zijn inmiddels bij de betreffende beroepsverenigingen en in Peridos bijgeschreven.

Spiegelrapportages zorginstellingen

Elk jaar ontvangen de zorginstellingen een spiegelrapportage met informatie over de uitvoering van de prenatale screening door de medewerkers van de zorginstelling in kwestie. De afgelopen jaren stuurden wij dit rapport per e-mail. Omdat de spiegelrapportage vertrouwelijke informatie bevat over de medewerkers, delen wij het rapport vanaf nu via Peridos. Medewerkers/personen met een rol als rechtsgeldig vertegenwoordiger’ en/of ‘contactpersoon algemeen’ kunnen het spiegelrapport downloaden vanuit Peridos om dit binnen de zorginstelling te bespreken.

Agenda

- 9 september 2022: CAHAL Symposium (9.00-18.30 uur). Het centrum voor aangeboren hartafwijkingen Amsterdam-Leiden (CAHAL) organiseert een symposium. Klik hier voor de uitnodiging.
- 3 oktober 2022: Landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (15.00-17.00 uur)
- 11 oktober 2022: Terugkijkmogelijkheid landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (19.00-21.00 uur)
- 18 november 2022: Basiscursus counselen over prenatale screening
- 22 november 2022: Landelijke webinar “algemeen webinar” (15.00-17.00 uur )
- 7 februari 2023: Landelijk webinar NIPT. De Regionale Centra organiseren samen met het RIVM-CvB op dinsdagmiddag 7 februari 2023 een landelijk webinar over de implementatie van de NIPT in de screening.
Volg ons ook op Instagram!
Logo Instagram
Email Marketing Powered by MailPoet