RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief

maart 2019

Counseling

Artikel “het dilemma van de keuze nevenbevindingen bij de nipt”

Counseling over nevenbevindingen voorafgaande aan de screening met NIPT is niet eenvoudig. De eerste resultaten uit een landelijke vragenlijststudie (publicatie volgt nog) laat zien dat veel counselors het moeilijk vinden dit onderwerp goed uit te leggen aan hun cliënt. Toch wordt de zwangere geacht hierin een keuze te maken als zij kiest voor NIPT. In het Tijdschrift voor Verloskundigen verscheen in januari 2019 een artikel dat nogmaals duidelijk uitlegt wat nevenbevindingen inhouden.
Naar het artikel

Nieuwe NVOG leidraad indicatiestelling prenatale diagnostiek

Op 7 februari 2019 is de nieuwe NVOG leidraad Indicatiestelling Prenatale Diagnostiek gepubliceerd op het NVOG-net. Deze zal leidend zijn voor de indicatiestellingen in de centra voor prenatale diagnostiek. De oude NVOG richtlijn, daterend uit 1999, is hiermee vervallen. De leidraad beschrijft de indicatiestelling voor zowel de invasieve prenatale diagnostiek als die voor GUO1 en GUO2. De leidraad bevat een groot aantal wijzigingen ten opzichte van de richtlijn uit 1999, is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en sluit meer aan op de huidige mogelijkheden binnen de prenatale diagnostiek en prenatale screening in Nederland. Enkele voorbeelden van wijzigingen: ICSI is GEEN indicatie meer voor GUO1, afwijkende placentatie is een nieuwe indicatie voor GUO2 en afwijkende biometrie < p2,3 tot 32 weken amenorroe is een indicatie voor GUO2. Te grote biometrie is GEEN indicatie voor een GUO-2. De indicatiestelling m.b.t. afwijkende biometrie is conform het NVOG protocol foetale biometrie van 2018 en de (concept)leidraad structureel echoscopisch onderzoek (SEO). De volledige richtlijn is te vinden op de NVOG website. Bij verdere vragen kunt u uiteraard contact opnemen met uw verwijscentrum voor prenatale diagnostiek.

Aankondiging toets counselingsvaardigheden

De eerste counselors hebben onlangs de aankondiging van de toets counselingsvaardigheden ontvangen. Op 1 april 2019 worden deze counselors door TrainTool uitgenodigd deel te nemen aan de toets. Vanaf dat moment is er een periode van vier weken om de toets te maken. Wanneer de toets is afgerond, volgt er een verslag. Dit ontvangt iedere counselor in een persoonlijke terugkoppeling. In Peridos wordt de deelname genoteerd. Voor deze ronde is dat voldoende.

Als u de aankondiging ontvangt en het maken van de toets in de erop volgende maand komt u echt niet uit, dan kunt u dit bij het ontvangen van de aankondiging aangeven bij het regionaal centrum. Doe dit wel binnen twee weken, daarna is deze mogelijkheid er niet meer.
Counselors die de afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd, hoeven deze ronde de toets counselings-vaardigheden niet te maken. Het kan zijn dat u toch een aankondiging en uitnodiging krijgt. Wilt u in dat geval zelf kenbaar maken dat u van de lijst gehaald kan worden.

Het is goed te benadrukken dat het regionaal centrum geen inzage heeft in de score/feedback van de toets of in de filmpjes.
De deelnemer krijgt naast individuele feedback ook spiegelinformatie over hoe de individuele prestatie op onderdelen zich verhoudt t.o.v. de gemiddelde score van de totale groep. Het doel is dat de toets inzicht gaat aangeven aan de counselor welke onderdelen goed gaan en waar hij/zij zich individueel eventueel kan verbeteren.

Procesevaluatie maatregelen kwaliteit counseling

Het extern en onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw heeft van het RIVM-CvB opdracht gekregen een procesevaluatie uit te voeren door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek om na te gaan of de juiste eisen aan de counseling prenatale screening gesteld zijn en in hoeverre deze haalbaar zijn in de praktijk.
Begin maart hebben alle counselors een mail ontvangen via het regionaal centrum met het verzoek mee te doen aan het kwalitatieve onderzoek met een interview. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. De onderzoekers zullen de gesprekken op locatie van de zorginstelling c.q. verloskundige praktijk voeren. Het aantal interviews dat wordt uitgevoerd is beperkt. Het onderzoek richt zich op verschillende typen beroepsgroepen in verschillende regio’s en zorginstellingen/praktijken. Wanneer er voldoende gesprekken zijn gepland in uw functiegroep of regio kan het zijn dat u na aanmelding niet uitgenodigd wordt.
In een later stadium worden alle counselors nogmaals benaderd met het verzoek een online vragenlijst in te vullen.

Informatiebeveiliging

Uploaden gegevens in Peridos, voorkom een beveiligingsincident

Met de invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in 2018 zijn de eisen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens aangescherpt. In de uitvoering van uw werk als zorgverlener bent u dagelijks bezig met verwerken van en versturen van persoonsgegevens; de nieuwe wet vergt verdere bewustwording ten aanzien van het veilig omgaan met deze persoonsgegevens.
Voor de aanlevering van de gegevens prenatale screening vragen wij u bestanden te uploaden naar Peridos. De Regionale Centra ontvangen echter met regelmaat bestanden met persoonsgegevens, zoals een combinatie van naam, en/of geboortedatum en BSN; doorgaans via een onbeveiligde e mail. Het gaat vaak om Excel-bestanden waarin counseling of SEO/NT-gegevens zijn opgenomen. Wij attenderen u erop dat de regionale centra niet het recht hebben identificerende cliëntgegevens in te zien; regionale centra verlenen immers geen zorg. Als u deze gegevens naar ons stuurt in plaats van uploaden in Peridos, is er sprake van een beveiligingsincident. Wij zijn dan genoodzaakt hier melding van te maken bij de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening. Wij verzoeken u om die reden erop alert te zijn deze gegevens niet naar de Regionale Centra te e-mailen. Meer informatie over de AVG vindt u op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Combinatietest

Informatie vanuit het landelijk lab Star-SHL

In de praktijk blijkt dat de procedure ten aanzien van herberekening in geval van centrale kansberekening niet voor iedereen duidelijk is en ook niet eenvoudig is toe te passen. Om die reden adviseert het laboratorium bij een verzoek tot kansberekening door het lab om bij het aanleveren van de NT-meting via Peridos de a terme datum te vermelden die berekend is op basis van de CRL, gemeten ten tijde van de NT-meting. Hiermee wordt de noodzaak tot herberekening voorkomen. Dit advies is opgenomen in de werkinstructie op de Peridoswebsite.

NIPT

Digitale labaanvraag

Sinds kort is het mogelijk om vanuit Onatal een Zorgmailbericht te sturen naar Peridos met gegevens voor de labaanvraag NIPT. De concept aanvraag kan vervolgens in Peridos verder worden ingevuld. Op deze manier hoeft u minder gegevens dubbel in te voeren. Op de Peridos website vindt u een beschrijving van de werkwijze.

Monitor 2017

De Monitor 2017 Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek is vanaf nu te vinden op de website van het RIVM .
Naar de monitor

Peridos

Peildatum 1 mei 2019

Wij vragen u alle counseling- en echoscopiegegevens van het jaar 2018 correct naar Peridos op te laden vóór uiterlijk 1 mei 2019. De datum 1 mei wordt jaarlijks aangehouden als peildatum voor de individuele toetsing van counselors en echoscopisten van de onderstaande zaken in het voorafgaande kalenderjaar. Bent u een gedeelte van het jaar niet actief geweest én heeft u dit met reden gemeld bij RCPSNH, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Voor counselors heeft de toetsing/controle betrekking op:
1. normaantallen
2. gevolgde (na)scholing
3. in Peridos geregistreerde persoonsgegevens van de counselor
4. correcte en volledige gegevensregistratie counseling.
Voor echoscopisten heeft de inventarisatie/toetsing betrekking op:
1. normaantallen
2. gevolgde (na)scholing
3. in Peridos geregistreerde persoonsgegevens van de echoscopist
4. correcte en volledige gegevensregistratie SEO en/of NT *

* Per 1 september 2018 is het nieuwe normaantal van 50 NT-metingen per jaar ingegaan. Daarom zal eenmalig de toetsing plaatsvinden van het aantal NT's dat verricht is in de periode 1-9-2018 tot 1-9-2019. De peildatum hiervoor is 1 december 2019.

Agenda

Regiobijeenkomst SPSAO en RCPSNH

Maandag 20 mei 2019, 13:00-17:00 uur.
Locatie: AMC, collegezaal 4. Accreditatie KNOV, NVOG en BEN wordt aangevraagd.
Voorlopig programma:
- Stand van zaken 13 weken echo
- Ongelijkheden in de Nederlandse geboortezorg (Inequalities in Obstetric care)
- Uitkomsten onderzoek naar gemiste hartafwijkingen
- Ervaringen Train Tool
U kunt zich online inschrijven via de website van de SPSAO.

Basiscursus Counselen over prenatale screening.

Vrijdag 21 juni 2019.
Locatie: AMC. Informatie en inschrijven via de website van de SPSAO.

Bezemklas vaardigheidstraining 2018

Het merendeel van de counselors heeft inmiddels de vaardigheidstraining gevolgd. Voor de counselors die de training nog niet hebben gevolgd, is landelijk afgesproken dat zij nog eenmalig de kans krijgen vóór 1 april 2019 de vaardigheidstraining middels een ‘bezemklas’ te volgen. Na 1 april 2019 kan u de training niet meer volgen en wordt uw kwaliteitsovereenkomst met het regionaal centrum ontbonden.
Data geplande bezemklas vaardigheidstraining:
- Maandag 25 maart 2019, 13.00 - 17.30 uur, Leiden
- Woensdag 27 maart 2019, 13.00 - 17.30 uur, Nijmegen
- Vrijdag 29 maart 2019, 8.00 - 12.30 uur, Utrecht