RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief september 2022

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085 064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Landelijk nieuws

Peridos

- Uitfasering aanlevering HL7v3 berichten
- Mededeling over foutmelding BSN + geboortedatum
- Foute regels in Peridos verwijderen door zorginstellingbeheerder

Counseling

- NIPT en eerste trimester SEO per 15 september ook voor zwangeren van 15 jaar en jonger
- Kwaliteitstoets counseling

Echoscopie

- Toetsing normaantal ETSEO van september 2021 - september 2022
- Ter info: nieuwe versie Kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en Kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist
- Uitnodiging webinar casuïstiekbespreking 2022

Regionaal nieuws

Overig

- Vertrek collega Barbara Sas
- Voornemen tot fusie SPSAO en RCPSNH
- Bericht vanuit Amsterdam UMC: einde NEK studie per 13 september 2022

Agenda

Landelijk nieuws

Peridos

Peridos

Uitfasering aanlevering HL7v3 berichten

Peridos ontvangt op dit moment nog van een aantal Onatal-, Orfeus- en Vrumungebruikers HL7v3
berichten. Het betreft de volgende berichten:
• Start zorgverlening
• Counseling
• Uitkomst

Deze HL7v3 berichten zijn veelal verouderde berichten die niet meer worden gebruikt (start zorgverlening) of die niet meer overeenkomen met de huidige dataset. Voor counseling is er een alternatief in de vorm van het RESCOU XML-bericht. Voor de uitkomstgegevens is RIVM in overleg met Perined om gegevens te koppelen.

We hebben de bronleveranciers verzocht om de mogelijkheid tot versturen van berichten via HL7v3 voor zorgverleners uit het bronsysteem te verwijderen.

Mededeling over foutmelding BSN + geboortedatum

Met enige regelmaat ontvangt de helpdesk Peridos meldingen vanuit zorginstellingen dat zij bij het aanmaken van een aanvraag ETSEO of NIPT een foutmelding vanuit Peridos ontvangen over het BSN en de geboortedatum. Deze melding ziet er als volgt uit:

“Er bestaat al een cliënt in Peridos met dezelfde BSN, maar een andere geboortedatum. Neem contact op met de Peridos helpdesk via www.peridos.nl/helpdesk. (BSN: XXXXXXXXX, Geboortedatum: XX-XX-XXXX)”

Meestal betreft het bij deze melding een cliënt waarvoor in het verleden een verkeerde geboortedatum is geregistreerd in Peridos, waardoor de zorginstelling met de bij hun bekende geboortedatum van de cliënt nu geen aanvraag kan indienen. De Peridos helpdesk kan controleren waarom deze foutmelding wordt gegeven en kan indien nodig de geboortedatum corrigeren.

Het komt soms voor dat een zorgverlener na het ontvangen van deze melding een aanvraag verstuurt zonder BSN (om zo de foutmelding te omzeilen). Dit is echter geen goede oplossing. Het levert verwarring op bij de verwerking van de NIPT van deze cliënt.
Daarom: Wanneer uw zorginstelling deze melding over de BSN krijgt, is het belangrijk om (zoals de melding weergeeft) altijd contact op te nemen met de Peridos Helpdesk (https://www.peridos.nl/helpdesk/), zodat er controle en eventueel ook correctie van de geboortedatum kan plaatsvinden. Gebruik hiervoor het webformulier, ook in geval van twijfel.

Foute regels in Peridos verwijderen door zorginstellingbeheerder

Sinds de Peridos-release van 18 mei dit jaar worden counseling- en tweede trimester SEO-gegevens automatisch verwerkt. Inmiddels is het mogelijk dat zorginstellingbeheerders zelf foute regels uit Peridos kunnen verwijderen. In de handleiding op Peridos.nl is dit beschreven.
checklist

Counseling

NIPT en eerste trimester SEO per 15 september ook voor zwangeren van 15 jaar en jonger

Vanaf 15 september 2022 kunnen zwangeren van 15 jaar en jonger ook deelnemen aan de NIPT en het eerste trimester SEO. Daarbij is het wel nodig om toestemming te vragen aan de ouder(s)/voogd(en) (vanaf nu: ouders).
  • Voor de NIPT geldt: als de ouders geen toestemming geven voor deelname, maar een zwangere in de leeftijd van 12 tot 16 jaar weloverwogen kiest voor de NIPT, mag zij toch meedoen. Bij zwangeren jonger dan 12 jaar is toestemming van ouders vereist.
  • Voor het eerste trimester SEO geldt: toestemming van de ouders is vereist, geen toestemming betekent geen deelname aan het eerste trimester SEO.
Er zijn voor deze zwangeren van 15 jaar en jonger nieuwe informatiebrieven opgesteld (inclusief toestemmingsformulier). Als één van de ouders niet in staat is om te ondertekenen, kan deze ouder de andere ouder machtigen (via het machtigingsformulier) om namens hem/haar te tekenen. Deze documenten zijn er zowel voor deelname aan de NIPT als aan het eerste trimester SEO. Ze zijn vanaf 15 september te vinden via www.pns.nl/professionals/nipt-seo/documenten.

Voor meer informatie over dit onderwerp: klik hier.

Naar aanleiding van deze wijziging zijn de volgende documenten geactualiseerd:
- Kwaliteitseisen Informed consent en privacy
- Privacyverklaring voor gegevensverwerking bij onderzoek naar down-, edwards- en patausyndroom en onderzoek naar lichamelijke afwijkingen

Kwaliteitstoets counseling

Elke twee jaar toetst het Regionaal Centrum de kwaliteit van de counseling bij elke counselingspraktijk middels een digitale audit. Begin september is RCPSNH gestart met deze digitale audit. Deelname aan de kwaliteitstoets is verplicht en staat beschreven in het contract tussen de zorginstelling en RCPSNH.
Algemeen
De audit vindt plaats door middel van een gestandaardiseerde vragenlijst in Peridos welke onlangs is geactualiseerd. Er worden vragen gesteld over beleid, procedures en uitvoering van de counseling binnen de praktijk. Ook wordt gevraagd de informatie over de praktijk en de zorgverleners in Peridos te controleren. De meeste vragen zijn meerkeuze vragen, soms wordt een toelichting of een bijlage gevraagd. Degene die binnen de praktijk in Peridos de rol ‘contactpersoon kwaliteitstoets counseling’ heeft ontvangt een uitnodiging voor deelname aan de digitale audit. De ingevulde vragenlijst wordt beoordeeld door RCPSNH en de uitkomst wordt teruggekoppeld aan de contactpersoon. Aan deze toets worden geen individuele consequenties verbonden. Heeft u vragen over de audit of wilt u de contactpersoon in Peridos wijzigen mailt u dan naar contact@rcpsnh.nl.

Echoscopie

Toetsing normaantal ETSEO van september 2021- september 2022

In oktober 2022 zullen alle ETSEO-echoscopisten een terugkoppeling ontvangen van hun primaire RC over het aantal ETSEO's dat zij hebben verricht (en die in Peridos zijn vastgelegd) in het eerste jaar na introductie van het ETSEO. Voor startende ETSEO-echoscopisten geldt dat zij minimaal 250 ETSEO's moeten hebben uitgevoerd; voor ervaren ETSEO-echoscopisten is dat 150 ETSEO's. Wanneer het minimaal aantal ETSEO's niet is gehaald in het eerste jaar, wordt u door het RC geïnformeerd over de mogelijke consequenties hiervan.

Ter info: nieuwe versie Kwaliteitseisen ETSEO-echoscopist en Kwaliteitseisen TTSEO-echoscopist

De eisen aan de echoscopist (eerste en tweede trimester SEO) zijn aangepast. Er stond een aantal foutieve links/verwijzingen in en deze zijn gecorrigeerd. Zie PNS.nl:
- Kwaliteitseisen eerste trimester SEO-echoscopist
- Kwaliteitseisen tweede trimester SEO-echoscopist

Uitnodiging webinar casuïstiekbespreking 2022

De Regionale Centra organiseren in het najaar van 2022 opnieuw landelijke webinars voor de zorgverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van de prenatale screening.
Het webinar casuïstiek 2022 vindt plaats op maandag 3 oktober van 15.00 tot 17.00 uur en is voor alle echoscopisten en andere belangstellenden. U kunt zich voor dit webinar aanmelden via deze link.
transducer
Vanwege de gevoelige beelden zal dit webinar niet on demand te bekijken zijn. In plaats daarvan wordt het eenmalig herhaald op dinsdag 11 oktober van 19.00 tot 21.00 uur.
Er zijn 2 accreditatiepunten toegekend door de BEN, KNOV, NVOG, V&VN en NAPA. Punten worden alleen bijgeschreven als het gehele webinar is gevolgd.

Regionaal Nieuws

Overig

Vertrek collega Barbara Sas

Per 1 september jl. is onze collega Barbara Sas uit dienst bij RCPSNH: zij is een nieuwe uitdaging elders aangegaan. Barbara is ruim 7 jaar betrokken geweest bij ons Regionaal Centrum. Wij bedanken Barbara voor haar enorme inzet en betrokkenheid bij het landelijk programma Prenatale Screening en wensen haar veel plezier in haar nieuwe baan.

Voornemen tot fusie SPSAO en RCPSNH

Op maandag 5 september jl. hebben alle contractanten van SPSAO en RCPSNH een persoonlijke mailing ontvangen over het voornemen van beide regionale centra per 1 januari 2023 te gaan fuseren. Wij verwijzen u graag voor nadere toelichting naar de brief in deze mailing. Heeft u naar aanleiding daarvan vragen, bel of mail ons gerust via 085 064 04 14 of contact@rcpsnh.nl.
Fusie SPSAO en RCPSNH

Bericht vanuit Amsterdam UMC: einde NEK studie per 13 september 2022

NEK studie

Agenda

3-okt-22: Landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (15.00-17.00 uur)
11-okt-22: Terugkijk mogelijkheid landelijke webinar “casuïstiekbespreking” (19.00-21.00 uur)
18-nov-22: Basiscursus counselen over prenatale screening (9.00-17.00 uur) VOL, maar u kunt zich nog aanmelden voor de wachtlijst door te mailen naar info@prenatalescholing.nl.
22-nov-22: Landelijke webinar “algemeen webinar” (15.00-17.00 uur)
7-feb-23: Landelijk webinar NIPT.
16-feb-23: Symposium Foetale Echoscopie RAI Amsterdam + aansluitend gratis toegang tot de
negenmaanden beurs. Kosten: € 129,00 excl. BTW (9.30-16.00 uur)
Volg ons ook op Instagram!
Logo Instagram
Email Marketing Powered by MailPoet