RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief november 2019

SEO

Invoering nieuwe SEO-leidraad laat nog op zich wachten

De Leidraad Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) versie 3.0, die is opgesteld en geaccordeerd door de NVOG, wacht nog op de beoordeling door het RIVM, waarna deze landelijk toegepast zal worden. Zodra wij hierover geïnformeerd zijn ontvangt u nader bericht. Tot die tijd blijft het oude SEO-protocol (versie 2) van toepassing.

Aanpassing beoordeling pyelum per 1 oktober 2019

Wel heeft het RCPSNH per 1 oktober 2019, op advies van de afdeling prenatale geneeskunde van het Amsterdam UMC locatie VUmc, de aanpassingen wat betreft de beoordeling van het pyelum, onderdeel van de versie 3.0 van de Leidraad Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), doorgevoerd. Wij hebben u hierover geïnformeerd in de regionale casuïstiekbespreking en met een extra nieuwsbrief.

Casuistiekbespreking

In maart 2020 wordt weer een casuïstiekbespreking georganiseerd in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. De exacte datum zal in de nieuwsbrief van december en op onze website worden vermeld.
Onderwerpen:
- belangrijkste wijzigingen in de nieuwe SEO leidraad
- bespreking van aangeleverde casuïstiek uit de regio
Hiervoor ontvangt de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc graag van elk echocentrum uiterlijk vóór 31 januari 2020 een casus die voor het vervolg onderzoek bekend is bij deze afdeling van VUmc en waarvan het kind reeds is geboren.
Stuur uw casus op naar prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH met het betreffende SEO verslag en een naam en telefoonnummer van de contactpersoon van uw praktijk. Wij verzoeken u dringend om deze informatie NIET te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacybeleid (AVG).
- de rubriek “niet gezien of anders gezien”: zoals op 24 september jl. met een casus geïllustreerd door Ingeborg Linskens, gynaecoloog, de aftrap is gedaan, willen we deze rubriek graag voortzetten met per bijeenkomst één casus uit de regio. Stuur hiervoor uw casus met uw contactgegevens op naar prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. “casus voor Ingeborg Linskens”. Zij zal dan hierover persoonlijk contact met u opnemen.

Counseling

Aanpassing kwaliteitseisen counseling bijscholingsronde 2019-2020

Op 14 november 2019 hebben alle counselors in de regio RCPSNH per e-mail een informatiebrief ontvangen over de aanpassingen van de landelijke kwaliteitseisen counseling prenatale screening in de bijscholingsronde 2019-2020. U kunt deze informatie ook teruglezen op onze website.

Toets counselingsvaardigheden (Traintool)

Ook nu de kwaliteitseisen voor counselors zijn aangepast en Traintool niet meer voor iedere counselor verplicht zal zijn, ontvangt iedere counselor in deze ronde een uitnodiging voor deelname. Op onze website kunt u een informatief filmpje zien over Traintool.

Tijdig uitstel aanvragen

Voorafgaand ontvangt u een aankondiging voor deelname aan de toets in de daarop volgende maand. In de periode na deze aankondiging tot aan de officiële uitnodiging, is het mogelijk uitstel aan te vragen. Tot uiterlijk twee weken na ontvangst van de aankondigingsmail kunt u deze aanvraag indienen bij het Regionaal Centrum via contact@rcpsnh.nl, dus NIET via Traintool.

Kwaliteitstoets counselors 2020 – gegevens aanleveren

De aangepaste kwaliteitseisen counseling in de bijscholingsronde 2019-2020 maken het noodzakelijk dat wij zo snel mogelijk na afloop van een kalenderjaar dienen vast te stellen of een counselor voldoet aan de norm van 50 counselingsgesprekken per jaar. Wij vragen u daarom de gegevens van het 4e kwartaal 2019 zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 maart 2020, te uploaden naar Peridos.

Digitale audit counselingspraktijken

De pilot met de digitale audit counselingspraktijken via Peridos die in september 2019 is gedaan, heeft nog wat voorstellen voor verbetering van het format en de rapportage opgeleverd. Wij bedanken de praktijken die aan de pilot hebben meegewerkt. Enkele verbeteringen zijn al doorgevoerd of worden in de komende tijd opgepakt. In het laatste kwartaal van dit jaar zijn wij gestart met het uitnodigen van de eerste praktijken voor het invullen van de vragenlijst.

Kwaliteitstoets counselors 2019

Volgens landelijke afspraak is na de peildatum 1-5-2019 per counselor het totaal aantal verrichtingen in het jaar 2018 en hun deelname aan de verplichte bijscholingen in ronde 2017-2018 in kaart gebracht.

Op 1-5-2019 hadden 221 counselors een kwaliteitsovereenkomst, gekoppeld aan een zorginstelling in de regio RCPSNH. Van deze counselors is getoetst of zij in 2018 voldeden aan de kwaliteitseisen counseling. Alle counselors hebben de resultaten van deze kwaliteitstoets in een persoonlijke brief ontvangen.

Er zijn in totaal 217 counselors beoordeeld, 4 (2%) bleken te zijn gestopt vóór de peildatum.
Bij 180 counselors (83%) waren voldoende aantallen en scholing aanwezig.

Van de overige 37 counselors (17%) hadden:
- 17 counselors voldoende aantallen, maar onvoldoende scholing;
- 17 counselors onvoldoende aantallen, maar voldoende scholing;
- 3 counselors onvoldoende aantallen en onvoldoende scholing.

Van 36 counselors kon de kwaliteitsovereenkomst worden gecontinueerd na nakomen van individuele afspraken dan wel inlevering en uitvoering van een verbeterplan in 2019. Van één counselor is de overeenkomst beëindigd.
Grafiek counselingstoets 2019

Informatiekaart herzien

Recent is de informatiekaart prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom herzien. De informatiekaart wordt door het RIVM aangeboden ter ondersteuning van de counseling over de combinatietest en de NIPT. De vernieuwde informatiekaart is te downloaden via de RIVM website en een gedrukt exemplaar is te bestellen via de RIVM webshop.

Combinatietest

Kwaliteitstoets NT-meting 2019

NT-echoscopisten ontvangen binnenkort bericht over de individuele kwalitatieve en kwantitatieve toetsing 2019.

Insturen van serum voor CT in periode Kerst/Nieuwjaar aan het laboratorium star-shl

In verband met de aankomende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek:
• materiaal dat op vrijdag 20 december, maandag 23 december en dinsdag 24 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften in te vriezen tot en met vrijdag 27 december en op die dag verzenden.
• materiaal dat op dinsdag 31 december wordt afgenomen, volgens de voorschriften in te vriezen tot en met donderdag 2 januari en op die dag verzenden.
Wij verzoeken u op het bloedafname formulier te noteren gedurende welke periode het materiaal is ingevroren ( tot ). Serum dient in de plastic verzendbuis bevroren te worden. Afnamebuizen zijn NIET geschikt voor invriezen.
Wij willen u vragen de bloedafnamelocaties met wie u samenwerkt van deze aanwijzingen op de hoogte te stellen.

Lab-tarief combinatietest 2020

Star-shl brengt sinds 1 januari 2019 € 64,02 voor de serumscreening in rekening. Zoals aangegeven in de werkafspraken met de echocentra wordt dit tarief jaarlijks geïndexeerd op basis van de nieuwe NZa tarieven. Het landelijk vastgestelde max. NZa tarief voor de serumscreening in 2020 is € 71,38. Dit betekent een indexering van 1.9 % t.o.v. het serumtarief in 2019 van € 70,06. Op basis van deze indexering zal Star-SHL per 1 januari 2020 € 65,22 in rekening brengen voor de serumscreening.

Informatiebeveiliging

Als u voor het uploaden van gegevens naar Peridos de methode via Excelbestanden gebruikt, worden de bestanden eerst lokaal op de computer opgeslagen. Ook uit Peridos gedownloade uitslagen van NIPT en combinatietest worden lokaal opgeslagen, meestal in de downloadmap. Wij adviseren u in het werkproces op te nemen dat deze bestanden na de noodzakelijke verwerking direct van de computer worden verwijderd.

Peridos

Inloggen met alleen wachtwoord is vervallen

Wij herinneren u eraan dat u vanaf dit moment alleen nog kunt inloggen in Peridos met de extra authenticatiestap via Zorgportaal. Eerder dit jaar heeft u bericht ontvangen met instructies om dit in te stellen. Heeft u vragen hierover neem dan contact op met helpdesk@peridos.nl Ten overvloede wijzen wij er nog eens op dat het delen van uw account niet is toegestaan.

Zwangeren zonder BSN

Gegevens in de uploads van counselingsgesprekken, SEO en NT bij zwangeren zonder BSN kunnen niet worden verwerkt en tellen dus ook niet mee voor uw aantallen. Het valt ons op dat het aantal regels zonder BSN groter is dan verwacht. Ook Nederlanders die in het buitenland wonen en buitenlanders die in Nederland wonen, zoals expats en statushouders hebben meestal een BSN.

Agenda

7 februari 2020: Basiscursus counselen voor prenatale screening.
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC. Informatie en aanmelding via de website van de SPSAO.