RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief

juni 2019

Wijziging bestuur RCPSNH

Katia Bilardo heeft besloten om per 1 juli 2019 haar rol als mede bestuurder van het RCPSNH neer te leggen. Vanwege diverse andere taken binnen en buiten Amsterdam UMC/VUmc waaronder het presidentschap van de ISUOG, is het voor haar lastig geworden deze rol naar haar tevredenheid te vervullen. De nauwe samenwerking met de afdeling prenatale diagnostiek VUmc zal in een andere vorm worden voortgezet van waaruit Katia betrokken zal blijven bij het RC. De Raad van Toezicht van het RCPSNH heeft besloten geen nieuwe bestuurder aan te stellen aangezien Jacqueline Laudy als algemeen bestuurder ook voldoet aan het profiel van medisch bestuurder.
De RvT en het team RCPSNH bedanken Katia hartelijk voor haar inzet als medisch bestuurder van het RCPSNH.

Counseling

Inhoudelijke toets counselingsvaardigheden – TrainTool

De vaardigheidstoets (TrainTool) wordt uitgevoerd in de periode 2019-2020.
De eerste ronden uitnodigingen zijn geweest. Wij merken dat niet elke uitnodiging bij de counselor in de inbox terecht komt. Mogelijk belandt de uitnodiging in uw spambox. Wilt u met enige regelmaat uw spambox controleren?
Nog even de afspraken op een rijtje:
  • Uiterlijk 1 maand voor de uitnodiging voor deelname aan de toets ontvangt de counselor per mail een aankondiging. U heeft dan de gelegenheid om uitstel aan te vragen.
  • Wanneer u geen uitstel heeft aangevraagd, ontvangt u, ook per mail, een uitnodiging om de toets te maken. U heeft 4 weken (28 dagen) de tijd om de toets te maken.
  • Wanneer u niet ingaat op de uitnodiging wordt u nog éénmaal uitgenodigd de toets te maken. Als u daar ook niet op ingaat wordt uw counselingsovereenkomst beëindigd.
  • Het maken van de vaardigheidstoets counseling geldt voor alle counselors, met uitzondering van de counselors die pas zijn afgestudeerd. Counselors die bezwaar hebben ingediend krijgen geen uitstel van deelname aan de vaardigheidstoets. Hun bezwaren worden meegenomen in de procesevaluatie counseling prenatale screening.
Digitale audit counselingspraktijken
Op dit moment wordt een digitaal auditproces met betrekking tot de counseling ontwikkeld. Dit najaar zal het RCPSNH bij alle gecontracteerde counselingspraktijken in onze regio de digitale audit gaan uitvoeren. Iedere praktijk dient hiervoor een contactpersoon aan te wijzen die, op een persoonlijk e-mailadres aangeschreven zal worden voor de audit. De contactpersoon ontvangt notificaties vanuit Peridos met betrekking tot de audit en is verantwoordelijk voor de uit te voeren acties door de zorginstelling. De rol ‘contactpersoon audit counseling’ kan slechts aan één persoon binnen de zorginstelling toegewezen worden en deze persoon moet een Peridos account hebben. Een algemeen e-mailadres of meerdere personen hiervoor aanwijzen is niet mogelijk.

Deze week ontvangen de counselingspraktijken van ons een e-mail met het verzoek ons te laten weten aan wie wij, binnen de zorginstelling, deze rol kunnen toewijzen.
Heeft u nog geen contactpersoon voor de audit aangewezen, doet u dat dan zo snel mogelijk en geef dit door via contact@rcpsnh.nl. Doe dit in ieder geval vóór 1 augustus 2019.

Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019-2020 counselors

Op de website van het RIVM vindt u de onderstaande tabel met een overzicht van de verplichte bij- en nascholing counseling 2019-2020
Overzicht verplichte bij- en nascholing 2019 - 2020

NIPT

Wijziging cijfers NIPT

De sensitiviteit en specificiteit van de NIPT zijn verbeterd. De NIPT ontdekt ongeveer 97 van de 100 foetussen met downsyndroom, 90 van de 100 foetussen met edwardssyndroom en 90 van de 100 foetussen met patausyndroom. Gemiddeld zijn 90 van de 100 zwangeren met een afwijkende uitslag daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag. Deze tekst is vanaf eind juni aangepast op de websites en in de nieuwe folders over prenatale screening.
www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl,https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo

Commerciële aanbieder NIPT

We hebben gemerkt dat een commerciële partij per e-mail actief cliënten werft bij Nederlandse verloskundig zorgverleners. In hun reclame wordt de TRIDENT-2 studie op belangrijke punten onjuist benoemd. Van de meeste zaken, zoals doorlooptijden, weet u inmiddels uit ervaring dat de beweringen niet kloppen, daar gaan we nu niet verder op in. We willen wel een korte reactie geven op het volgende punt.
Er wordt gesteld dat als een zwangere in Nederland meedoet aan de TRIDENT studie, en zij opteert voor het niet-analyseren van nevenbevindingen, deze toch worden geanalyseerd en beschikbaar blijven in het lab zonder dat deze aan de zwangere worden meegedeeld.
Dit is pertinent niet waar. Het klopt dat altijd het hele genoom wordt gesequenced, maar als de zwangere niet kiest voor nevenbevindingen beperkt de analyse zich tot de chromosomen 21, 18 en 13. De andere chromosomen worden ook door de medewerkers van het laboratorium niet gezien.
Daarnaast willen we u erop wijzen dat er geen wettelijke grondslag is om zwangeren actief te verwijzen naar commerciële partijen die NIPT aanbieden. NIPT mag in Nederland alleen verricht worden door centra die een vergunning hebben voor klinisch genetisch onderzoek en erfelijkheidsadvisering, op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen. Alleen de universitaire centra hebben een dergelijke vergunning.
Tenslotte is screening op foetaal geslacht in Nederland niet toegestaan. Wij adviseren u dan ook stellig om niet te verwijzen naar een partij die dit toch aanbiedt.

Wilt u meer weten over nevenbevindingen bij de NIPT?
Website: https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/nevenbevindingen
Artikel in het Tijdschrift voor Verloskundigen:
https://tvv.knov.nl/artikelen/detail/608/het-dilemma-van-de-keuze-nevenbevindingen-bij-de-nipt

Echoscopie

13 wekenecho – Rapport Verkenning gereed

Het RIVM-CVB heeft het rapport Verkenning 13 wekenecho opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS. Dit rapport is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met een projectgroep waarin de volgende partijen vertegenwoordigd zijn: BEN, KNOV, NVOG, VKGN, de Regionale Centra en de NIPT-Kerngroep. In de Verkenning staat beschreven welke stappen moeten worden gezet om een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de 13 wekenecho in te voeren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen, opgedaan met de 20 wekenecho en de NIPT-studies (Trident-1 en Trident-2). Tevens is een voorlopige planning opgenomen voor de implementatie. In de Verkenning wordt geconcludeerd dat het haalbaar is om eind 2020 de 13 wekenecho in onderzoeksetting in te voeren, als de benodigde voorbereiding zonder vertraging verloopt. Daarnaast wordt geadviseerd de 13 wekenecho toegankelijk te maken voor alle zwangeren en hiervoor geen eigen bijdrage te vragen.
Vrijdag 24 mei heeft de Staatssecretaris van VWS de Verkenning 13 wekenecho aangeboden aan de Tweede Kamer. Aan het rapport zijn begeleidende brieven toegevoegd van de verschillende beroeps- en patiëntenverenigingen. Het hele document is hier te vinden.

Peridos

Inloggen via Zorgportaal

Inmiddels bevat Peridos gegevens van ongeveer 6000 zorgverleners en meer dan 1,5 miljoen zwangerschappen. Om deze gegevens optimaal te beveiligen wordt voor Peridos een veiligere manier van inloggen geïntroduceerd.
Gebruikers van Vrumun en Orfeus kunnen al enige tijd rechtstreeks vanuit hun eigen systeem Peridos opstarten zonder opnieuw in te hoeven loggen. Een aantal van deze gebruikers doet dat reeds. Andere Peridos gebruikers zullen gebruik gaan maken van zogenaamde twee factor authenticatie via Zorgportaal. Uiteindelijk zal de inlogmethode met enkel gebruikersnaam en wachtwoord vervallen.

Vanaf 17 juli a.s. zullen Peridos gebruikers in de regio RCPSNH uitgenodigd worden om op een veiligere manier in Peridos te gaan inloggen. De uitnodigingsmail zal afkomstig zijn van het adres no-reply@clbps.nl. Het kan zijn dat uw e-mailprogramma deze afzender niet herkent. Wilt u ook hiervoor met enige regelmaat uw spambox controleren?
Documentatie en informatie is beschikbaar op https://www.peridos.nl/zorgportaal.

Privacy statement gewijzigd

Het RIVM-CvB heeft een nieuwe privacyverklaring voor de prenatale screening opgesteld. In de verklaring staat onder andere welke gegevens in Peridos worden vastgelegd, wat daarmee wordt gedaan en welke rechten een zwangere heeft.

Opvragen zorgverlenersrapportages

In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen (counseling, NT en SEO) in de opgevraagde periode in Peridos zijn geregistreerd op naam van de zorgverlener. Hetzelfde rapport kan ook door de zorginstellingbeheerder worden opgevraagd voor alle zorgverleners van de organisatie.
Houdt u rekening met het volgende als u de meest actuele aantallen wilt zien:
  • de gegevens moeten door de zorginstellingsbeheerder van de praktijk zijn aangeleverd aan Peridos,
  • hierna moet het Regionaal Centrum de gegevens importeren in Peridos en controleren op fouten,
  • zodra dit gedaan is worden de gegevens de volgende dag verwerkt in de zorgverlenersrapportages.
Een beschrijving is te vinden op de Peridos website.

Jaarbericht Centrum voor Bevolkingsonderzoek

In 'De kracht van verbinding' blikt het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM terug op 2018. Een jaar met hoogtepunten en mooie resultaten, waarvoor samenwerking met de ketenpartners van het grootste belang is. In ‘De kracht van verbinding 2018’ leest u meer over de bevolkingsonderzoeken en screeningen: de ontwikkelingen, vernieuwingen en een vooruitblik op de komende periode.

Voorlichtingsmateriaal

Nieuwe folders prenatale screening beschikbaar

De folder “Informatie over de 20 wekenecho van december 2017” en “Informatie over de screening op down-, edwards- en patausyndroom”van maart 2018 zijn aangepast. In de nieuwe folders zijn de meest recente cijfers opgenomen van de sensitiviteit en specificiteit van de NIPT, het hoofdstuk ‘Gebruik van uw gegevens’ is geactualiseerd en de teksten zijn qua leesbaarheid geschikt gemaakt voor een nog bredere doelgroep. Daarbij is ook rekening gehouden met de aanbevelingen van onderzoeksbureau SAMR (dit bureau heeft de bestaande folders voorgelegd aan de doelgroep zwangeren). De folders zijn meer in lijn gebracht met elkaar en met www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Ook is nieuw, eigentijds beeldmateriaal ontwikkeld.
De nieuwe folders zijn vanaf nu beschikbaar. De oude folders kunnen vernietigd worden. Er komen later in het jaar ook vertalingen van de nieuwe folder in het Arabisch, Engels, Pools en Turks.
Webshop PNS folders

Agenda

Dinsdag 24 september 2019
Regionale casuïstiekbespreking
De bijeenkomst is bedoeld voor echoscopisten die werkzaam zijn bij een echocentrum dat samenwerkt met het RCPSNH. Inbreng vanuit de praktijk is altijd heel welkom. Informatie over programma en inschrijving volgt op de website en in de nieuwsbrief.

Maandag 18 november 2019
Regionale bijeenkomst RCPSNH en SPSAO.
Locatie: Amsterdam UMC, locatie VUmc.
De bijeenkomst is bedoeld voor contractanten van SPSAO en RCPSNH en andere belangstellenden.
Informatie over programma en inschrijving volgt op onze website en in de nieuwsbrief.

Maandag 25 november 2019
Basiscursus Counselen over prenatale screening.
Amsterdam UMC, locatie AMC. Online Informatie en inschrijven