RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief september 2019

Regionale bijeenkomst

U bent van harte uitgenodigd voor de regionale bijeenkomst op maandag 18 november a.s. in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de link waarmee u zich kunt inschrijven. Het belooft een zeer interessant programma te worden. Meer informatie volgt binnenkort.

Counseling

Kwaliteitseisen counseling

Er zijn diverse recente ontwikkelingen binnen de counseling prenatale screening: er heeft een procesevaluatie plaatsgevonden, er zijn bezwaarbrieven ontvangen en er is de verwachte implementatie van de 13-wekenecho. Het signaal is dat veel counselors de huidige eisen van de prenatale screening (te) veel vinden, en in de praktijk lastig uitvoerbaar. Het RIVM, de Regionale Centra en de betrokken beroepsgroepen nemen deze signalen serieus. Op korte termijn worden er wijzigingen doorgevoerd voor de ronde 2019-2020. Met afgevaardigden van de betrokken beroepsgroepen en organisaties wordt besproken welke kwaliteitseisen verplicht blijven, waar meer keuzevrijheid komt, het aantal accreditatiepunten en de organisatorische eisen (norm van 50 gesprekken en een apart counselingsgesprek). Het doel is de kwaliteit van de counseling en de praktische uitvoerbaarheid te verbeteren. Wij verwachten in het najaar de uitkomsten van de procesevaluatie en de wijzigingen te communiceren.

Traintool

De nieuwe toets counselingsvaardigheden is in april van start gegaan. Tijd voor een overzicht hoe het tot nu toe gaat. Van alle genodigde counselors heeft 63% de toets in één keer gemaakt.

Wat vinden de deelnemers van de toets?
Deelnemers krijgen op twee momenten de vraag hoe ze de toets ervaren hebben. Er worden vragen gesteld over de leerzaamheid van het programma, hoe ze de feedback van de coach beoordelen en hoe de beleving bij de deelnemer is omtrent het maken van de toets. Ongeveer 35% van de deelnemers die de toets gemaakt heeft, geeft feedback over de toets.
Uit deze reacties van de deelnemers blijkt dat zij TrainTool beoordelen met een gemiddeld cijfer van 5,1 (schaal 1-10). De feedback van de coaches wordt als zeer prettig en nuttig ervaren. De coaches krijgen gemiddeld een 7,4 (schaal 1-10) van de deelnemers. Daarnaast blijkt dat
  • 75% tevreden is over de informatie die zij voorafgaand aan de toets hebben ontvangen over het maken van de toets en de bijbehorende tijdslijnen.
  • Deelnemers gemiddeld 60 tot 75 minuten bezig zijn met de toets.
  • Deelnemers het grotendeels eens zijn met de stelling dat in de oefeningen situaties getoond worden die lijken op wat zij in de praktijk meemaken.
  • De meerderheid van de deelnemers positief is over de feedback die zij hebben ontvangen van de beoordelaars. Deze feedback wordt als zeer prettig en nuttig ervaren. Zij kunnen deze feedback gebruiken in de praktijk en als input bij een volgende vaardigheidstraining.
  • De toets als relatief moeilijk wordt ervaren (3,75 op een schaal van 5).
  • Deelnemers het grotendeels oneens zijn met de stelling dat ze het idee hebben dat ze hebben laten zien wat ze kunnen.
Ervaringen van coaches
Ook aan de coaches is gevraagd wat de ervaringen zijn tot nu toe. De coaches ervaren hun werk als nuttig. Diverse coaches die de toets beoordelen geven aan dat bij een deel van de counselors verbetering nodig is, zowel op het gebied van vaardigheden als kennis. Zij zien tijdens de beoordelingen de noodzaak voor scholing.

Digitale audit counselingspraktijken

De auditfunctionaliteit in Peridos is opgeleverd en inmiddels loopt een pilot met een aantal zorginstellingen uit verschillende regio's. Verwacht wordt de pilot op korte termijn te kunnen afronden, waarna de audit bij alle counselingspraktijken zal worden uitgezet.

Peridos

Inloggen via Zorgportaal

Inmiddels zijn alle gebruikers uitgenodigd gebruik te gaan maken van inloggen via Zorgportaal. Heeft u geen persoonlijk e-mailadres bij de zorginstelling en heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw reguliere prive e-mailadres dan kunt u overwegen voor dit doel een apart e-mailadres aan te maken bij uw e-mailprovider. Indien u deze app niet kunt of wilt gebruiken, kunt u een hardware token gebruiken. Een token is persoonsgebonden en kost € 40. U kunt een token bestellen via https://www.peridos.nl/hardware_token/
Vanaf 26 november 2019 is het niet meer mogelijk met alleen een wachtwoord in te loggen. Houdt u hier rekening mee.

Aanmelden nieuwe zorgverlener

Bent u zorgverlener en wilt u counseling of SEO gaan uitvoeren bij een gecontracteerde zorginstelling? Dan dient u een geldige kwaliteitsovereenkomst te hebben voor het betreffende zorgonderdeel. Dit kan door via onze website online het aanvraagformulier in te vullen en een kopie (PDF) van het bewijs van uw deelname aan een gecertificeerde opleiding bij te voegen.

Let op: vooraf registreren!
Uw registratie in Peridos moet compleet zijn voordat u start als counselor of echoscopist. Begint u zonder geldige kwaliteitsovereenkomst dan overtreedt u de wet. U ontvangt bericht van de regiobeheeerder wanneer de kwaliteitsovereenkomst klaar staat in Peridos om te accorderen, pas als u dat gedaan heeft is de overeenkomst geldig. U kunt de tekst van de kwaliteitsovereenkomst vooraf desgewenst hieronder downloaden.

Informatiebeveiliging

Bijzondere persoonsgegevens

De AVG is bijzonder streng als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. Als zorgverlener bent u bevoegd om bijzondere persoonsgegevens, namelijk gegevens over de zwangerschap en foetus, te verwerken en via de beveiligde omgeving naar Peridos te uploaden. SEO-logboeken kunnen worden aangeleverd via een beveiligde online omgeving, echoscopisten ontvangen hierover vooraf bericht.

Het is niet toegestaan om gegevens die (bijzondere) persoonsgegevens bevatten op een andere manier dan hierboven beschreven aan te leveren.

Echoscopie

Casuistiekbesprekingen

Neemt u als echocentrum deel aan de regionale casuistiekbesprekingen dan vragen wij u vooraf een interessante casus aan te melden. Bij voorkeur betreft het een afgeronde casus waarvan de follow-up bekend is. In verband met de privacywetgeving dient dit bij voorkeur een casus te zijn waarbij de zwangere is verwezen naar het PND centrum locatie VUmc. Is dit niet het geval dan is toestemming van de cliente vereist. Wij verzoeken u de casus per beveiligde e-mail te sturen aan prenatalescreening@vumc.nl met de vermelding t.b.v. casuitiekbespreking.

LET OP: het regionaal centrum mag geen clientgegevens inzien, u wordt verzocht deze niet mailen aan het RCPSNH.

Leidraad SEO

Op 23 juli 2019 plaatste de NVOG de nieuwe SEO leidraad online Leidraad SEO 2019, deze vervangt het modelprotocol SEO uit 2012. De regionale centra zullen in overleg met de werkgroep kwaliteit, het RIVM-CvB en de beroepsgroepen dit document bespreken. We verwachten dat we eind 2019 uitgebreider kunnen toelichten wat de wijzigingen betreffen, en hoe die het beste in het screeningsprogramma geïmplementeerd kunnen worden. Tot die tijd dient u tenminste aan het modelprotocol SEO uit 2012 te voldoen modelprotocol SEO 2012.

Evaluatie regionaal NT-plan

Op de peildatum 1 november 2019 volgt de jaarlijkse toetsing op de normaantallen NT. Dan wordt geïnventariseerd op basis van de in Peridos geregistreerde verrichtingen of er door de echoscopisten is voldaan aan de jaarlijkse NT-verrichtingennorm in de periode 1 september 2018 - 1 september 2019.
Wij verzoeken alle NT-echopraktijken om hun NT-verrichtingen hiervoor uiterlijk in de eerste helft van oktober te uploaden.
Zoals eerder gemeld zullen we op basis daarvan het huidige regionaal NT plan evalueren en beoordelen of dit nog voldoet. Wij constateren namelijk dat het aantal NT’s lager uitvalt dan de verwachting was vorig jaar.

NIPT

Kosten en vergoeding

Geregeld ontvangen de NIPT labs en de helpdesk van NIPTbetalen.nl vragen over de kosten van NIPT en de vergoeding door de zorgverzekeraar. Zwangeren die deelnemen aan TRIDENT-2 denken bijvoorbeeld dat de eigen betaling van €175,- vergoed wordt door hun zorgverzekeraar. En bij deelname aan TRIDENT-1 realiseren zwangeren zich niet altijd dat er toch (hoge) kosten aan de NIPT verbonden zijn, omdat hun eigen risico nog niet verbruikt is. Graag uw aandacht hiervoor bij de NIPT voorlichting, want als NIPT eenmaal in één van de twee TRIDENT studies is aangevraagd, kan het niet meer worden veranderd.

Voor NIPT in het kader van de TRIDENT-2 studie moet de zwangere een deel zelf betalen: € 175,-. Deze kosten worden door de zorgverzekering niet vergoed, ook niet met een aanvullende verzekering.
NIPT voor zwangeren met een verhoogd risico op trisomie 13, 18 of 21 (TRIDENT-1 studie) valt wel onder de vergoeding van de basisverzekering, maar dit kan ten koste gaan van het eigen risico voor zover het nog niet is verbruikt. Het kan dus zijn dat de zwangere de NIPT kosten alsnog geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Deze kosten voor NIPT zijn afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van de zorgverzekering en hoeveel de zwangere hiervan al heeft verbruikt. Adviseer de zwangere daarom altijd om de polis van hun zorgverzekering te raadplegen om onverwachte financiële gevolgen te voorkomen.

Bovenstaande informatie is ook te vinden op https://www.rivm.nl/down-edwards-patau-en-seo/kosten, https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/kosten, en https://www.meerovernipt.nl/veelgestelde-vragen#23, www.niptbetalen.nl

Agenda

Maandag 18 november 2019
Regionale bijeenkomst RCPSNH en SPSAO
Locatie: Amsterdam UMC, locatie Vumc, congreszaal “de Amstel”.
De bijeenkomst is bedoeld voor contractanten van SPSAO en RCPSNH en andere belangstellenden.
Het belooft een zeer interessant programma te worden, meer informatie volgt binnenkort. U kunt zich hier online inschrijven

Maandag 25 november 2019
Basiscursus Counselen over prenatale screening.
Amsterdam UMC, locatie AMC. Online Informatie en inschrijven