RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief mei 2020

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl.

In deze nieuwsbrief:

Peridos

- Rechtmatig gebruik Peridosaccount + risico’s registratie op andermans naam
- Geen expliciete toestemming nodig voor opname van counseling gegevens in Peridos bij afzien van verdere deelname aan prenatale screening

Counseling en echoscopie

- Evaluatie toetsing normaantallen 2019 counseling en SEO regio RCPSNH
- Deelname counselingsvaardigheidstoets TrainTool

NIPT

- NIPT-aanvragen zonder geregistreerde counseling

Overig

- Gezamenlijke Regiobijeenkomst 9 juni en Basiscursus Counselen 12 juni geannuleerd

Agenda

Peridos

Rechtmatig gebruik Peridosaccount + risico’s registratie op andermans naam

Op de AVG-pagina van Peridos treft u informatie aan over het rechtmatig gebruik van uw Peridosaccount en de risico’s over registratie op andermans naam. Wij willen u vragen deze informatie goed tot u te nemen.

Geen expliciete toestemming nodig voor opname van counseling gegevens in Peridos bij afzien van verdere deelname aan prenatale screening

Op 12 december 2019 stelde de Programmacommissie een beleidswijziging vast met betrekking tot de opslag van gegevens over counseling in Peridos. Besloten is dat indien de zwangere na counseling afziet van verdere deelname aan de prenatale screening, zij geen expliciete toestemming hoeft te geven voor de opslag van counselingsgegevens in Peridos.

Oude beleid
Voorheen was het beleid gebaseerd op het uitgangspunt dat de prenatale screening na de counseling start. Toen gold dat wanneer een zwangere na het counselingsgesprek afzag van deelname aan prenatale screening (of nog geen keuze had gemaakt), de counselor toestemming moest vragen voor de opslag van gegevens over het counselingsgesprek in Peridos. De expliciete toestemming was nodig, omdat er geen sprake was van veronderstelde toestemming. Dat laatste was volgens het oude beleid pas het geval wanneer de zwangere kiest voor deelname aan prenatale screening.

Nieuwe beleid
Er is geen expliciete toestemming nodig van de zwangere voor het aanleveren van counselingsgegevens aan Peridos wanneer zij afziet van verdere deelname aan de prenatale screening. Reden voor deze wijziging is dat de toestemming van de zwangere voor het aanleveren van de counselingsgegevens aan Peridos verondersteld mag worden, vanwege de deelname aan het counselingsgesprek. Counseling is namelijk een essentieel onderdeel van een zorgvuldig screeningsaanbod en wordt ook als zodanig aangeboden aan de zwangere. De counseling is onderdeel van de prenatale screening. Bij de counseling start de screeningsbehandelingsovereenkomst en de dossierplicht die daarbij nodig is (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO). Voor de registratie van het gegeven dat gecounseld is, is daarom geen aparte, expliciete toestemming vereist.

Wat betekent dit voor u in de praktijk?
Wanneer u een zwangere vrouw gecounseld heeft over prenatale screeningsonderzoeken, hoeft u haar NIET expliciet om toestemming te vragen om de gegevens naar Peridos te versturen.
Het kan zijn dat in het bronsysteem waarin u de counselinggegevens vastlegt van waaruit counseling gegevens naar Peridos geüpload worden, u doorgaans aanvinkt dat de zwangere toestemming geeft de gegevens naar Peridos te versturen. Het is goed om dit te blijven doen, maar u hoeft de zwangere NIET meer expliciet om toestemming te vragen. Zonder deze toestemming vast te leggen in uw bronsysteem (zonder plaatsen van een vinkje bij dit item), worden de gegevens betreffende de screening mogelijk niet naar Peridos geüpload en vindt geen registratie van het counselingsgesprek plaats in Peridos. En dat zou jammer zijn van uw inspanning voor dit gesprek.
In de toekomst zal de vraag om toestemming uit de bronsystemen verdwijnen en hoeft deze ook niet langer vastgelegd te worden.

Conclusie
Voorlopig in uw bronsysteem toestemming blijven registreren zonder dat u hier expliciet de zwangere om vraagt.

Counseling en Echoscopie

Evaluatie toetsing normaantallen 2019 counseling en SEO regio RCPSNH

Counseling
Op peildatum 1 februari 2020 heeft RCPSNH het aantal counselingsgesprekken per individuele counselor getoetst. Alle counselors zijn hierover geïnformeerd.

Het werkelijk aantal gevoerde gesprekken
per counselor varieerde sterk, van minder dan
20 tot meer dan 100 gevoerde gesprekken in
2019 (zie taartdiagram).

De geringe aantallen gesprekken zijn o.a. het
gevolg van een startdatum van de
kwaliteitsovereenkomst in de loop
van het jaar of langdurige afwezigheid.Bij counselors die in 2019 zijn gestart met counselen en/of gedurende een bepaalde periode afwezig zijn geweest vanwege bijv. zwangerschapsverlof, werd een herberekening uitgevoerd op basis van het aantal gewerkte weken in 2019.
De resultaten van de toetsing (na herberekening) zijn hier rechts weergegeven.
Gesprekken counselors 2019
Resultaten toetsing 2019 na correctie

Slechts 4 counselors voldeden niet aan het minimum van 35 gesprekken al dan niet na herberekening. Van hen werd onder bepaalde voorwaarden de counselingsovereenkomst voorlopig gecontinueerd. De aantallen worden begin juli opnieuw gecontroleerd. Zie ook het nieuwsitem “Percentage NIPT aanvragen zonder geregistreerd counselinggesprek” verderop in de nieuwsbrief.
SEO
Op peildatum 1 april 2020 heeft RCPSNH het aantal uitgevoerde SEO’s per individuele echoscopist getoetst. Alle SEO-echoscopisten zijn hierover geïnformeerd.
Het werkelijke aantal SEO’s per echoscopist
varieerde sterk, van minder dan 100 tot meer
dan 500 en zelfs meer dan 1.000 uitgevoerde
SEO’s (zie taartdiagram).
De kleinere aantallen SEO’s zijn o.a. het gevolg
van een startdatum van de kwaliteitsovereen-komst in de loop van het jaar of langdurige afwezigheid.

BIj echoscopisten die in 2019 zijn gestart met
de uitvoering van SEO’s of gedurende een
bepaalde periode niet werkzaam zijn geweest
vanwege bijv. zwangerschapsverlof, werd een
herberekening uitgevoerd op basis van het
aantal gewerkte weken in 2019.
Ook is bij GUO-echoscopisten gekeken naar het
aantal uitgevoerde GUO’s (zover bekend).
De resultaten van de toetsing (na herberekening)
zijn hier rechts weergegeven.
Aantal SEO's 2019
Resultaten Toetsing SEO 2019
Het is een mooi resultaat dat van alle echoscopisten, al dan niet na herberekening, er slechts 2 niet voldeden aan de norm. Beide echoscopisten hadden reeds op eigen verzoek hun kwaliteitsovereenkomst met RCPSNH in de loop van het jaar laten beëindigen.

Deelname counselingsvaardigheidstoets TrainTool

Heeft u tijdens de komende maanden wat meer ruimte en tijd binnen uw praktijk om deel te nemen aan de counselingsvaardigheidstoets TrainTool, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het Regionaal Centrum. In juli en augustus zijn er coaches vanuit Traintool beschikbaar om de toetsen te beoordelen. Dat betekent dat counselors ook tijdens de zomer RCPSNH kunnen benaderen om Traintool te maken. Aangezien door de coronacrisis minder aanbod is aan scholing, biedt deze tool u in deze periode de gelegenheid aan uw deskundigheidsbevordering op dit gebied te werken op een moment dat dit u schikt.
U kunt aangeven welke periode u zou willen deelnemen. De uitnodigingen worden elke 1e en 15de van de maand verstuurd. U heeft 4 weken de tijd om deze toets te maken.
Mocht u hier nog vragen over hebben, kunt u een mail sturen naar: contact@rcpsnh.nl

NIPT

NIPT-aanvragen zonder geregistreerde counseling

Zoals hierboven gemeld zijn alle counselors getoetst op het aantal counselinggesprekken dat zij in 2019 hebben gevoerd. De basis hiervoor vormden de data van 2019 die in Peridos aanwezig waren op peildatum 1 februari 2020. Het is belangrijk dat op die datum alle counselinggesprekken volledig en juist geregistreerd staan in Peridos. Om de compleetheid van deze data in Peridos te toetsen, heeft RCPSNH gekeken naar het aantal zwangerschappen waarvoor een NIPT-aanvraag is ingediend zonder dat hiervoor een counselinggesprek is geregistreerd. Ook is een vergelijking gemaakt met de data van 2018.
Tabel 1
Uit de data van 2019 is gebleken dat in de regio van RCPSNH gemiddeld 5% van de NIPT-aanvragen ingediend is zonder dat hiervoor een counselingsgesprek in Peridos is geregistreerd. Dit was in 2018
9%, dus een mooie verbetering.
In bovenstaande overzicht is te zien dat:
  • het aantal praktijken dat in meer dan 20% van de NIPT-aanvragen geen counselinggesprek registreerde sterk verminderd is (van 20% naar 2%).
  • ruim de helft van de praktijken minder dan 5% van de NIPT-aanvragen indient zonder een counselingsgesprek te registreren.
  • 16% van de praktijken in 10% of meer van de NIPT-aanvragen geen counselinggesprek registreert.
Er is dus nog winst te behalen voor een aantal praktijken. Alle praktijken worden op korte termijn geïnformeerd middels een brief.
Percentage zwangerschappen met NIPT aanvraag zonder counseling

Overig

Regiobijeenkomst 9 juni en Basiscursus Counselen 12 juni geannuleerd

Helaas is de gezamenlijke regiobijeenkomst voor contractanten van het RCPSNH en SPSAO op 9 juni geannuleerd vanwege de maatregelen als gevolg van de coronacrisis. Wij beraden ons op digitale mogelijkheden voor mogelijk na de zomer. Nadere berichtgeving volgt zodra hierover meer bekend is.

Ook is de basiscursus counselen die gepland stond op 12 juni hierdoor geannuleerd. Zodra er meer duidelijkheid is wanneer de cursus door kan gaan, laten we u dit weten.

Agenda

Dinsdag 9 juni 2020: gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH
Geannuleerd i.v.m. de coronacrisis. We beraden ons op digitale mogelijkheden.

Donderdag 3 september 2020: valedictory Symposium Prof. Katia Bilardo “Looking Back To The Future”
Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam
De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur tot ca. 17:00 uur.
Meer informatie over het aanmelden en programma vindt u via deze link.

September 2020: online casuïstiekbespreking voor echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC/locatie VUmc.
Informatie hierover volgt spoedig op onze website.