RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief april 2020

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Coronacrisis

- Prenatale screening gaat door
- Tijdige uitvoering SEO
- Advies gebruik mondkapjes

Counseling

- Scholing TrainTool

Echoscopie

- Stand van zaken eerste trimester SEO (13 wekenecho)

NIPT

- NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels
- Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom feestdagen in het voorjaar van 2020

Combinatietest

- Bericht laboratorium Star-SHL

Peridos

- Herinnering gegevenslevering per kwartaal
- Aantallen verrichtingen zelf inzien via Peridos

Agenda

Coronacrisis

Prenatale screening gaat door

Afgelopen vrijdag 27 maart stuurden wij u reeds een mail hierover. Wij vinden het belangrijk om deze informatie ook in deze nieuwsbrief op te nemen.
De combinatietest, NIPT en het SEO zijn medische onderzoeken. Deze onderzoeken zijn belangrijk en kunnen niet uitgesteld worden. Daarom gaan deze onderzoeken ook nu, tijdens de coronacrisis door. Het is belangrijk dat u deze onderzoeken veilig kunt uitvoeren. Daarom volgen we het landelijke beleid en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen. Zo zijn er aanvullende maatregelen opgesteld m.b.t. het SEO. Bekijk de aanvullende maatregelen op de website van het RIVM over prenatale screening.

Op 27 maart zijn deze maatregelen herzien, zo is o.a. toegevoegd waar Persoons Beschermende Middelen opgevraagd kunnen worden indien van toepassing en wordt het dringende advies gegeven dat de zwangere alléén op het echospreekuur komt. Ook vindt u hier informatie over de counseling en de NIPT. Hier zijn recent geen wijzigingen in de tijdelijke maatregelen doorgevoerd.

Wij zijn ons ervan bewust dat er momenteel veel van u wordt gevraagd. Ondanks alles is uw inzet en betrokkenheid enorm. Via deze digitale weg willen we u dan ook graag bedanken.

Vragen en dreigende problemen
Heeft u vragen of voorziet u (capaciteits) problemen in de uitvoering van de prenatale screening? Neem dan contact op met ons (RCPSNH) op. Dan kunnen we op zoek gaan naar een oplossing.

Tijdige uitvoering SEO

Tijdige uitvoering van het SEO is belangrijk vanwege eventuele vervolgdiagnostiek en de uitslagtermijn na verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. Zeker nu tijdens de coronacrisis dient hier extra scherp op gelet te worden.

Zoals in het tijdelijk aangepaste beleid SEO is te lezen is het advies t.a.v. nog in te plannen SEO afspraken: probeer deze niet later dan 19+0 weken in te plannen. Is de zwangere mogelijk besmet op het moment van het SEO? Dan is er voldoende tijd het SEO later uit te voeren.

Wij vragen counselors om zwangeren hierop voor te bereiden, zodat hier bij de planning van de afspraken voor het SEO rekening mee kan worden gehouden.

Advies gebruik mondkapjes

Waarom wordt het standaard dragen van mondkapjes voor echoscopisten niet geadviseerd?
Het klopt dat in Nederland de mondkapjes schaars zijn. Dat is niet de reden waarom wordt geadviseerd om niet standaard een mondkapje te dragen bij het uitvoeren van een SEO bij een zwangere zonder klachten.
Op de website van het RIVM kunt u hier meer over lezen. Op deze website zijn duidelijke instructies te vinden over hoe te handelen bij ‘zwangere zonder klachten‘, ‘zwangere met klachten’ en ‘echoscopist met klachten’.

Als blijkt dat het verkrijgen van PBM’s (persoons beschermende middelen) via ROAZ moeizaam loopt, laat aan ons dit weten via contact@rcpsnh.nl. Wij stellen het RIVM/CvB hiervan op de hoogte. Mogelijk kunnen zij hierbij helpen.

Counseling

Scholing TrainTool
Vanwege de huidige coronacrisis en de druk die dit met zich meebrengt in de zorg, is landelijk besloten de actieve uitnodigingen voor TrainTool tot 1 juli te stoppen.

Wij willen u in deze periode niet onnodig belasten met activiteiten rondom bijscholing en wij hebben alle begrip voor de situatie waarin u zich mogelijk bevindt. Zorgverleners die dat zelf wensen, kunnen zich nog steeds aanmelden voor Traintool door een email te sturen naar contact@rcpsnh.nl. Hierop volgt dan een uitnodiging binnen twee weken.

Als u bent gevraagd aan TrainTool deel te nemen om zo te voldoen aan de aangepaste landelijke kwaliteitseisen counseling, kan dit desgewenst worden uitgesteld naar later in het jaar in plaats van in de komende twee maanden, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.
Bent u op dit moment wél in de gelegenheid om TrainTool te maken, omdat u vanwege de afschaling van verloskundige controles/begeleiding wat meer ruimte heeft om tijd te besteden aan digitale scholing, geef dit dan aan ons door via contact@rcpsnh.nl

Echoscopie

Stand van zaken eerste trimester SEO (13 wekenecho)

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft het RIVM gevraagd voorbereidingen te treffen voor het implementeren van de 13 wekenecho, oftewel het eerste trimester SEO in Nederland. Op dit moment wordt hard gewerkt aan deze voorbereidingen. Het RIVM werkt hiervoor nauw samen met de verschillende beroepsgroepen, de regionale centra, vertegenwoordiging van de patiëntenorganisaties en vakinhoudelijk experts.

Het eerste trimester SEO in onderzoek setting
Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Dat wil zeggen dat het RIVM, samen met bovengenoemde partijen, het eerste trimester SEO in Nederland implementeert als landelijk bevolkingsonderzoek. Maar dat indien een zwangere wil deelnemen aan het eerste trimester SEO, zij ook deelneemt aan het wetenschappelijk onderzoek. Dit is vergelijkbaar met de NIPT in Nederland.

Voor het uitvoeren van dit onderzoek heeft ZonMW op 28 november 2019 een subsidieoproep uitgezet binnen het programma Zwangerschap en geboorte II. Indienen van een onderzoeksvoorstel kon tot en met 18 februari 2020. Naar verwachting vindt de gunning plaats voor de zomer van 2020.

Kwaliteitsstandaard
Inmiddels is de kwaliteitsstandaard vastgesteld. Hierin is beschreven naar welke structuren tijdens het eerste trimester SEO gekeken moet worden. Deze standaard is in de Programmacommissie Prenatale Screening van het RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek besproken en vastgesteld. De kwaliteitsstandaard voor het eerste trimester SEO is hier te vinden.

De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld samen met vakinhoudelijke experts, vertegenwoordigers van de KNOV, NVOG, BEN, VKGL, VKGN, de Regionale Centra en het RIVM Centrum voor Bevolkings-onderzoek.

Verloop informatievoorziening
Het invoeren van een dergelijke screening is uiterst complex waarin de voortgang afhankelijk is van vele zaken. Wij begrijpen dat er nog veel vragen leven bij de zorgverleners en doen ons uiterste best deze te adresseren. Tegelijkertijd begrijpen wij dat zorgverleners op dit moment de handen vol hebben aan de gevolgen van de coronacrisis. Zodra er nieuwe feiten te melden zijn in de voortgang van de implementatie van de eerste trimester SEO, zoals opleiden van echoscopisten, bijscholen van counselors, ICT en verdere details die een succesvolle implementatie mogelijk moeten maken, zullen wij u onverwijld informeren.

NIPT

NIPT – Bloedafnameformulier vertaald in het Engels

Het bloedafnameformulier dat de zwangere krijgt na een NIPT-aanvraag, is vertaald in het Engels. U vindt het formulier op www.peridos.nl, onder de vertaling van het toestemmingsformulier.

Indien de zwangere geen Nederlands kan lezen, maar wel Engels, geeft u haar zowel het Nederlandstalige NIPT-bloedafnameformulier alsook de Engelse vertaling hiervan. Wanneer er veel Engelstaligen in uw praktijk komen, is het wellicht prettig om een aantal formulieren op voorraad te hebben. Vergeet niet de zwangere te wijzen waar de Peridoscode op het Nederlandse bloedafnameformulier staat.

Sluitingsdagen NIPT laboratoria rondom feestdagen in het voorjaar van 2020

De NIPT labs in de regio's Amsterdam en Rotterdam zijn gesloten op de volgende dagen:
- 2de Paasdag - maandag 13 april
- Koningsdag - maandag 27 april
- Bevrijdingsdag - dinsdag 5 mei 2020
- Hemelvaartsdag - donderdag 21 mei
- 2de Pinksterdag - maandag 1 juni

Voor alleen de regio Maastricht geldt dat het NIPT lab open is tijdens de feestdagen in het voorjaar.
Tussen afname en verwerking van het bloed mag maximaal 4 dagen zitten. Let u rond onderstaande dagen dus op de duur van het transport van de bloedbuizen want bloed dat te laat binnenkomt wordt afgekeurd! De laboratoria moeten nog tijd hebben om het ontvangen materiaal direct te verwerken d.w.z. dat bloed, daar waar in schema aangegeven, na 12.00 uur niet meer in ontvangst genomen wordt.
Tabel Bloedafname NIPT
Let op: u kunt gebruik maken van verzending per koerier in plaats van medische post rondom deze feestdagen. Voor samples voor het VUmc is dit de enige optie op Goede vrijdag, omdat de postkamer die dag gesloten is (NIPT monsterontvangst en lab zijn wel open).
De koerierskosten kunt u declareren zoals vermeld in de dienstverleningsovereenkomst. De bezorg-adressen van de 3 NIPT labs treft u hier en zijn te vinden in de DVO TRIDENT-2.

Combinatietest

Bericht laboratorium Star-SHL

Ook in deze uitdagende barre tijden van de coronacrisis, biedt Star-shl waar mogelijk continuïteit in de uitvoering van de serumanalyses in het kader van de combinatietest.

Wijzigingen in verband met afname van serumtesten
Op 12 maart jl. vond een gesprek plaats met een vertegenwoordiging van het RIVM en van de regionale centra in verband met het afgenomen aantal serumtesten in 2019 ten opzichte van 2018.
Naar aanleiding daarvan zijn de volgende afspraken gemaakt:

1. Uitvoering analyse
De serumtesten ten behoeve van de combinatietest zullen met ingang van 1 april 2020 alleen nog op dinsdagen en vrijdagen worden uitgevoerd. Rapportage van de uitslagen vindt binnen 3 werkdagen plaats. Bereikbaarheid per mail (bij voorkeur) en telefonisch wordt zoveel als mogelijk op alle werkdagen geborgd.

2. Tarief

Als gevolg van het teruglopende aantal is Star-shl genoodzaakt met ingang van 1 april 2020 het maximum van het afgeleide NZa-tarief van €71,38 per serumtest in rekening te brengen. Dit afgeleide NZa tarief werd in de afgelopen jaren ook gehanteerd door het RIVM en andere regiolaboratoria. Het tarief van de com-binatietest blijft voor de zwangere ongewijzigd.
(NZa tarief voor 2020: €180,12 voor een eenling/eerste van een meerling en € 108,74 voor elk volgend kind van een meerling. Het verschil tussen deze bedragen is het serumtarief van € 71,38)

Afname en verzending rond de komende feestdagen
Hierbij herinneren wij u aan de hiervoor gemaakte werkafspraken die te vinden zijn op www.peridos.nl met betrekking tot bewaren en verzenden van serum ten behoeve van de combinatietest:
  • Bij bloedafname op een dag voorafgaand aan een weekend dat is verlengd door een aaneengesloten feestdag (op vrijdag of maandag en/of dinsdag), dient het serum ingevroren* te worden om vervolgens de eerst volgende werkdag te versturen.
  • Bij bloedafname op woensdag vóór donderdag Hemelvaartsdag dient het serum ingevroren* te worden om op maandag te versturen.
  • Wij maken u erop attent dat dinsdag 5 mei dit jaar een officiële feestdag is. Voor deze datum verzoeken wij u serum dat op vrijdag 1 mei of maandag 4 mei afgenomen is, tot en met 5 mei ingevroren te bewaren en op woensdag 6 mei te versturen. De maatregelen rond het Coronavirus hebben geen invloed op dit besluit.
  • S.v.p. op het bloedafname formulier noteren dat het serum is ingevroren van tot datum>.
  • Géén afnamebuis invriezen. De afnamebuizen zijn namelijk niet geschikt om in te vriezen. Eerst de buis afdraaien (centrifugeren) en daarna het bovenstaande (=serum) afgieten in een plastic verzendbuis. Deze buis met serum kan worden ingevroren.
  • Een alternatief is de bloedafname te verplaatsen (afhankelijk van de duur van de zwangerschap) tot de eerst volgende werkdag na weekend/feestdag.
* Let op: géén afnamebuis invriezen. De afnamebuizen zijn namelijk niet geschikt om in te vriezen. Eerst de buis afdraaien (centrifugeren) en daarna het bovenstaande (=serum) afgieten in een plastic verzendbuis. Deze buis met serum kan worden ingevroren.

Star-SHL wenst u veel sterkte toe bij het verlenen van de verloskundige zorg in deze coronacrisis.

Peridos

Herinnering gegevenslevering per kwartaal

Tijdig aanleveren van gegevens aan Peridos voorkomt dat de zorginstellingbeheerder veel correcties moet aanbrengen in één keer. De regionale centra en het RIVM hebben afgesproken dat de zorginstellingen ieder kwartaal de gegevens dienen aan te leveren in Peridos, bij voorkeur in de 1e week van januari, april, juli en oktober. Nadat de gegevens zijn aangeleverd, controleert RCPSNH de gegevens op volledigheid en koppelt eventuele fouten terug naar de zorginstellingen met het verzoek deze fouten aan te passen in het bronsysteem. Terugkoppeling gebeurt door middel van een notificatie vanuit Peridos. Daarnaast blijft het RIVM in overleg met de bronleveranciers om de wijze van aanlevering aan te passen en te vereenvoudigen.

Aantallen verrichtingen zelf inzien via Peridos

In Peridos kunnen zorgverleners een rapport opvragen waarin staat hoeveel verrichtingen (counseling, NT en SEO) in een geselecteerde periode in Peridos zijn geregistreerd op naam van de zorgverlener. Hetzelfde rapport kan ook door de zorginstellingbeheerder worden opgevraagd voor alle zorgverleners binnen de praktijk.

Houdt u er rekening mee dat:
Als u de meest actuele aantallen wil zien, de gegevens door de zorginstellingsbeheerder van de praktijk moeten zijn aangeleverd in Peridos. Na aanleveren van de gegevens zal het Regionaal Centrum de gegevens importeren in Peridos en controleren op fouten. Zodra dit gedaan is worden de gegevens pas de volgende dag verwerkt in de zorgverlener rapportages.

Klik hier voor de handleiding voor het opvragen van de zorgverlenersrapportages.

Agenda

Dinsdag 9 juni 2020: gezamenlijke regionale bijeenkomst SPSAO en RCPSNH
Locatie: Amsterdam UMC, locatie AMC, collegezaal 4.
De zaal is open vanaf 12:30 uur, het programma begint om 13:00 uur tot ca. 17:00 uur.
Informatie over programma en inschrijving volgt.
ONDER VOORBEHOUD I.V.M. DE CORONACRISIS

Donderdag 3 september 2020: Valedictory Symposium prof. Katia Bilardo “Looking Back To The Future”
Locatie: Auditorium Vrije Universiteit, De Boelelaan 1085, 1081 HV Amsterdam
De zaal is open vanaf 10.00 uur, het programma begint om 10.30 uur tot ca. 17:00 uur.
Meer informatie over het aanmelden en programma vindt u via deze link.
DEZE BIJEENKOMST IS I.V.M. DE CORONACRISIS VERPLAATST VAN 22 APRIL NAAR 3 SEPTEMBER 2020