RCPSNH-Logo-cmyk

Extra nieuws-bericht oktober 2020

Updates invoering eerste trimester SEO

Vanaf deze maand leest u steeds meer updates over de invoering van het eerste trimester SEO. Informatie voor professionals over het eerste trimester SEO vindt u ook op www.pns.nl. Informatie voor het publiek wordt medio 2021 gepubliceerd. Heeft u vragen of verwacht u problemen? Neem dan contact op met het RCPSNH via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl.

1. Algemeen

1.1 Streefdatum invoering eerste trimester SEO

Het eerste trimester SEO in onderzoekssetting wordt ingevoerd per 1 september 2021. Dit is de streefdatum. Door de coronacrisis is onzeker hoe de komende periode zal verlopen. Voorwaarde is verder dat er voldoende capaciteit voor vervolgonderzoek is bij Centra voor Prenatale Diagnostiek. Immers, het aantal verwijzingen naar deze centra neemt toe. De verwachting is dat deze capaciteitsuitbreiding per 1 september 2021 mogelijk is.

1.2 Aanpassingen informatiesystemen

Het eerste trimester SEO vergt aanpassingen van informatiesystemen voor counseling en echoscopie. Zowel van uw eigen brondossier als van Peridos en de gegevensuitwisseling daartussen. Achter de schermen werken uw bronleveranciers daaraan, in afstemming met het RIVM en Peridos. Meer informatie hierover en wat dat voor u betekent, ontvangt u van zowel uw bronleverancier als het Regionaal Centrum.

1.3 Financiering eerste trimester SEO

De financiering van het eerste trimester SEO wordt anders dan die van voor het tweede trimester SEO. Niet de zorgverzekeraars, maar de Regionale Centra voor Prenatale Screening zijn straks verantwoordelijk voor het uitbetalen van het eerste trimester SEO aan de echocentra. Deze betalingen zijn gekoppeld aan de gegevensleveringen aan Peridos. De details van het financieringsproces worden op dit moment uitgewerkt.

2. Counselors

2.1 Bijscholing counselors

Vanaf 1 september 2021 kunnen zwangeren een eerste trimester SEO laten uitvoeren. Om zwangeren direct per 1 september de gelegenheid te geven deel te nemen aan het eerste trimester SEO, wordt het eerste trimester SEO vanaf 1 augustus 2021 onderdeel van de counseling.
Counselors worden tussen maart en juni 2021 bijgeschoold over het eerste trimester SEO en wat dit betekent voor het counselingsgesprek. De verplichte bijscholing bestaat uit:
  • Een online theoriebijeenkomst, georganiseerd door de Regionale Centra.
  • Een e-learning + toets.
Aan beide scholingen zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. U wordt binnenkort verder geïnformeerd over onder andere: de data waarop u kunt deelnemen aan de online theoriebijeenkomsten, hoe u zich hiervoor kunt aanmelden en wanneer de e-learning toegankelijk is.

3. Echoscopisten

3.1 Kwaliteitseisen eerste trimester SEO

Nieuwe eisen aan apparatuur en beeldopslag
De nieuwe kwaliteitseisen aan de echoapparatuur en beeldopslag (versie 12 oktober 2020) zijn vastgesteld. Deze eisen gelden vooralsnog alléén voor apparatuur die nog aangeschaft moet worden en gelden voor zowel het eerste als tweede trimester SEO. De apparatuur die een echocentrum momenteel gebruikt voor het tweede trimester SEO mag, indien deze in ieder geval voldoet aan de ‘oude’ eisen aan de echoapparatuur (versie 23 maart 2017), ook door het echocentrum gebruikt worden voor het eerste trimester SEO. Beide documenten zijn hier te vinden.

Aantal te verrichten eerste trimester SEO’s per jaar
De norm voor het aantal te verrichten eerste trimester SEO’s is vastgesteld. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen startende en ervaren eerste trimester SEO-echoscopisten:
  • Startende eerste trimester SEO echoscopisten: 250 verrichtingen per jaar.
  • Ervaren eerste trimester SEO-echoscopisten: 150 verrichtingen per jaar (geldt voor uitzonderingen zoals hieronder beschreven)
In principe is iedereen de eerste twee jaar startend. Er is echter een eenmalige uitzondering voor ervaren tweede trimester SEO-echoscopisten die ook NT-echoscopist zijn of zijn geweest (dat wil zeggen; op of na 1 januari 2017 een contract als NT-echoscopist). Zij hebben ervaring met tweede trimester SEO’s én met echo’s in het eerste trimester vanwege de NT-metingen. Voorwaarde is dat de kwaliteit van de beelden bij de laatste beoordeling van de NT-meting voldoende was en zij een voldoende scoren bij de eerste logboekbeoordeling van het eerste trimester SEO. Voor deze groep geldt dat zij worden geclassificeerd als ‘ervaren eerste trimester SEO echoscopist’ met als norm minimaal 150 verrichtingen per jaar. Daarnaast kan in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer degene die de echo’s uitvoert veel eerste trimester GUO’s verricht, het Regionaal Centrum toestemming verlenen voor het afwijken van deze richtlijn. Deze eisen worden opgenomen in de nieuwe eisen aan de eerste trimester SEO-echoscopist.

Kwaliteitseisen
Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe kwaliteitseisen voor het eerste trimester SEO. Deze worden in het 1e kwartaal van volgend jaar beschikbaar gesteld op www.pns.nl.

3.2 Deelname opleiding eerste trimester SEO-echoscopist

Welke onderdelen de echoscopist volgt, hangt af van de deskundigheid en ervaring
De opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist bestaat uit een theoriebijeenkomst en een vaardigheidstraining. Of een echoscopist deel mag nemen aan de opleiding en welke onderdelen dan gevolgd moeten worden, hangt af van deskundigheid en ervaring. Begin 2021 inventariseren de Regionale Centra welke echoscopisten in aanmerking komen voor de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist. De peildatum voor het totaal aantal verrichte tweede trimester SEO’s is 01-01-2021. Echoscopisten ontvangen begin februari 2021 van het Regionaal Centrum bericht of zij in aanmerking komen voor het volgen van de opleiding. En zo ja, welke opleidingsonderdelen zij moeten volgen. Kijk hier voor meer informatie over de opleidingsonderdelen en deelnamevoorwaarden.

Theoriebijeenkomst en toets
Echoscopisten die eerste trimester SEO-echoscopist willen worden, moeten de theoriebijeenkomst bijwonen, een toets maken en voor de toets slagen. De theoriebijeenkomst is in de vorm van een webinar (op een aantal vaste data en tijdstippen). Meer informatie ontvangt u binnenkort.

Vaardigheidstraining in het voorjaar en najaar
Naast de theoriebijeenkomst vinden er ook vaardigheidstrainingen plaats. Een voorwaarde voor deelname aan de vaardigheidstraining is dat de echoscopist voor de toets van de theoriebijeenkomst een voldoende heeft gehaald. Er is veel interesse in het volgen van de vaardigheidstraining, ook door echoscopisten die niet verplicht zijn om een vaardigheidstraining te volgen (zie opleidingsaanbod en deelnamevoorwaarden). Uitgangspunt voor de vaardigheidstraining is dat er voor iedereen plek zal zijn. Wel verschilt het moment waarop de verschillende groepen echoscopisten de training volgen:
  • Echoscopisten die de vaardigheidstraining verplicht dienen te volgen: in mei en juni 2021.
  • Overige echoscopisten die de vaardigheidstraining willen volgen, maar dat niet verplicht zijn: vanaf september 2021. Deze groep volgt dus de training terwijl het eerste trimester SEO in onderzoekssetting al is gestart. Deze echoscopisten mogen het eerste trimester SEO vanaf 1 september gewoon uitvoeren.
Na de vaardigheidstraining in het voorjaar en najaar wordt de opleiding tot eerste trimester SEO-echoscopist gedurende de wetenschappelijke studie in een vergelijkbare opzet en met dezelfde toelatingscriteria, in ieder geval jaarlijks aangeboden.

3.3 Opleiding tweede trimester SEO-echoscopist

Wilt u de opleiding tot tweede trimester SEO-echoscopist volgen? Meld u zich dan zo spoedig mogelijk aan bij een van de opleidingsinstituten. Kijk hier voor een lijst van SEO-opleidingen. Mocht u hierbij problemen ervaren, meld dit dan bij het RCPSNH via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl.

3.4 Locatie uitvoering eerste en tweede trimester SEO

Als een zwangere kiest voor een eerste en tweede trimester SEO, vinden beide SEO’s bij voorkeur plaats in hetzelfde echocentrum.