RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief juli 2020

Met deze nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Counseling

Kwaliteitseisen counselors: bijscholing
Hervatting uitnodiging TrainTool
Mogelijkheid Traintool zomerperiode blijft
Vacature – Beoordelaars voor Traintool gezocht!
Basiscursus Counselen

Echoscopie

Nascholingseisen echoscopisten
Eerste trimester SEO
SEO ten tijde van de coronapandemie

NIPT

Nieuws vanuit het NIPT consortium
Printkwaliteit bloedafnameformulier
Nieuw mailadres NIPT lab

Peridos

Personele wijzigingen binnen de praktijk: informeer het Regionaal Centrum tijdig!
Aanpassing rechten op toegang tot het overzicht zorgverleners in Peridos
Gegevenslevering 2e kwartaal (in juli)

Raad van Toezicht

Nieuwe samenstelling per 1 juli 2020

Overig

Nieuwe folders ‘screening op down-, edwards- en patausyndroom en ’20 weken echo’
Zomerperiode

Agenda

Counseling

Kwaliteitseisen counselors: bijscholing

Door de coronapandemie zijn alle bijeenkomsten op locatie en bijscholingen door de regionale centra afgelast. Het is nog niet duidelijk of er na de zomer voldoende mogelijkheden voor bijscholing voor counselors zullen zijn. Counselors kunnen daardoor mogelijk niet aan hun bijscholingseis voldoen. In afstemming met de verschillende beroepsgroepen is het volgende besloten:
 • De bijscholingsronde 2019-2020 wordt verlengd met een jaar en wordt 2019, 2020 en 2021.
 • De counselingsvaardigheidstoets TrainTool wordt ook in 2021 aangeboden. Tijdens de coronacrisis is dit een goed online alternatief gebleken voor degene die zich willen nascholen en hieraan nog niet hebben deelgenomen. Counselors die zelf actief aan Traintool wensen mee te doen, kunnen contact opnemen met het Regionaal Centrum voor Prenatale Screening.
 • Onderzocht wordt of regiobijeenkomsten online aangeboden kunnen worden.
Dit betekent voor de bijscholingsronde 2019/2020/2021:
Deelname aan twee van de drie optionele scholingen:
 • E-learning prenatale screening
 • TrainTool
 • Scholing op het gebied van prenatale screening, zoals een regiobijeenkomst.
Daarnaast is de scholing in het kader van de 13 wekenecho in 2021 verplicht.

Voor counselors met een overeenkomst counseling sinds 2019 of 2020 geldt:
Voor counselors die zijn afgestudeerd in de huidige bijscholingsronde en/of een basiscursus counseling hebben gevolgd in de huidige bijscholingsronde (2019 en later) geldt dat de e-learning onderdeel is van de counselingopleiding (in het curriculum van de verloskunde opleiding, of als onderdeel van de basiscursus). Voor de optionele bijscholing geldt dat deze counselors dan nog één bijscholing moeten volgen: scholing op gebied van prenatale screening (regiobijeenkomst) of TrainTool. Hierbij geldt wel dat indien een counselor minder dan 50 gesprekken heeft gevoerd in 2019 of 2020, TrainTool verplicht is.
Uiteraard is voor hen ook de scholing op het gebied van de 13 wekenecho verplicht.

Voor zowel startende als ervaren counselors die 35-49 counselingsgesprekken per jaar voeren in 2019 OF 2020 geldt:
Deelname aan TrainTool blijft verplicht als onderdeel van de bijscholing.

Hervatting uitnodiging TrainTool

Na de zomer zullen de uitnodigingen voor de counselingsvaardigheidstoets van TrainTool weer opgestart worden. Vanaf augustus zullen eerst de counselors die op basis van het aantal counselingsgesprekken in 2019 de TrainTool toets verplicht dienen te maken een vooraankondiging ontvangen. Zij kunnen vanaf september de uitnodiging van TrainTool tegemoet zien en hebben dan 4 weken de tijd om de toets te maken. In de maanden daarna zullen de counselors die nog niet eerder uitgenodigd zijn een uitnodiging ontvangen.

Mogelijkheid Traintool zomerperiode blijft

Heeft u tijdens de komende maanden wat meer ruimte en tijd binnen uw praktijk om deel te nemen aan TrainTool, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij het Regionaal Centrum. De mogelijkheid om de toets te maken in de maanden juli en augustus blijft namelijk staan.

Een voordeel hiervan is dat u in de maanden juli en augustus zélf kunt kiezen wanneer u wordt uitgenodigd en kan werken aan uw deskundigheidsbevordering op dit gebied op een moment dat dit u schikt. Vanaf september ontvangt u willekeurig een uitnodiging op een moment dat mogelijk minder passend voor u is.

Heeft u interesse hierin, dan kunt u aangeven in welke periode u zou willen deelnemen.
De uitnodigingen worden elke 1ste en 15de van de maand verstuurd. U heeft 4 weken de tijd om deze toets te maken. Vragen hierover, stuur een mail naar: contact@rcpsnh.nl

Vacature – Beoordelaars voor TrainTool gezocht!

Per 1 september 2020 zijn we voor de beoordeling van de kwaliteitstoetsen voor counselors (Traintool) op zoek naar meerdere communicatief vaardige, verantwoordelijke en kritische beoordelaars. U vindt hier meer informatie over de vacature. Hebt u interesse hiervoor en bent u beschikbaar om minimaal 4 toetsen per week te beoordelen? Stuur dan uw CV en een korte motivatie vóór 13 juli 2020 naar kwaliteit@clbps.nl.

Basiscursus Counselen

Het UMCU geeft op 4 september 2020 weer een basiscursus counselen. Aanmelden kan via ccps@umcutrecht.nl

Op donderdag 24 september 2020 wordt door Amsterdam UMC op locatie AMC ook een basiscursus counseling over prenatale screening georganiseerd. Voor verdere informatie verwijzen we graag naar de website van SPSAO.

Echoscopie

Nascholingseisen echoscopisten

De regionale centra, de beroepsverenigingen en het RIVM-CvB zijn nog in overleg over de eisen aan de bijscholing voor echoscopisten gedurende de coronapandemie. U ontvangt bericht wanneer daar duidelijkheid over is.

Eerste trimester SEO

Het RIVM-CvB, de Regionale Centra en betrokken veldpartijen treffen voorbereidingen voor het invoeren van het eerste trimester SEO (13 wekenecho) in onderzoek setting. In dit kader zijn recent de contactpersonen van de echocentra aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen, zodat inzicht verkregen kan worden of er voldoende capaciteit is per centrum om deze uitbreiding van het screeningspakket op te vangen. Voor informatie over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het eerste trimester SEO verwijzen we naar deze brief. Hieruit kunnen echoscopisten opmaken welke vorm van scholing nodig is alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een contract met een Regionaal Centrum ten behoeve van het uitvoeren van het eerste trimester SEO. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat iedere eerste trimester SEO-echoscopist de eerste twee jaar startend is en derhalve zal moeten voldoen aan het behalen van het minimum aantal verrichtingen van 250 eerste trimester SEO’s per jaar.

SEO ten tijde van de coronapandemie

Via deze link vindt u de adviezen ten aanzien van het plannen en uitvoeren van het SEO ten tijde van de coronapandemie. Deze adviezen werden op 23 juni opnieuw aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
 • De gezondheidscheck: vijf vragen om de zwangere een dag van tevoren te stellen. Alleen wanneer de zwangere alle vragen met NEE beantwoordt, mag ze naar de afspraak komen. De checklist met gezondheidsvragen is ook beschikbaar als download.
 • Vanaf 1 juni 2020 kan iedereen met klachten die wijzen op het virus, zich laten testen. Geeft een zwangere bij de triage aan dat zij klachten heeft? Dan zijn de mogelijkheden nu:
  1) De zwangere laat zich testen.
  2) Uitstel van het SEO.
  3) SEO met persoonlijke beschermingsmiddelen.

NIPT

Nieuws vanuit het NIPT consortium

Op 1 april 2020 is het derde jaar TRIDENT-2 afgesloten. In die drie jaar zijn 236.534 NIPT testen afgerond! Inmiddels is duidelijk dat het haalbaar is om de NIPT per april 2023 in het landelijke screeningsprogramma in te voeren. Tot die tijd wordt de NIPT aangeboden binnen de huidige onderzoek setting (TRIDENT 1 en 2). Vanaf 3 juni 2020 kan de NIPT in het kader van de TRIDENT 1 en 2 studie ook bij dichoriale tweeling-, meerling en vanishing twin zwangerschappen worden uitgevoerd. De testeigenschappen van de NIPT bij deze groep worden geregistreerd en gemonitord, zodat er meer gegevens beschikbaar komen over de testkwaliteit bij deze groepen. Dit betreft een aanvulling op deze lopende studies, waarvoor subsidie beschikbaar is gemaakt. De 16- en 17-jarigen moeten helaas nog wachten, omdat voor hen een andere wetswijziging nodig is.

Er is ook subsidie ter beschikking gesteld voor verdiepend onderzoek binnen de TRIDENT-2 studie naar de redenen van zwangere vrouwen om af te zien van deelname aan prenatale screening. Het onderzoek beoogt door middel van gestructureerde interviews meer inzicht te verkrijgen in de beweegredenen van zwangeren die afzien van prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT/CT) en na te gaan of er barrières ervaren worden die de keuze voor deelname beïnvloeden. Dit onderzoek wordt gedaan om te kunnen beoordelen of het aanbod van prenatale screening en counseling in de huidige vorm zwangere vrouwen in staat stelt om een geïnformeerde keuze te maken. De studie start 1 juni 2020 en de resultaten worden begin 2021 verwacht.

Printkwaliteit bloedafnameformulier

Vanuit de NIPT labs komt het verzoek om te letten op de printkwaliteit van het bloedafnameformulier. Een slechte kwaliteit bij het uitprinten van het formulier kan ervoor zorgen dat de barcode niet goed gescand wordt. Hierdoor kan het bloed aan de verkeerde Peridoscode en dus de verkeerde persoon gekoppeld worden. Dit formulier wordt doorgaans door de verloskundig zorgverlener uitgeprint, maar wegens de corona-maatregelen gebeurt het ook dat cliënten zelf thuis het formulier uitprinten. Wijs dus ook cliënten op de noodzaak van goede printkwaliteit!
Met de inclusie van meerlingen bij NIPT per 3 juni 2020 wordt de barcode op het bloedafnameformulier vervangen door een QR code. De eerste QR code bovenaan de pagina geeft het type zwangerschap aan, dus of het gaat om een eenling of meerling. De tweede QR code bij de persoonsgegevens is voor het Peridosnummer. Met name voor het correct scannen van de QR codes is een goede printkwaliteit van belang.

Nieuw mailadres NIPT lab

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) en VU medisch centrum (VUmc) bundelen al enige tijd hun krachten. Sinds juni 2018 gebeurt dit onder de naam ‘Amsterdam UMC’. Het NIPT lab blijft gehuisvest op de locatie VUmc. Alleen het e-mailadres van het NIPT lab wijzigt van @vumc.nl naar @amsterdamumc.nl. Het nieuwe e-mailadres is NIPT_KlinGen@amsterdamumc.nl.

Peridos

Personele wijzigingen binnen de praktijk: informeer het regionaal centrum tijdig!

Als zorgverlener bent u bevoegd counselingsgesprekken te voeren en/of SEO’s te verrichten als u een geldige kwaliteitsovereenkomst heeft met een regionaal centrum én voldoet aan de hierin vermelde kwaliteitseisen. U bent echter pas bevoegd om in te loggen in Peridos als u bij een zorginstelling staat geregistreerd als counselor of echoscopist. Hiermee krijgt u toegang in Peridos tot de gegevens van zwangeren in die zorginstelling.
Als er sprake is van onbevoegde toegang tot cliëntgegevens in Peridos is er mogelijk sprake van schending van de privacy van de cliënt. In het ergste geval kan dit in de praktijk leiden tot aansprakelijkheidsstelling voor klachten met betrekking tot geleverde zorg. U bent verantwoordelijk, maar ook de zorgverlener op wiens account werd ingelogd. Tevens kunnen verrichtingen die door onbevoegdheid onrechtmatig zijn uitgevoerd, niet worden meegerekend voor de kwaliteitseisen.

In dit kader is het van belang personele wijzigingen binnen de praktijk per direct te melden bij het regionaal centrum én om maatregelen te nemen die zorgen voor veilige omgang met gegevens.

Wat betekent dit voor u als zorgverlener?
 • U mag alleen inloggen (in uw bronsysteem of in Peridos) met uw eigen gegevens.
 • U mag uw collega (met of zonder kwaliteitsovereenkomst) niet laten inloggen met uw gegevens.
 • U houdt het regionaal centrum op de hoogte bij welke zorginstelling(en) u werkt, zodat u gekoppeld kunt worden in Peridos - of juist ontkoppeld kunt worden van de zorginstelling waar u niet meer werkt.
 • U verzendt cliëntgegevens altijd per beveiligde mail.
 • U verzendt geen cliëntgegevens aan het regionaal centrum.
Wanneer een regionaal centrum constateert dat aan deze voorwaarden niet wordt voldaan is het verplicht om dit te melden bij de Landelijk Beheerder Informatiebeveiliging.
Op de pagina ‘AVG’ van Peridos treft u informatie aan over het rechtmatig gebruik van uw Peridosaccount en de risico’s van registratie op naam van een collega. Wij vragen u om deze informatie door te lezen.
Peridos

Aanpassing rechten op toegang tot het overzicht zorgverleners in Peridos

Peridos gebruikers met de volgende rollen: zorginstellingbeheerder, contactpersoon algemeen, contactpersoon audit counseling, gemachtigde contract, kunnen in Peridos een overzicht opvragen van zorgverleners. Van deze zorgverleners waren tot voor kort de gegevens (contactgegevens, opleidings-gegevens, contractgegevens) in te zien en gedeeltelijk te bewerken. Echter, dergelijke persoonsgegevens mogen, conform de eisen uit de AVG, slechts in beperkte mate zichtbaar zijn voor andere gebruikers. Inmiddels zijn daarom de rechten voor de vier genoemde rollen beperkt.

Dit houdt in dat een Peridos gebruiker alleen de eigen gegevens kan inzien en bewerken. Gebruikers met de genoemde rollen kunnen een overzicht zien met daarin de namen en rollen van de zorgverleners die bij de zorginstelling werkzaam zijn en alleen de namen van de zorgverleners die in het verleden werkzaam waren bij de zorginstelling. Het is dus niet meer mogelijk medewerkersgegevens in te zien of te wijzigen. Aanpassingen in de gegevens van zorgverleners kunnen door de zorgverlener zelf of via het regionaal centrum doorgevoerd worden in Peridos

Gegevenslevering 2e kwartaal (in juli)

Wij verzoeken de zorginstellingsbeheerders die verantwoordelijk zijn voor de levering van de screeningsgegevens aan Peridos, de data tot en met het 2e kwartaal in de maand juli aan te leveren via een cumulatieve aanlevering. Dit betekent dat de selectie steeds per 1 januari 2020 tot en met het betreffende kwartaal moet worden opgeladen. Hiermee worden herstelde foutregels en correcties van het voorgaande kwartaal of kwartalen overschreven en ontstaat een bijgewerkt bestand voor uw praktijk. Dit is onder meer van belang voor een correcte telling van het aantal verrichtingen van alle zorgverleners binnen uw zorginstelling in het kader van de landelijke kwaliteitseisen.

Raad van Toezicht

Per 1 juli 2020 is de samenstelling van de Raad van Toezicht van RCPSNH gewijzigd en uitgebreid van twee naar drie leden. Per die datum heeft Hans Brölmann, professor emeritus Gynaecologie en Verloskunde, zijn functie van voorzitter RvT neergelegd. Na een sollicitatieprocedure zijn twee nieuwe leden aangesteld met een resp. juridisch en medisch profiel.

Nieuwe samenstelling RvT per 1 juli 2020:
Daphne Hüskens

(foto links)
Mr. Daphne Hüskens, juridisch lid, voorzitter
Hoofd juridische zaken bij de
Federatie Medisch Specialisten(foto rechts)
Dr. Attie Go, medisch lid
Perinatoloog en medisch hoofd
Foetale geneeskunde Erasmus MC

Attie Go
Tim (2)

(foto links)
Tim van Oorschot RC, financieel lid
Business Controller
Castle Craig Nederland

Overig

Nieuwe folders ‘screening op down-, edwards- en patausyndroom en ’20 weken echo’

Binnenkort verschijnt een nieuwe versie van de folders ‘Screening op down-, edwards- en patausyndroom’ en ’20 weken echo’. De nieuwe folders zijn naar verwachting eind juli te bestellen via de webshop. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (mei 2019) zijn:
 • Het taalniveau is vereenvoudigd.
 • De website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl is vervangen door www.pns.nl.
 • Aangepaste informatie over de mogelijkheid van de NIPT bij meerlingzwangerschappen.

Indien u op uw website verwijst naar deze folders van het RIVM adviseren wij u te checken of u na het verschijnen van de nieuwe versie ook daadwerkelijk naar de nieuwste versie verwijst. Vervang op uw website tevens alle verwijzingen naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl in www.pns.nl.
Folders

Zomerperiode

Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 7 augustus is het RCPSNH wegens de vakantieperiode beperkt bereikbaar. Hierdoor is het mogelijk dat u minder snel een reactie van ons ontvangt dan dat u normaal van ons gewend bent. Wilt u hiermee rekening houden bij het aanvragen van contracten en het melden van wijzigingen van counselors/echoscopisten die werken in uw organisatie?

Het team van het RCPSNH wenst u een mooie en zonnige zomer toe!

Agenda

Donderdag 3 september 2020: valedictory symposium Prof. Katia Bilardo “Looking Back To The Future” Nadere informatie volgt of dit symposium doorgang kan hebben.
Meer informatie over het aanmelden en programma vindt u via deze link.

Vrijdag 4 september 2020: basiscursus counselen over prenatale screening
Aanmelden kan via ccps@umcutrecht.nl

Dinsdag 22 september 2020: online casuïstiekbespreking voor echoscopisten van RCPSNH in samenwerking met de afdeling Prenatale Diagnostiek van Amsterdam UMC/locatie VUmc.
Het programma begint om 17.00 uur tot ca. 19.00 uur. Via deze link kunt u zich inschrijven.

Donderdag 24 september 2020: basiscursus counselen over prenatale screening
Locatie: Amsterdam UMC/AMC, aanvang 9.00 uur tot 17.00 uur.
Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.spsao.nl