RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief november 2020

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:


Counseling

- Onder-registratie counselingsgesprekken: SEO’s zonder geregistreerd counselingsgesprek
- Nieuwe scholingsronde counseling: hulp gevraagd!
- Nieuwe counselor in de praktijk? Neem contact op met RCPSNH vóór start counseling

NIPT

- NIPT – Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail
- Belangrijke informatie vanuit het NIPT consortium
a. Controleer altijd naam op TRIDENT-2 aanvraagformulier
b. Refresh:TRIDENT-2 en zorgverzekering

Echoscopie

- Nieuws vanuit de afdeling Prenatale Diagnostiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc
- Regionaal NT plan 2021
- Voorbeeldlogboek SEO

Peridos

Peridos niet beschikbaar vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december

Overig

- NIEUW: online mutatieformulier voor het doorgeven van wijzigingen in werksituatie
- Inventarisatie interesse Contractantenraad RCPSNH
- Evaluatie online casuïstiekbespreking 22 september
- Terugblik op webinar 9 november
- Casuïstiekbespreking 30 november

Agenda

Counseling

Onder-registratie counselingsgesprekken: SEO’s zonder geregistreerd counselingsgesprek

Recentelijk hebben wij u geïnformeerd dat er bij meerdere zorginstellingen sprake is van een onder-registratie van het aantal counselingsgesprekken. Deze conclusie was gebaseerd op het aantal zwangerschappen waarvoor een NIPT-aanvraag is ingediend zonder dat hiervoor een counselinggesprek is geregistreerd.

Om u verder te ondersteunen bij het correct registreren van de gevoerde counselingsgesprekken, hebben wij gekeken naar het aantal zwangerschappen waarbij een SEO is uitgevoerd zonder geregistreerd counselingsgesprek. We zien dat in de periode januari-september 2020 bij ruim 11% van de SEO’s géén counselingsgesprek is geregistreerd.
De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat het counselingsgesprek geheel niet of niet op de juiste manier is geregistreerd in het bronsysteem waardoor het niet kan worden aangeleverd in Peridos. Het ontbreken van een toestemmingsvinkje voor het gebruik van de gegevens van de desbetreffende zwangere resulteert er bijvoorbeeld al in dat deze gegevens NIET naar Peridos worden meegestuurd.
Dat leidt tot onderrapportage van uw gevoerde counselingsgesprekken en doet geen recht aan uw geleverde inspanningen hiervoor. In dit kader verwijzen wij u graag naar de handleidingen voor de verschillende bronsystemen, hoe u dit kunt herstellen.

Nieuwe scholingsronde counseling: hulp gevraagd!

In 2022 start een nieuwe scholingsronde prenatale screening voor counselors. De komende maanden wordt hiervoor een scholingsplan ontwikkeld door een onderwijskundig bureau en het RIVM samen met vertegenwoordigers van verschillende partijen zoals beroepsverenigingen, regionale centra en counselors.

We zijn op zoek naar verloskundigen die willen meedenken over de inrichting van de aankomende scholingsronde prenatale screening. Het gaat om deelname aan een klankbordgroep die eind november en begin januari online bij elkaar komt. Een eerste bijeenkomst vond plaats op 5 november. Mocht het moment van de bijeenkomsten niet uitkomen, dan wordt er een belafspraak gemaakt. De tijdsinvestering is ongeveer 3 uur en er zijn vacatiegelden beschikbaar.

Dit is uw kans om input te leveren aan de aankomende scholingsronde!
Voor aanmelden en vragen mail naar lydia.pars@rivm.nl

Nieuwe counselor in de praktijk? Neem contact op met RCPSNH vóór start counseling

Om een beveiligingsincident te voorkomen, vragen wij u z.s.m. contact met ons op te nemen als in uw praktijk een nieuwe counselor gaat starten of als u zelf als nieuwe counselor start in een praktijk in de regio RCPSNH. De counselor kan namelijk pas starten met counselen als hiervoor een kwaliteitsovereenkomst is afgesloten en er een actieve rol in Peridos staat geregistreerd. Ook in die gevallen dat men nog in afwachting is van een AGB-code, dient men contact op te nemen met RCPSNH over de mogelijkheden. Het starten zonder kwaliteitsovereenkomst en/of een actieve rol in Peridos leidt tot een beveiligingsincident dat eenvoudig is te voorkomen door tijdig overleg met RCPSNH. We helpen u graag verder.

Recentelijk hebben we alle zorginstellingen en zorgverleners geïnformeerd over de stappen die genomen dienen te worden vóórdat een (waarnemend) zorgverlener kan starten met counselen en/of het uitvoeren van SEO’s.

NIPT

NIPT – Niet-afwijkende uitslag per veilige e-mail

Een landelijke eis aan het geven van de uitslag van de NIPT bij een niet-afwijkende uitslag, is dat de zwangere in ieder geval een schriftelijke bevestiging moet krijgen. Een counselor kan de uitslag per post versturen of per veilige e-mail (zoals via Zorgmail). Kanttekening hierbij is, dat het versturen van de uitslag per e-mail alleen gebeurt indien de zwangere dit wenst.


Belangrijke informatie vanuit het NIPT consortium:

a. Controleer altijd naam op TRIDENT-2 aanvraagformulier
Graag aandacht van alle aanvragers om bij het meegeven van het TRIDENT-2 aanvraagformulier de naam van de zwangere goed te controleren. Het gebeurt wel eens (gelukkig zelden) dat hetzelfde formulier aan twee zwangeren meegeven wordt. Bij het registreren van het bloedsample krijgt het NIPT lab dan een melding dat dit sample al eerder geregistreerd is. Beide zwangeren moeten dan opnieuw bloed laten prikken om er zeker van te zijn dat er geen verwisseling plaats vindt.

b. REFRESH: TRIDENT-2 en zorgverzekering
Eén van de inclusiecriteria voor deelname aan TRIDENT-2 is het hebben van een Nederlandse zorgverzekering. Dit zijn zwangeren met een zorgverzekering volgens de Zorgverzekeringswet, arbeidsmigranten of statushouders en personen die in Nederland werken (bv. expats). Daarnaast zijn nog een paar kleine groepen die in aanmerking komen voor NIPT binnen TRIDENT-2.
Dit zijn twee relatief kleine groepen in Nederland namelijk: de ‘Verdragsgerechtigden’ en de ‘Gemoedsbezwaarden’.
• De verdragsgerechtigden kunnen een EHIC of verdragsformulier (S2) overdragen, afgegeven voor het Zorginstituut Nederland of CAK Centraal Administratie Kantoor. Hiermee kunnen ze aantonen dat ze recht op zorg in Nederland hebben.
• De Gemoedsbezwaarden moeten zich registreren bij de Sociale Verzekeringsbank en krijgen een ‘Verklaring ontheffing wegens gemoedsbezwaren’. Dit kunnen zij tonen.

Als een zwangere bij u in de praktijk komt, is het dus van belang te controleren of zij een zorgverzekering heeft, een EHIC of verdragsformulier of een ‘Verklaring ontheffing wegens gemoedsbezwaarden’. Meer informatie vindt u hier op de website van het RIVM.
De NIPT binnen TRIDENT-2 wordt echter nooit vergoed door de zorgverzekeraar, ook niet uit de aanvullende verzekering. Bij een medische indicatie/verhoogd risico vergoedt de zorgverzekeraar wel de NIPT binnen TRIDENT-1. Dit kan ten koste gaan van het eigen risico. Kijk hier voor meer informatie over de kosten.

De bloedafname voor NIPT binnen TRIDENT-2 gaat niet van het eigen risico af. Ook de bloedafnameorganisaties verhalen deze kosten niet op de zorgverzekering. Mocht de zwangere wel een rekening ontvangen, dan kan zij contact opnemen met haar verzekering.
Meer informatie over de inclusiecriteria voor de TRIDENT-studies vindt u hier op de RIVM website.

Echoscopie

Nieuws vanuit de afdeling Prenatale Diagnostiek, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Afwijkende biometrie:
- HC > p97.7 en AC > p97.7 : geen GUO indicatie. Wel verwijzing naar 2e lijn voor beleid rondom begeleiding zwangerschap en partus.
- HC < p2.3, AC< p2.3 en FL< p2.3 na 32 weken zwangerschap: Geen GUO indicatie tenzij er specifiek verdenking is op skeletdysplasie (bv bij extreem korte FL of FL< p2,3 en groot caput). Wel verwijzen naar 2e lijn voor beleid rondom de begeleiding zwangerschap en partus.

Pyelectasie:
Zoals voorgesteld in NVOG Leidraad SEO heeft regio Amsterdam UMC de gewijzigde afkapwaarde voor vervolgonderzoek pyelectasie overgenomen. Deze is gewijzigd in >7mm en <10 mm>5 mm en <10 mm>10 mm blijft een reden voor verwijzing GUO. Voor meer informatie zie presentatie 24 september 2019 regionale casuïstiekbespreking.

Verdenking abnormaal adhesieve placenta:
In verband met het concentreren van expertise op een locatie dient u bij verdenking op een abnormaal adhesieve placenta direct te verwijzen naar Amsterdam UMC, locatie AMC.

Curve voor gewichtsschatting:
Het Amsterdam UMC, locatie VUmc vraagt de echocentra om in het eigen bronsysteem te checken in welke curve de EFW berekend op basis van Hadlock3 formule wordt geplot om de p-waarde te bepalen. In het Amsterdam UMC, locatie VUmc wordt de referentiecurve van Hadlock uit 1991 gebruikt.

Communicatie afspraak GUO:
Indien een zwangere wordt verwezen naar Amsterdam UMC, locatie VUmc voor een GUO1, ontvangt de zwangere zelf een brief met de afspraakdatum en -tijd. Bij verwijzing voor een GUO2 wordt de verloskundige door het bureau prenatale gebeld en gevraagd de afspraak aan de zwangere door te geven.

Regionaal NT plan 2021

Vanaf 3 juni 2020 wordt de NIPT ook bij zwangerschappen van dichoriale tweelingen, meerlingen en vanishing twins aangeboden bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Dit heeft geresulteerd in een sterke daling van het aantal NT’s dat in de regio RCPSNH is uitgevoerd, zie onderstaande grafiek.
Gezien deze trend zal in 2021 het regionaal NT plan aanpast moeten worden om de kwaliteit van de NT-metingen blijvend te borgen.
Verdere informatie ten aanzien van het regionaal NT plan 2021 zal binnenkort volgen.
Aantal NT's 2020 regio RCPSNH

Voorbeeldlogboek SEO

Bij elk uitvoerend echoscopist in de regio wordt tweejaarlijks een kwalitatieve beoordeling uitgevoerd van drie structureel echoscopische onderzoeken. Hiervoor dient een SEO logboek te worden ingeleverd. De werkgroep Kwaliteit van het RIVM heeft een landelijke voorbeeldlogboek SEO samengesteld. Via deze link kunt u het voorbeeldlogboek bekijken.
Ook kunt u deze bekijken via onze website onder het kopje "downloads".

Peridos

Peridos niet beschikbaar op vrijdagavond 4 t/m zondag 6 december

In onze vorige nieuwsbrief meldden we dat Peridos niet beschikbaar zou zijn vanaf vrijdagavond 20 tot en met zondag 22 november 2020. De Peridos servers worden namelijk ondergebracht in de cloud. Deze planning wordt echter niet gehaald. De werkzaamheden starten nu op 4 december om 20.00 uur. Vanaf dat moment is Peridos uit de lucht. Peridos zal in de loop van zondag 6 december, maar in ieder geval maandagmorgen 7 december, weer beschikbaar zijn voor gebruikers.

Overig

NIEUW: online mutatieformulier voor het doorgeven van wijzigingen in werksituatie

In juli en september heeft u van ons informatiesheets ontvangen die inzichtelijk maken wat de risico’s zijn voor u als zorgverlener als u niet in Peridos bij de juiste zorginstelling geregistreerd staat.
Om het eenvoudiger voor u te maken wijzigingen aan ons door te geven, hebben wij een online mutatieformulier gemaakt. Het formulier vindt u hier en ook online op onze website onder het kopje "wijzigingen doorgeven". Nadat u het formulier online heeft ingevuld en verzonden, verwerken wij de wijziging(en) zo spoedig mogelijk. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Contractantenraad RCPSNH

RCPSNH vindt contact met en feedback vanuit het veld belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit hiervan waar nodig te verbeteren. Wij willen hiervoor meer en beter samen met onze contractanten optrekken. Met dit doel overweegt RCPSNH om vanaf 2021 een contractantenraad samen te stellen die als klankbord fungeert tussen RCPSNH en haar contractanten.
Op 10 november heeft u hierover van ons een e-mail ontvangen met de vraag hoe u tegenover dit initiatief staat en indien positief, of u eventueel interesse heeft u kandidaat te stellen voor deze raad. Mocht u onze korte enquête nog niet hebben ingevuld, kunt u dat alsnog hier doen. We stellen uw reactie zeer op prijs.

Evaluatie online regio casuïstiekbespreking 22 september

Op 22 september vond de eerste online casuïstiekbespreking plaats. Er hebben naast de presentatoren 41 zorgverleners (zowel echoscopisten als counselors) deelgenomen. Door 63% van de deelnemers is het evaluatieformulier ingevuld waarvoor dank.
De bespreking werd goed gewaardeerd met gemiddeld een 4,3 (op een schaal van 1-5). Ook de vorm (online) kreeg een hoog cijfer (4,4). Het gros van de respondenten vindt de online bespreking voor herhaling vatbaar. We nemen alle aangeleverde suggesties en tips mee naar de organisatie van deze bespreking in 2021.
De accreditatiepunten zijn inmiddels bij de betreffende beroepsverenigingen en in Peridos bijgeschreven. U vindt de presentaties op onze website.

Terugblik op webinar 9 november

Op maandag 9 november hebben de gezamenlijke regionale centra (verenigd in de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening, CLBPS) voor de eerste keer een landelijke bijscholing over de prenatale screening georganiseerd.
Er was veel belangstelling voor het webinar, 1.844 zorgverleners en belangstellenden hebben deelgenomen. De evaluatie is ingevuld door 838 deelnemers die over het algemeen een goede beoordeling hebben gegeven, daar zijn we blij mee! 82% heeft aangegeven dat het webinar voldeed aan de verwachtingen. De presentaties werden in het merendeel goed tot uitstekend beoordeeld. De communicatie rondom het webinar vond 96% goed tot uitstekend. In de toelichtingen werd vaak aangegeven dat men deze vorm van bijscholing graag ook in de toekomst aangeboden wil krijgen. Ook voor de regionale centra was dit eerste webinar een uiterst leerzame exercitie waar we ons voordeel mee zullen doen bij toekomstige webinars.
Tijdens het webinar zijn actuele onderwerpen op het gebied van de prenatale screening behandeld, zoals het toenemende belang van informatiebeveiliging, vasa previa, onderzoek over counseling en nevenbevindingen bij de NIPT. Wij zullen in een volgende nieuwsbrief en via onze website binnenkort antwoorden geven op veel gestelde en de meest interessante vragen van deelnemers.

Terugkijken
Zorgverleners die het webinar hebben gemist, of zorgverleners die graag (een deel) nogmaals willen zien, kunnen het webinar terugkijken via onderstaande link. Daarbij wijzen we u graag op de twee filmpjes van een patiënt aan het einde van het webinar.
Ook voor de on-demand versie zijn accreditatiepunten te krijgen voor de KNOV en de BEN. Voor de NOVG werden alleen punten gegeven voor het live volgen van het webinar. Indien u accreditatiepunten wenst van KNOV of BEN, dan kunt u uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN invullen.

Terugkijk link: https://channel.royalcast.com/webcast/clbps/20201109_1/.

Casuïstiekbespreking 30 november

Op maandag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur organiseren de gezamenlijke regionale centra een landelijke casuïstiekbespreking. Het webinar is gratis. U kunt zich aanmelden voor dit webinar via de volgende link.

Na aanmelden ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Vanaf een half uur voor de start van het webinar kunt u zich online registreren. Indien u accreditatiepunten wenst van KNOV, NVOG of BEN, kunt u dan uw BIG-registratienummer, AGB-code en/of lidnummer BEN invullen.
Vanwege de gevoelige beelden die worden getoond tijdens het webinar, is het niet mogelijk het webinar op een later moment on-demand te bekijken.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Casusbespreking drs. Margreet Husen-Ebbinge, sr. arts prenatale geneeskunde - Erasmus MC.
• Casusbespreking dr. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog - Universitair Medisch Centrum Groningen.
• ‘Plaatjes quiz’ dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog - Amsterdam UMC.

Dagvoorzitter is dr. Melanie Engels, eigenaar Echoxpert, echo- en trainingscentrum voor prenatale echoscopie, Amsterdam.

Agenda

Maandag 30 november 2020: casuïstiekbespreking in de vorm van een landelijke webinar van 15.00 – 17.00 uur. Klik hier voor aanmelden.