RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief december 2020

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

Counseling

- Counselors: Laat uw stem horen!

Combinatietest

- Bericht van het lab Star-shl over de serumscreening van de combinatietest

NIPT

- Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de december feestdagen

Echoscopie

- Geen pretecho’s bij SEO
- Informatiematerialen voor de scholing eerste trimester SEO: bestellen kan vanaf nu!
- Evaluatie webinar casuïstiekbespreking
- Q&A webinar 9 november

Peridos

- Gegevensaanlevering 2020
- Wijzigingen binnen de praktijk: informeer het Regionaal Centrum!
- Beveiliging van gegevens cliënten
- Nieuwe query Astraia SEO versie 9 gebruiken vanaf 1-1-2021

Overig

- Tarieven prenatale screening 2021
- Contractantenraad
- Vacature hoofd landelijk beheer bij CLBPS
- Telefonische bereikbaarheid RCPSNH tijdens lockdown
- Beste wensen

Agenda

Counseling

Counselors: Laat uw stem horen!

In opdracht van het RIVM maakt bureau Dekkers een plan voor de bij- en nascholing voor counselors prenatale screening. Een uitdrukkelijke wens is dat dit plan draagvlak heeft bij counselors, regionale centra en beroepsverenigingen. Dit is de fase waarin u uw mening over de scholing voor counselors kunt laten horen en waarin u invloed kunt hebben op het onderwijskundig ontwerp!

Bent u counselor, heeft u ideeën over de bij- en nascholing en wilt u die ideeën delen in een focusgroep of tijdens een telefonisch interview. Meldt u zich dan aan via bureau@oabdekkers.nl of bel 040-2903337 voor een afspraak.

Combinatietest

Bericht van het lab Star-shl over de serumscreening van de combinatietest

Vanaf 4 januari 2021 serumanalyse alleen op vrijdag:
Het aantal aanvragen voor serumscreening ten behoeve van de combinatietest daalt verder sinds de NIPT ook kan worden uitgevoerd bij alle tweelingzwangerschappen. In overleg met het RIVM en de Regionale Centra zal Star-shl daarom met ingang van 4 januari 2021 eenmaal per week, op vrijdag, de serumanalyse uitvoeren. Rapportage van de uitslag vindt op dezelfde dag plaats. Aan Star-shl verzonden serum wordt door Star-shl verwerkt en bewaard volgens de richtlijnen.

Insturen van serum voor de combinatietest in periode Kerst/Nieuwjaar aan het laboratorium Star-shl
In verband met de aankomende Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is het verzoek om bij voorkeur geen bloed te laten afnemen op woensdag 23 december, donderdag 24 december, woensdag 30 december en donderdag 31 december. Materiaal dat TOCH op deze dagen wordt afgenomen, moet volgens de voorschriften lokaal ingevroren worden om op de volgende maandag te verzenden.

NIPT

Sluitingsdagen van de NIPT laboratoria rondom de december feestdagen.

Voor alle 3 de regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Maastricht) geldt dat de NIPT-labs gesloten zijn op:
 • Vrijdag 25 december 2020 (1ste Kerstdag)
 • Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)
Omdat tussen afname en verwerking van het bloed maximaal 4 dagen mag zitten, moet het materiaal uiterlijk op donderdag 24 en 31 december voor 12 uur binnen zijn op het NIPT lab. Het materiaal wordt na 12.00 uur niet meer in ontvangst genomen, omdat de laboratoria nog tijd nodig hebben om het ontvangen materiaal direct te verwerken. Het materiaal dat te laat binnenkomt wordt dus afgekeurd.

De regionale centra stellen voor om aan zwangeren te adviseren geen bloed te laten prikken voor de NIPT op donderdag 24 december en donderdag 31 december, om transport problemen te voorkomen.

Echoscopie

Geen pretecho’s bij SEO

Het komt voor dat een echopraktijk pretopties/pretecho’s tegen een meerprijs aanbiedt bij het SEO. De regionale centra wijzen alle echoscopisten en alle echopraktijken erop dat er GEEN pretecho’s en GEEN pretopties (zoals een DVD/USB/4D foto tegen meerprijs) bij de prenatale screeningsonderzoeken mogen worden aangeboden. Dit geldt voor het SEO en na 1 september 2021 ook voor het eerste trimester SEO.

Het aanbieden van pretecho’s dient geheel onafhankelijk van de prenatale screening te gebeuren, dus op een apart deel van de website en zonder relatie met de prenatale screening. De kwaliteitseis SEO is op dit punt aangepast.

Let op: het verrichten van een 13 weken echo vóór 1 september 2021 is niet toegestaan. Ook het anatomisch scannen van de foetus bij een pretecho is niet toegestaan.
Alle prenatale screeningen en bevolkingsonderzoeken vallen onder de Wet op Bevolkingsonderzoek en mogen alleen aangeboden worden als men daarvoor een overeenkomst heeft met een vergunninghouder voor bevolkingsonderzoek (een regionaal centrum).


Informatiematerialen voor de scholing eerste trimester SEO: bestellen kan vanaf nu!

Voor alle zorgverleners (counselors en echoscopisten) is door het RIVM-CvB, samen met de Regionale Centra, betrokken beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en opleidingen, een informatiemap gemaakt met daarin factsheets en de (nieuwe) informatiekaart. Hierin staat belangrijke informatie die u als zorgverlener moet weten over het eerste trimester SEO.
De informatiematerialen kunnen vanaf nu reeds kosteloos besteld worden door de praktijken in de webshop van het RIVM, via deze link. De materialen worden dan in februari 2021 bij uw praktijk bezorgd. Per praktijk kunnen ze dan worden verspreid naar alle contractanten.

Actuele informatie over het eerste trimester SEO op www.pns.nl
Wilt u iets nalezen over bijvoorbeeld de (bij)scholing over het eerste trimester SEO of het tarief?
Kijk dan op www.pns.nl/professionals voor alle actuele informatie.

Evaluatie webinar casuïstiekbespreking

Op 30 november 2020 organiseerden de regionale centra gezamenlijk een webinar casuïstiekbespreking. Ruim 1.400 deelnemers keken naar dit live webinar. Hoewel de casuïstiekbespreking primair bedoeld was voor echoscopisten, namen ook veel counselors deel aan het webinar. Tijdens het webinar zijn verschillende casus in de keten van prenatale screening en diagnostiek behandeld. Margreet Husen, senior arts prenatale geneeskunde van het Erasmus UMC, besprak casus rondom de situs en over arthrogryposis. Leonie Duin, gynaecoloog-perinatoloog van het UMC Groningen, besprak nierproblemen en blaasextrofie. Ingeborg Linskens, gynaecoloog-perinatoloog van het Amsterdam UMC, sloot af met een plaatjesquiz. Deelnemers gaven de casuïstiekbespreking in de evaluatie een mooi rapportcijfer: gemiddeld een 8! Het webinar is als interessant en leerzaam ervaren.
De technische organisatie en communicatie rondom het webinar vond men goed tot uitstekend. Bijna 90% van de deelnemers wenst de volgende keer weer een landelijke casuïstiekbespreking via een webinar. Voor de regionale centra was dit tweede webinar wederom leerzaam, verbeterpunten nemen wij mee naar een volgende keer.

Q en A webinar 9 november

Tijdens het eerste webinar op 9 november zijn via de chat door deelnemers veel vragen gesteld over de behandelde onderwerpen. Deze vragen zijn aan de sprekers voorgelegd en beantwoord. De Q&A’s zijn via de volgende links beschikbaar:

Peridos

Gegevensaanlevering 2020

Half januari 2021 zal RCPSNH de controle van de normaantallen SEO over 2020 uitvoeren. Wij vragen dan ook aan de zorginstellingbeheerders de SEO-gegevens over heel 2020 te uploaden in Peridos vóór 10 januari 2021.


Wijzigingen binnen de praktijk: informeer het Regionaal Centrum!

Vanaf 5 januari 2021 ontvangen alle zorginstellingbeheerders om de maand via ‘Meldingen’ in Peridos een verzoek om de gekoppelde zorgverleners en praktijkondersteuners te controleren. Deze melding is bedoeld om de zorginstellingbeheerders te ondersteunen bij het up-to-date houden van de gegevens. Waarom is dat van belang? De Regionale Centra constateren regelmatig dat zorgverleners die niet of niet langer bevoegd zijn, in Peridos onterecht toegang hebben tot de cliëntgegevens van de praktijk. Bijvoorbeeld wanneer iemand niet langer werkzaam is binnen een praktijk maar wel nog gekoppeld is aan deze praktijk. Of wanneer een zorgverlener nog geen kwaliteitsovereenkomst heeft, maar daar wel al verrichtingen uitvoert. Ook zien we dat zorgverleners of praktijkondersteuners in Peridos inloggen via het account van een collega, omdat diegene nog geen eigen account heeft. Dit zijn allemaal voorbeelden van onbevoegde toegang tot Peridos die kunnen leiden tot datalekken. Het tijdig doorgeven van wijzigingen van zorgverleners aan het regionale centrum, voorkomt dat deze situaties ontstaan.

Beveiliging van gegevens cliënten

Op 9 november jl. bent u tijdens de landelijke webinar geïnformeerd over “Veilig omgaan met gegevens prenatale screening” door Carolien Kapteijns, functionaris Informatie-beveiliging, Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening (CLBPS). Het menselijk handelen blijkt de belangrijkste oorzaak van datalekken. Dat zien we ook bij de prenatale screening. Hierbij een paar belangrijke tips om het risico hierop eenvoudig te verminderen:
 • Prenatale screening (counseling/echoscopie) mag alleen uitgevoerd worden door zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst hiervoor hebben én in Peridos geregistreerd zijn bij de zorginstelling voor de betreffende verrichting.
 • Geef zo spoedig mogelijk door aan uw regionaal centrum wanneer u stopt of verandert van zorginstelling. De zorginstelling dient ook zelf wijzigingen in het personeelsbestand door te geven aan het regionaal centrum, voor zover dit medewerkers betreffen die werkzaamheden uitvoeren voor de prenatale screening.
 • De verrichtingen moeten worden geregistreerd op de naam van degene die deze heeft uitgevoerd.
 • Namen van de uitvoerders mogen niet worden gewijzigd voorafgaand aan de aanlevering van de onderzoeksgegevens aan Peridos.
 • Stuur geen bestanden met cliëntgegevens naar een regionaal centrum, maar upload dit rechtstreeks naar Peridos.
 • Indien u toch medische gegevens of gevoelige persoonsgegevens naar een regionaal centrum verstuurt, (bijv. bij de beeldbeoordeling en de kwaliteitsaudits), stuur dit dan altijd op een veilige manier. Dit kan via veilige e-mail of desnoods per post onder vermelding van “vertrouwelijk”.
U kunt hier meer informatie vinden:

Nieuwe query Astraia SEO versie 9 gebruiken vanaf 1-1-2021

De Astraia SEO-query’s voor het maken van Excel bestanden om te uploaden in Peridos zijn aangepast. Met deze query’s zullen de in Astraia geregistreerde sonomarkers vollediger aangeleverd worden en de pyelectasie volgens de nieuwe definities berekend worden.
De nieuwe versies zijn hier te vinden.

Overig

Tarieven prenatale screening 2021

Voor 2021 zijn de NZa tarieven voor prenatale screening iets gewijzigd. De tarieven gelden voor verloskundige praktijken, echocentra en ziekenhuizen:
 • counseling € 48,88
 • combinatietest bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 186,63
 • combinatietest bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 112,40
 • serumscreening Star-shl € 74,23
 • SEO bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31
 • SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 162,31
 • De eigen bijdrage van NIPT als eerste screeningstest blijft € 175,00.

Contractantenraad RCPSNH

RCPSNH dankt iedereen die onlangs heeft gereageerd op het voorstel van RCPSNH om per 2021 met een Contractantenraad te starten. Dit initiatief is positief ontvangen met een 4 als gemiddelde score (schaal 1-5). In totaal hebben 48 contractanten gereageerd met een diverse achtergrond (meerdere antwoorden waren mogelijk).
Contractantenraad 2021
Een aantal van hen heeft aangegeven interesse te hebben om deel te nemen aan deze raad. Door de bestuurder van RCPSNH zijn zeven kandidaten aangesteld als lid voor de eerste termijn van 2 jaar. Mogelijk dat in de toekomst anderen die zich ook hiervoor hebben aangemeld hun stokje kunnen overnemen. De samenstelling van de raad is gebaseerd op een gevarieerde mix van counselors/ echoscopisten uit 1e/2e lijn al dan niet in combinatie met de rol van praktijkmanager/eigenaar, gemachtigde contracten of zorginstellingbeheerder en op basis van toegelichte motivatie voor deelname. Op de website van RCPSNH is binnenkort de samenstelling van de Contractantenraad te vinden met ook de contactgegevens voor mocht u aan één van hen bepaalde zaken willen doorgeven ter bespreking in de raad.

Vacature hoofd landelijk beheer CLBPS

Het CLBPS is gestart met het werven voor een hoofd landelijk beheer bij CLBPS in Utrecht. Klik hier voor de vacature.

Telefonische bereikbaarheid RCPSNH tijdens lockdown

In verband met de lockdown werken wij zoveel mogelijk thuis en zijn hierdoor niet telefonisch op ons kantoor te Zwaansvliet in Amsterdam bereikbaar. Wenst u telefonisch contact, mail ons wanneer en op welk telefoonnummer u te bereiken bent via contact@rcpsnh.nl. Wij zullen zo snel mogelijk telefonisch contact met u opnemen. Excuses voor dit ongemak.

Beste wensen

RCPSNH bedankt u voor de fijne samenwerking in het afgelopen bewogen 2020.
Kerstgroet

Agenda

 • Vóór 10 januari 2021 gegevenslevering aan Peridos over heel 2020
 • Maart/april/mei e-learning counselors
 • Maandag 15 maart 2021, 14.30 – 17.00 uur Live webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)
 • Maandag 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) (niet on demand)
 • Maandag 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) (niet on demand)
 • 8 april theorietoets echoscopisten (optie 1) 12 april theorietoets echoscopisten (optie 2)
 • Mei/juni vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
 • 1 augustus start counseling over eerste trimester SEO
 • 1 september streefdatum invoering eerste trimester SEO
 • September: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep