RCPSNH-Logo-cmyk

Nieuwsbrief januari 2021

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie rondom prenatale screening. We vragen u deze brief aandachtig door te lezen. Wilt u een bepaald onderwerp terugzien in de volgende nieuwsbrief of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan horen we dat graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 085-064 04 14 of per mail contact@rcpsnh.nl

In deze nieuwsbrief:

 • 1 april: peildatum voor toetsing aantal verrichtingen in 2020
 • Registratie bijscholing van counselors
 • Deelname aan onderzoeken: IMITAS studie
 • Onderwijskundig ontwerp PNS: Laat je mening horen over de bijscholing PNS 29 januari 2021 (9.30-12.00/ online via ZOOM)!
 • Save the date online regio-casuïstiekbespreking: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u
 • Agenda

1 april: peildatum voor toetsing aantal verrichtingen in 2020

Op 1 april 2021 vindt de toetsing plaats van de normaantallen over het jaar 2020, voor zowel counselors als echoscopisten, op basis van de geldende kwaliteitseisen. Wij vragen de zorginstellingen om hun gegevens over 2020 zo spoedig mogelijk volledig aan Peridos aan te leveren. Voor de zomer ontvangen de counselors en echoscopisten bericht van ons over het resultaat van de toetsing van het aantal verrichtingen. Gegevens van 2020 die op 1 april 2021 niet aanwezig zijn in Peridos, tellen niet mee voor deze toets.

Registratie bijscholing van counselors

De huidige scholingsronde voor counselors is als gevolg van de coronacrisis met een jaar verlengd en loopt tot eind 2021. Bent u counselor? Controleer dan alvast of al uw gevolgde bijscholingen in 2020 in Peridos zijn vastgelegd (Inloggen in Peridos ->Beheer ->Zorgverleners ->Opleidingen). Indien u scholing mist, stuur dan het certificaat naar contact@rcpsnh.nl.
Net als in 2019 geldt dat als u in 2020 minder dan 50 counselingsgesprekken heeft gevoerd, deelname aan TrainTool verplicht is. Dit is ongeacht het tot dan toe behaalde aantal scholingspunten.

Deelname aan onderzoeken

Regelmatig zijn onderzoekers op zoek naar verloskundigen of echoscopisten en hun praktijken die willen deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de prenatale screening. Momenteel is er een oproep van de IMITAS onderzoeksgroep. Voor meer informatie, zie hieronder.

IMITAS studie
De onderzoekers van de IMITAS-before studie zijn op zoek naar verloskundigenpraktijken die een vragenlijst zouden willen uitzetten onder zwangeren en hun partner over hun perspectieven en ervaringen met het tweede trimester SEO, om straks een goede vergelijking te kunnen maken met de groep zwangeren die een eerste trimester SEO zal krijgen. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit vragenlijstonderzoek.

Doel van het onderzoek:
De IMITAS studie onderzoekt de potentiële voor- en nadelen van het eerste trimester SEO. De studie is onderverdeeld in een IMITAS-before en IMITAS-after cohort. Tijdens het IMITAS-after cohort zal eerste trimester SEO in onderzoeksverband aangeboden worden, het IMITAS-before cohort dient als controlegroep. De IMITAS-before vragenlijststudie 1 is een substudie van de IMITAS studie. In vragenlijststudie 1 worden de perspectieven en ervaringen van zwangeren en hun partner omtrent de huidige prenatale screening (before) en omtrent het eerste trimester SEO (after) onderzocht. Resultaten van de IMITAS-before vragenlijststudie 1 zijn essentieel om een vergelijking te maken tussen het huidige programma van prenatale screening en de mogelijke toekomstige implementatie van een eerste trimester SEO.

Deelname aan het onderzoek:
In februari 2021 worden de eerste vragenlijsten uitgezet. De studie zal duren tot de start van de 13 wekenecho, wat naar verwachting in het najaar van 2021 zal zijn. Wij hopen op 30 deelnemende praktijken.
Wilt u met uw praktijk meedoen aan dit onderzoek of heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met Kim Bronsgeest of Eline Lust, arts-onderzoekers IMITAS, via imitas@lumc.nl.

Onderwijskundig ontwerp PNS: Laat je mening horen over de bijscholing PNS!

Vrijdagochtend 29 januari 2021 (9.30-12.00/ online via ZOOM) is er een klankbordgroep-plus gepland voor alle counselors, regionale centra en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen.
Tijdens deze klankbordgroep nodigen we je uit om mee te praten over het onderwijskundig ontwerp voor de bij- en nascholing vanaf 2022. In deze korte video wordt het concept-ontwerp verder toegelicht. In essentie beschrijft het ontwerp dat er een geaccrediteerde lijst van scholingsactiviteiten komt waaruit de counselor zijn scholing kan samenstellen. Een gedeelte van de scholing is verplicht, een gedeelte zit in de keuzeruimte.

Accreditatie van de scholing wordt door een commissie van RIVM, regionale centra en beroepsverenigingen verzorgd. Aanbieders van scholing laten hun training, cursus of e-learningmodule accrediteren en voeren de scholing uit. Counselors nemen de gevolgde scholing op in het kwaliteitsregister en de regionale centra kunnen op basis van behaalde punten de vergunning verlenen of verlengen.

Uiteraard zijn er technische en praktische voorwaarden voor de uitvoerbaarheid van dit conceptplan. Zo moet er voldoende draagvlak zijn voor bekostiging van scholing (willen counselors betalen voor scholing?). Ook moet er voldoende scholingsaanbod zijn/ontwikkeld kunnen worden, Regionale Centra moeten toegang kunnen krijgen tot de kwaliteitsregisters etc. Het gaat hier uitdrukkelijk om een conceptontwerp. Als alle belangrijke partijen akkoord zijn met de uitgangspunten wordt dit plan verder uitgewerkt.

Het is belangrijk om te horen of dit voorstel op draagvlak kan rekenen bij de counselors, regionale centra en beroepsverenigingen óf dat er nog aanpassingen nodig zijn. Tijdens de klankbordgroep-plus gaan we daarom graag met jullie in gesprek. Aanmelden kan via: bureau@oabdekkers.nl of 040-2913733.

Save the date online regio-casuïstiekbespreking: 17 mei 2021, 17.30-19.30 u

Hierbij de vooraankondiging van de online regio-casuïstiekbespreking van RCPSNH op 17 mei 2021 in samenwerking met de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Hierbij zullen weer diverse casus aangeleverd uit de regio worden besproken. Dus wanneer u interessante casus heeft, stuur deze dan met SEO verslag naar de afdeling prenatale geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. casuïstiekbespreking RCPSNH. Let er op, casus kunnen worden besproken als vervolg onderzoek bekend is bij VUmc en het kind reeds is geboren.

Tevens zien wij graag een casus voor de leerzame rubriek “niet gezien of anders gezien” uit de regio. Deze kunt u via het zelfde mailadres prenatalescreening@vumc.nl o.v.v. “casus voor Ingeborg Linskens” aanleveren. Vermeld daarbij uw contactgegevens, dan zal Ingeborg, gynaecoloog van de afdeling prenatale geneeskunde, persoonlijk contact met u opnemen om dit met u voor te bespreken.

Wij verzoeken u vriendelijk om géén casus op te sturen naar RCPSNH i.v.m. het privacy beleid (AVG).

Agenda

 • Vrijdag 29 januari 2021, 9.30 - 12.00 uur online via ZOOM) klankbordgroep-plus voor counselors, regionale centra en vertegenwoordigers van beroepsverenigingen over het onderwijskundig ontwerp PNS.
 • Maandag 15 maart 2021, 14.30 – 17.00 uur Live webinar counselors en echoscopisten (ook on demand)
 • Maandag 22 maart 2021 15.00 – 17.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 1) (niet on demand)
 • Maandag 29 maart 2021 19.00 – 21.00 uur Live webinar echoscopisten + vragenuur (optie 2) (niet on demand)
 • Maart/april/mei 2021 e-learning counselors
 • Donderdag 8 april 2021 theorietoets echoscopisten (optie 1)12 april theorietoets echoscopisten (optie 2)
 • Maandag 17 mei 2021, 17.30-19.30 uur Online regio-casuïstiekbespreking
 • Mei/juni 2021 vaardigheidstraining echoscopisten verplichte groep
 • 1 augustus 2021 start counseling over eerste trimester SEO
 • 1 september 2021 start uitvoering eerste trimester SEO
 • September 2021: vaardigheidstraining echoscopisten vrijwillige groep