Kwaliteitstoetsing

De Regionale Centra controleren en borgen de kwaliteit van echocentra aan de hand van het Format kwaliteitsaudits echocentra. Dit format is een beschrijving van de werkwijze bij de audit, inclusief de rapportage en de controle van de verbeteracties en bevat de lijst van de te toetsen items. De werkomgeving, de analyseapparatuur, de echoapparatuur, de software en de te gebruiken database dienen te voldoen aan landelijk vastgestelde eisen. Praktijken voor counseling worden getoetst op randvoorwaarden voor counseling. Zie voor een beschrijving de pagina prenatale screening.

Kwaliteitsjaarverslag

Jaarlijks verschijnt vanuit het regionaal centrum een kwaliteitsjaarverslag (te vinden onder downloads) op basis van de verkregen gegevens over de screening in de regio.

Monitor screening

Op landelijk niveau worden gegevens over de screening vanuit alle regionale centra geanalyseerd in de ‘Monitor screeningsprogramma down/SEO’.  De monitor wordt ook in een publieksversie uitgegeven. Beide versies worden gepubliceerd op de website van het RIVM ‘Monitor screeningsprogramma down/SEO’

Algemene bezwaarprocedure

Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken tijdens een beoordeling of het oordeel van het regionaal centrum, en overleg hierover met het regionaal centrum heeft niet tot een bevredigende oplossing geleid, bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen het oordeel van het regionaal centrum. Lees in het document dat u kunt downloaden onderaan deze pagina of via deze link, hoe u een bezwaar kunt indienen.

Verzoek tot anonimisering clientgegevens

Op verzoek van de zwangere kunnen de screeningsgegevens na afloop van de zwangerschap worden geanonimiseerd in Peridos. De zorgverlener kan dan een anonimiseringsverzoek indienen. Zie hiervoor de handleiding op de Peridos website

Downloads