Alle zorginstellingen en echoscopisten die prenatale screening aanbieden dienen een contract respectievelijk een kwaliteitsovereenkomst te hebben met een van de acht regionale centra in Nederland. Het RCPSNH heeft als een van de belangrijkste functies de kwaliteit van de gecontracteerde centra te waarborgen. Dit wordt gedaan door middel van tweejaarlijkse visitaties van de echocentra door een gecommitteerd auditteam. Voorafgaand aan de visitatie wordt een standaard vragenlijst toegezonden die de basis vormt van de visitatie. Bij de visitatie worden de centra op de volgende punten beoordeeld: organisatie, deskundigheid, materialen, diensten, voorlichting, counselen, protocollen, procedures, productie evaluatie en kwaliteitsbewaking. Verder wordt elke twee jaar een kwalitatieve beoordeling van drie structureel echoscopische onderzoeken (SEO) en drie nuchal translucency (NT) logboeken van alle echoscopisten in de regio uitgevoerd. Daarnaast is er jaarlijks een kwantitatieve NT-analyse/audit van alle NT-echoscopisten in de regio. Deze toetsing vindt plaats volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.

Algemene bezwaarprocedure

Wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken tijdens een beoordeling of het oordeel van het regionaal centrum, en overleg hierover met het regionaal centrum heeft niet tot een bevredigende oplossing geleid, bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen het oordeel van het regionaal centrum. Lees in het document dat u kunt downloaden onderaan deze pagina, hoe u een bezwaar kunt indienen.

Kwaliteitsjaarverslag

Jaarlijks verschijnt vanuit het regionaal centrum een kwaliteitsjaarverslag (zie onder) op basis van de verkregen gegevens over de screening in de regio.
Het format kwaliteitsjaarverslag echocentrum kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Monitor screening

Op landelijk niveau worden gegevens vanuit alle regionale centra geanalyseerd in de ‘Monitor screeningsprogramma down/SEO’. De monitor 2016 is nu beschikbaar. Voor het eerst is ook een publieksversie van de monitor uitgegeven. Beide versies zijn gepubliceerd door het RIVM. U kunt ze vinden via deze link:
‘Monitor screeningsprogramma down/SEO’

Downloads