Doelstelling, taken en verantwoordelijkheden

Het belangrijkste doel van de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) is aanstaande ouders die informatie wensen tijdig te informeren over de mogelijkheden van prenataal screeningsonderzoek naar eventuele aanwezigheid van een of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit de bestaande handelingsopties.

Onder prenatale screening vallen de volgende onderzoeken:

(1) de counseling voor prenatale screening,
(2) de combinatietest,
(3) de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) en
(4) het structureel echoscopisch onderzoek (de 20-wekenecho).

Uitgebreide informatie over de screening is te vinden op de website van het RIVM.

Het RCPSNH is als één van de acht regionale centra, WBO-vergunninghouder voor de uitvoering van de prenatale screening. De taken en verantwoordelijkheden van regionale centra in het kader van de WBO zijn:
a. het coördineren van de prenatale screening naar aangeboren afwijkingen in de regio ;
b. het zorgdragen voor de regionale kwaliteitsborging van de prenatale screening naar aangeboren afwijkingen;
c. het coördineren van de deskundigheidsbevordering van de prenatale screening naar aangeboren afwijkingen;
d. het delen van kennis over prenatale screening naar aangeboren afwijkingen, onder andere in landelijk verband en het bijdragen aan de monitoring en evaluatie ervan.

Het RCPSNH voert als onafhankelijke stichting deze taken uit door het contracteren van zorgverleners en zorginstellingen, het verzamelen van prenatale screeningsgegevens en de registratie daarvan in de landelijke database Peridos, het toetsen en borgen van de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening, het geven van voorlichting aan contractanten en het ondersteunen van deskundigheidsbevordering.
De landelijke kwaliteitseisen die door het RIVM-CvB zijn vastgesteld, dienen hierbij als leidraad.

Raad van Toezicht

Mr. Daphne Hüskens, juridisch lid, voorzitter

Dr. Attie Go, medisch lid

Dhr. Tim van Oorschot, RC, financieel lid

Bestuur RCPSNH

Dr. Jacqueline Laudy, MSc  (06) 5236 1456
j.laudy@rcpsnh.nl

Bureau RCPSNH

Isabella de Groot-Loeve
Kwaliteitsmedewerker
i.loeve@rcpsnh.nl
I.de Groot-Loeve

Barbara Sas
Coördinator kwaliteit
b.sas@rcpsnh.nl

Carolien Sjerps
Regionaal beheerder I beleidsmedewerker
c.sjerps@rcpsnh.nl
C.Sjerps

Esther Wissink
Coördinator beleid en beheer
e.wissink@rcpsnh.nl

Suzanne Derksen
Management assistente
s.derksen@rcpsnh.nl

Contractantenraad RCPSNH

RCPSNH vindt contact met en feedback vanuit het veld belangrijk. Dit helpt ons om met elkaar in de regio het programma prenatale screening zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit hiervan waar nodig te verbeteren.
Wij willen hiervoor meer en beter optrekken met onze contractanten. Vanuit partnerschap en met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid in deze. Met dit doel heeft RCPSNH een contractantenraad samengesteld, die als klankbord fungeert tussen RCPSNH en haar contractanten. De contractantenraad gaat per 2021 van start. Klik hier voor de leden en de contactgegevens van de contractantenraad RCPSNH.

Zie verder de pagina Contact