Doelstelling, taken en verantwoordelijkheden

Het belangrijkste doel van de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en lichamelijk afwijkingen is aanstaande ouders die informatie wensen tijdig te informeren over de mogelijkheden van prenataal screeningsonderzoek naar eventuele aanwezigheid van een of meer aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit de bestaande handelingsopties.

Onder prenatale screening vallen de volgende onderzoeken:

(1) de counseling voor prenatale screening,
(2) de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT),
(3) het eerste trimester SEO (de 13 weken echo) en
(4) het tweede trimester SEO (de 20 wekenecho).

Uitgebreide informatie over de screening is te vinden op de website van het RIVM.

Het Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland (RCPSNH) is als één van de acht regionale centra, WBO-vergunninghouder voor de uitvoering van de prenatale screening.

De taken en verantwoordelijkheden van regionale centra in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek zijn:
a. het coördineren van de prenatale screening naar aangeboren afwijkingen in de regio;
b. het zorgdragen voor de regionale kwaliteitsborging van de prenatale screening naar aangeboren afwijkingen;
c. het coördineren van de deskundigheidsbevordering van de prenatale screening naar aangeboren afwijkingen;
d. het delen van kennis over prenatale screening naar aangeboren afwijkingen, onder andere in landelijk verband en het bijdragen aan de monitoring en evaluatie ervan.

RCPSNH voert als zelfstandige, onafhankelijke stichting deze taken uit door het contracteren van zorgverleners en zorginstellingen in een groot deel van Noord-Holland, het verzamelen van prenatale screeningsgegevens en de registratie daarvan in de landelijke database Peridos, het toetsen en borgen van de kwaliteit van de uitvoering van prenatale screening, het geven van voorlichting aan contractanten en het ondersteunen van deskundigheidsbevordering.
De landelijke kwaliteitseisen die door het RIVM-CvB zijn vastgesteld, dienen hierbij als leidraad.