Contracten en kwaliteitsovereenkomsten

Landelijk wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds overeenkomsten met de uitvoerders van de screening (kwaliteitsovereenkomst zorgverlener) en contracten met de zorginstellingen waar deze zorgverleners werken (contract zorginstelling). Door zorgverleners en zorginstellingen gescheiden te contracteren hebben de regionale centra een nauwkeurig en actueel beeld van de werkzaamheden van deze zorgverleners. Er zijn drie verschillende kwaliteitsovereenkomsten: counselor screening, echoscopist NT en echoscopist SEO.

Een zorgverlener kan bij verschillende organisaties verschillende rollen vervullen, ook in verschillende regio’s. Voorwaarde is dat elk van deze zorginstellingen een contract heeft met een regionaal centrum voor de betreffende verrichting(en). De zorgverlener die counseling, NT en /of SEO zal gaan uitvoeren bij een gecontracteerde zorginstelling dient vooraf een kwaliteitsovereenkomst af te sluiten voor het betreffende zorgonderdeel.

Een zorginstelling die prenatale screening gaat aanbieden dient hieraan voorafgaand voor het betreffende zorgonderdeel (counseling, NT en/of SEO) een contract af te sluiten met één van de acht regionale centra. De zorginstelling dient te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen screening. Binnen de zorginstelling zijn uitsluitend de voor het betreffende zorgonderdeel  gecertificeerde zorgverleners, mét een kwaliteitsovereenkomst, bevoegd voor de uitvoering.

Financiering

Prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek. met uitzondering van NIPT in het kader van de TRIDENT 2 studie wordt prenatale screening echter niet door de overheid aangeboden en gefinancierd maar is belegd in de reguliere zorg. De combinatietest wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars, ook niet als de zwangere 36 jaar is of ouder of een medische indicatie heeft. Bovendien moet de uitvoerende zorgverlener een contract hebben met een regionaal centrum. Het is de verantwoordelijkheid van de zwangere om na te gaan of haar zorgverlener gecertificeerd is voor het verrichten van screening. De zwangere kan hiervoor gebruik maken van de informatie op de landelijke screeningswebsite Peridos . De counseling en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) worden voor iedere zwangere vergoed.
Voor de zorgverlener geldt dat deze alleen mag declareren als hij/zij een contract heeft met een regionaal centrum en in de landelijke contractantendatabase (Peridos) geregistreerd is met een AGB-code.

AGB-code

De AGB-code is verplicht voor zorgverleners die prenatale screening uitvoeren. AGB staat voor Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners en is noodzakelijk voor het declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars hebben toegang tot het overzicht van gecontracteerde zorgverleners op de website Peridos  en kan dus controleren of de zorgverlener gecertificeerd is en een overeenkomst heeft met het regionaal centrum voor prenatale screening. Bij het ontbreken van een individuele AGB-code kan de zorgverzekeraar de declaratie afwijzen. Iedere afzonderlijke zorgverlener die voldoet aan bepaalde eisen, kan een eigen unieke AGB-code aanvragen. Voor meer informatie over de AGB-code en het aanvragen hiervan zie www.agbcode.nl

Declaratie bij meerlingzwangerschap

Bij declaratie van NT-metingen en SEO meerlingzwangerschappen mogen evenredig aan het aantal foetussen het aantal NT- en SEO-verrichtingen in rekening worden gebracht. Voor de tweede en volgende foetus van een meerling gelden wel andere tarieven/declaratiecodes. Voor de serumbepaling van de combinatietest geldt dat deze slechts één keer gedeclareerd mag worden. Voor de actuele tarieven raadpleegt u de website www.nza.nl

Declaratie door ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen de prenatale screening als “overig product” declareren; een verwijzing van de eerste lijn is niet nodig. (zie ook NZA  bijlage 5 bij regeling 100.072 ). Indien prenataal onderzoek plaatsvindt in het kader van een zorgvraag waarvoor een DBC is geopend, dan valt deze diagnostiek binnen die reeds openstaande DBC. Er wordt in dat geval geen Overig Product (OVP) “prenatale screening” gedeclareerd. Is de patiënte echter onder behandeling bij een gynaecoloog en komt ze daarnaast ook in aanmerking voor de prenatale screening, dan kunnen OVP’s voor counseling (037521), NT-meting (037522) en SEO (037523) apart gedeclareerd worden. Voor het GUO geldt dat hierbij door de Zorgverzekeraars geen eigen risico mag worden gehanteerd.

Opslagtarief

T/m 2017 geldt dat de hoogte van de afdracht voor regionale centra, het zogenaamde opslagtarief op het SEO, jaarlijks wordt vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het opslagtarief wordt per kwartaal met de echocentra verrekend door het regionale centrum. M.i.v 1 januari 2018 wijzigt de financiering van de regionale centra en daarbij vervalt het opslagtarief. Meer informatie volgt.

Ordertarief

Centra die bloed afnemen voor de combinatietest draaien het serum af en verzenden het naar Star-SHL in Rotterdam. Met deze centra vindt een verrekening plaats van het ordertarief voor de serumbepalingen. De afspraken hiervoor worden gemaakt door Star-SHL.

Kwaliteitsborging

Jaarlijks verschijnt vanuit elk regionaal centrum een kwaliteitsjaarverslag op basis van de verkregen gegevens over de screening in de regio.
Op landelijk niveau worden gegevens vanuit alle regionale centra geanalyseerd in de Monitor screeningsprogramma downsyndroom/SEO.