Landelijke programmastructuur

Organogram

Financiering

Prenatale screening valt onder de Wet op het Bevolkingsonderzoek.
In tegenstelling tot andere bevolkingsonderzoeken wordt prenatale screening niet door de overheid aangeboden en gefinancierd, maar is belegd in de reguliere zorg.
De counseling en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) worden voor iedere zwangere vergoed vanuit de basiszorgverzekering.
De NIPT en de combinatietest worden niet vergoed, tenzij de zwangere een specifieke indicatie heeft voor prenatale diagnostiek. Zij dient hiervoor te worden verwezen naar een centrum voor Prenatale Diagnostiek waar zij, indien aan de orde, wordt voorgelicht over de mogelijkheden van onderzoek. Vrouwen met een verhoogde kans bij de combinatietest krijgen de NIPT ook vergoed. Vergoeding kan gevolgen hebben voor het eigen risico. Soms vergoedt de aanvullende verzekering de combinatietest zonder medische indicatie.

Het is raadzaam de zwangere te adviseren haar zorgverzekeraar hierover te raadplegen.
Klik hier voor meer informatie over de kosten van prenatale screening.

Bij vergoeding door de zorgverzekeraar dient de uitvoerende zorgverlener een contract te hebben met een regionaal centrum.
Het is de verantwoordelijkheid van de zwangere om na te gaan of haar zorgverlener gecertificeerd is voor het verrichten van prenatale screening. Zij kan hiervoor gebruik maken van de informatie op de landelijke screeningswebsite Peridos. Voor de zorgverlener geldt dat deze alleen mag declareren als hij/zij een contract heeft met een regionaal centrum en in de landelijke contractantendatabase (Peridos) geregistreerd staat met een AGB-code.

Tarieven prenatale screening 2021

De tarieven gelden voor verloskundigenpraktijken, echocentra en ziekenhuizen.

· Counseling € 48,88
· Eigen bijdrage Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) € 175,00 per test
· NT-meting
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 186,63
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 112,40
· Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO):
Bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingzwangerschap € 162,31
Bij elk volgend kind van een meerlingzwangerschap € 162,31
Serumbepaling star-shl € 74,23

AGB-code

De AGB-code is verplicht voor zorgverleners die prenatale screening uitvoeren. AGB staat voor Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners en is noodzakelijk voor het declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars hebben toegang tot het overzicht van gecontracteerde zorgverleners op de website Peridos en kunnen dus controleren of de zorgverlener gecertificeerd is en een overeenkomst heeft met het regionaal centrum voor prenatale screening. Bij het ontbreken van een individuele AGB-code kan de zorgverzekeraar de declaratie afwijzen. Iedere afzonderlijke zorgverlener die voldoet aan bepaalde eisen, kan een eigen unieke AGB-code aanvragen. Voor meer informatie over de AGB-code en het aanvragen hiervan zie www.agbcode.nl

Declaratie door ziekenhuizen

Ziekenhuizen kunnen de prenatale screening als “overig product” declareren; een verwijzing van de eerste lijn is niet nodig. (zie ook NZA  bijlage 5 bij regeling 100.072 ). Indien prenataal onderzoek plaatsvindt in het kader van een zorgvraag waarvoor een DBC is geopend, dan valt deze diagnostiek binnen die reeds openstaande DBC. Er wordt in dat geval geen Overig Product (OVP) “prenatale screening” gedeclareerd. Is de patiënte echter onder behandeling bij een gynaecoloog en komt ze daarnaast ook in aanmerking voor de prenatale screening, dan kunnen OVP’s voor counseling (037521), NT-meting (037522) en SEO (037523) apart gedeclareerd worden. Voor het GUO geldt dat hierbij door de Zorgverzekeraars geen eigen risico mag worden gehanteerd.

Kwaliteitsborging

Jaarlijks verschijnt vanuit elk regionaal centrum een kwaliteitsjaarverslag op basis van de verkregen gegevens over de screening in de regio. Op landelijk niveau worden gegevens vanuit alle regionale centra geanalyseerd in de Monitor screeningsprogramma downsyndroom/SEO.