Landelijk Beleid – COVID-19

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu – CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek heeft op 19 maart 2020 samen met de NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de BEN een landelijk beleid vastgesteld m.b.t. de uitvoering van het SEO (Structureel Echoscopisch Onderzoek).
Deze informatie is te vinden op:
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/COVID-19
Raadpleeg regelmatig deze website voor updates.

Via deze link treft u ook relevante informatie over:
COVID-19 en Counseling
COVID-19 en NIPT

Counseling

Counseling is het door de verloskundig zorgverlener informeren en begeleiden van de zwangere bij het maken van een geïnformeerde keuze over eventuele deelname aan de prenatale screeningstesten (de NIPT, de combinatietest en het SEO). Dit gebeurt in het counselinggesprek.
Dit gesprek dient in principe in één en hetzelfde gesprek plaats te vinden (minimaal 30 min) en los van de intake.
Aan de counselor worden landelijk bepaalde eisen gesteld ten aanzien van opleiding voor counseling en ten aanzien van de kwaliteit van het counselingsgesprek.

Opleidings- en nascholingseisen
Kwaliteitseisen counselor
Kwaliteitstoets counselingspraktijken

Het regionaal centrum beoordeelt of de counselor voldoet aan de kwaliteitseisen.Toetsing vindt plaats volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.

Toetsing van de counselingspraktijken vindt plaats door middel van een schriftelijke visitatie conform het landelijk vastgestelde format.

De counselors in de regio worden getoetst aan de hand van een:
– jaarlijkse beoordeling van het aantal uitgevoerde counselingsgesprekken, peildatum 1 mei;
– tweejaarlijkse beoordeling van de gevolgde scholingen.

NIPT

De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een test waarbij bloed van de moeder wordt gebruikt om in het laboratorium te testen of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van twee wetenschappelijke studies:
• TRIDENT-1 (voor hoog-risico zwangeren);
• TRIDENT-2 (voor alle zwangeren).
Voor informatie over de NIPT wordt verwezen naar de volgende websites:

Peridos
Meer over NIPT

Combinatietest

De combinatietest onderzoekt vroeg in de zwangerschap (eerste trimester) of er een verhoogde kans is dat een ongeboren kind down, edwards- of patausyndroom heeft.
De combinatietest bestaat uit een bloedonderzoek bij de zwangere tussen de 9 en 14 weken en een echoscopische nekplooimeting bij de foetus tussen 11-14 weken.
De nekplooimeting mag alleen uitgevoerd worden door zorgverleners die een NT-certificaat hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst NT hebben met een regionaal centrum. Voor het uitvoeren van de nekplooimeting gelden landelijke kwaliteitseisen en opleidingseisen.

Opleidings- en nascholingseisen
Kwaliteitseisen NT-echoscopist
Kwaliteitstoets

De kwaliteitstoets echocentra wordt uitgevoerd door middel van tweejaarlijkse visitaties van de echocentra door het auditteam van het regionaal centrum, conform landelijk format. Voorafgaand aan de visitatie wordt een standaard vragenlijst toegezonden die de basis vormt van de visitatie. Bij de visitatie worden de centra op de volgende punten beoordeeld: organisatie, deskundigheid, materialen, diensten, voorlichting, counselen, protocollen, procedures, productie evaluatie en kwaliteitsbewaking.

Elke uitvoerend echoscopist in de regio wordt getoetst aan de hand van een:
– jaarlijkse kwalitatieve beoordeling van drie nuchal translucency (NT) logboeken;
– jaarlijkse kwantitatieve beoordeling van de uitgevoerde NT’s peildatum 1 mei;
– tweejaarlijkse beoordeling van gevolgde scholingen.

Toetsing vindt plaats volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.

Per 1 maart 2021 kan de combinatietest nog worden uitgevoerd in 6 NT-echocentra waarvoor 8 NT echoscopisten beschikbaar zijn.
Hier vindt u het actuele overzicht en de bereikbaarheid van de NT-echoscopisten in onze regio.

Laboratorium

Voor de combinatietest heeft het regionaal centrum een contract afgesloten met een screeningslaboratorium. Sinds november 2017 worden alle serumbepalingen en kansberekeningen voor de combinatietest, die zijn aangevraagd binnen de regio, uitgevoerd door het laboratorium Star-SHL in Rotterdam.
Zie voor actuele handleidingen en werkafspraken omtrent de landelijke labworkflow combinatietest de website Peridos.

SEO

Het hoofddoel van de 20-wekenecho (Structureel Echoscopisch Onderzoek of SEO) is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Volgens de landelijke kwaliteitseisen moet het SEO bij voorkeur vóór 21+0 weken zwangerschapsduur worden afgerond.
Alleen zorgverleners die een certificaat voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek hebben behaald en daarbij een kwaliteitsovereenkomst hebben met het regionaal centrum, mogen het SEO uitvoeren. Voor het uitvoeren van het SEO bestaan verschillende landelijke kwaliteitseisen.

Opleidings- en nascholingseisen
Kwaliteitseisen SEO-echoscopist
Kwaliteitstoets

De kwaliteitstoets echocentra wordt uitgevoerd door middel van tweejaarlijkse visitaties van de echocentra door het auditteam van het regionaal centrum conform landelijk format. Voorafgaand aan de visitatie wordt een standaard vragenlijst toegezonden die de basis vormt van de visitatie. Bij de visitatie worden de centra op de volgende punten beoordeeld: organisatie, deskundigheid, materialen, diensten, voorlichting, counselen, protocollen, procedures, productie evaluatie en kwaliteitsbewaking.

Elke uitvoerend echoscopist in de regio wordt getoetst aan de hand van een:
– tweejaarlijks kwalitatieve beoordeling van drie structureel echoscopische onderzoeken (SEO) logboeken. Het format, met voorbeeld en toelichting staat op de pagina kwaliteit van deze website en kunt u hier downloaden;
– jaarlijkse kwantitatieve beoordeling van de uitgevoerde SEO’s, peildatum 1 mei;
– tweejaarlijkse beoordeling van gevolgde scholingen.

Toetsing vindt plaats volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.

1e Trimester SEO

Het RIVM-CvB, de Regionale Centra en betrokken veldpartijen treffen voorbereidingen voor het invoeren van het eerste trimester SEO (13 wekenecho) in onderzoekssetting. Meer informatie over de stand van zaken kunt u hier nalezen. Hierin staat ook beschreven welke vorm van scholing nodig is alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een contract met een Regionaal Centrum ten behoeve van het uitvoeren van het eerste trimester SEO. Daarnaast is het belangrijk om te realiseren dat iedere eerste trimester SEO-echoscopist de eerste twee jaar startend is en derhalve zal moeten voldoen aan het behalen van het minimum aantal verrichtingen van 250 eerste trimester SEO’s per jaar.

Peridos

De Regionale Centra zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de prenatale screening. Daarbij maken zij gebruik van de gegevens in Peridos (Perinataal Dossier voor de Screening). In Peridos worden zowel zorginhoudelijke gegevens als ook de administratieve gegevens van contracten voor het screeningsprogramma geregistreerd. Lees meer over contracten.
Gecontracteerde zorginstellingen in de regio zijn verplicht gegevens voor de monitoring screening tijdig aan te leveren. Voor de aanlevering zijn een aantal standaardprocedures van toepassing die u kunt vinden op de website Peridos. Gegevens kunnen, afhankelijk van het gebruikte zorgsysteem, rechtstreeks aan Peridos worden aangeleverd via Excel uploads of d.m.v. een HL7 koppeling.

Let op:  Het is niet toegestaan bestanden met persoonsgegevens van de zwangere per e-mail aan het regionaal centrum te versturen. Medewerkers van het regionaal centrum zijn niet bevoegd om deze in te zien en er is dan sprake van een datalek.
Hier kunt u meer informatie over het rechtmatig gebruik van uw Peridos-
account nalezen.

Wanneer gegevens aanleveren?

Landelijk is afgesproken dat de zorginstelling minimaal na afloop van elk kwartaal de gegevens van de counseling, SEO en NT aanlevert in Peridos.

Aanmelden en wijzigingen doorgeven

Mutaties in de gegevens van de zorginstelling, aanmelden van nieuwe zorgverleners en zorgverleners die vertrekken bij de praktijk dienen direct te worden doorgegeven aan de regionaal beheerder. Voor niet-zorgverleners dient een aanvraag te worden ingediend voor een eigen Peridos account, zie Aanvraag toegang niet-zorgverleners.