Counseling

De counselor informeert zwangeren (en hun partners) over het bestaan, de implicaties en de mogelijke voor- en nadelen van prenatale screening, indien de zwangere dit wenst. Zij begeleidt ook het maken van een geïnformeerde, weloverwogen keuze die passend is bij de normen en waarden van de zwangere en partner. Aan de counselor worden landelijk bepaalde eisen gesteld ten aanzien van opleiding voor counseling en ten aanzien van de kwaliteit van het counselingsgesprek.

Opleidings- en nascholingseisen
Kwaliteitseisen counselor

Het regionaal centrum beoordeelt of de counselor voldoet aan de kwaliteitseisen. Toetsing vindt plaats volgens landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen, zoals gepubliceerd op de website van het RIVM.

Toetsing van de counselingspraktijken vindt plaats door middel van een digitale audit conform het landelijk vastgestelde format.

De counselors in de regio worden getoetst aan de hand van een:
– jaarlijkse toetsing op normaantal, peildatum 1 april;
– tweejaarlijkse beoordeling van de gevolgde bijscholing.