Peridos

De Regionale Centra zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de prenatale screening. Daarbij maken zij gebruik van de gegevens in Peridos (Perinataal Dossier voor de Screening). In Peridos worden zowel zorginhoudelijke gegevens als ook de administratieve gegevens van contracten voor het screeningsprogramma geregistreerd. Lees meer over contracten.
Gecontracteerde zorginstellingen in de regio zijn verplicht gegevens voor de monitoring screening tijdig aan te leveren. Voor de aanlevering zijn een aantal standaardprocedures van toepassing die u kunt vinden op de website Peridos. Gegevens kunnen, afhankelijk van het gebruikte zorgsysteem, rechtstreeks aan Peridos worden aangeleverd via Excel uploads of d.m.v. een HL7 koppeling.

Let op:  Het is niet toegestaan bestanden met persoonsgegevens van de zwangere per e-mail aan het regionaal centrum te versturen. Medewerkers van het regionaal centrum zijn niet bevoegd om deze in te zien en er is dan sprake van een datalek.
Hier kunt u meer informatie over het rechtmatig gebruik van uw Peridos-
account nalezen.

Wanneer gegevens aanleveren?

Landelijk is afgesproken dat de zorginstelling minimaal na afloop van elk kwartaal de gegevens van de counseling, SEO en NT aanlevert in Peridos.

Aanmelden en wijzigingen doorgeven

Mutaties in de gegevens van de zorginstelling, aanmelden van nieuwe zorgverleners en zorgverleners die vertrekken bij de praktijk dienen direct te worden doorgegeven aan de regionaal beheerder. Voor niet-zorgverleners dient een aanvraag te worden ingediend voor een eigen Peridos account, zie Aanvraag toegang niet-zorgverleners.